Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään - KKO:2015:31

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Holhoustoimi
    Edunvalvojan vapauttaminen
    Edunvalvontapalveluiden järjestäminen

Tapauksessa oikeusaputoimisto oli hankkinut edunvalvontapalveluita ostopalveluina lakiasiantoimistolta. He olivat hakemuksella yrittäneet vapauttaa X:n edunvalvojan ja määrätä hänen tilalleen lakiasiantoimistosta edunvalvoja P:n. Tapauksessa ratkaistiin, oliko X:n edunvalvojalla muuta erityistä syytä, miksi hänet pitäisi vapauttaa tehtävistään.  

Oikeusapu toimisto oli hakemuksessaan vaatinut, että oikeusaputoimiston yleinen edunvalvoja vapautetaan X:n edunvalvojan tehtävistä ja sen sijaan X:n edunvalvojaksi määrättäisiin yleinen edunvalvoja P lakiasiaintoimistosta. Perusteluiksi oikeusaputoimisto sanoi, että se oli tehnyt kyseisen lakiasiaintoimiston kanssa sopimuksen edunvalvontapalvelujen tuottamisesta holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä annetun lain (järjestämislaki) mukaan. Näin jouduttiin tekemään, koska oikeusaputoimiston omat varat eivät riittäneet enää kaikkien edunvalvonta-asioiden hoitoon. X vastusti hakemusta vaatien sen hylkäämistä, koska edunvalvojan vaihto ei ollut hänen etujensa mukaista. Lisäksi hän joutuisi maksamaan yksityisen palveluntuottajan palveluista arvonlisäveron, jota hän ei joutunut maksamaan oikeusaputoimiston yleisen edunvalvojan palveluista: tämä saattaisi hänet muita päämiehiä huonompaan asemaan.  Edunvalvoja P:n toimipaikka sijaitsi myös paljon nykyistä oikeusaputoimistoa kauempana. Nykyinen X:n edunvalvoja hyväksyi oikeusaputoimiston hakemuksen.

Käräjäoikeus hylkäsi oikeusaputoimiston tekemän hakemuksen. Perusteluissaan se katsoi, että oli jäänyt näyttämättä, että nykyinen X:n edunvalvoja olisi työhönsä sopimaton tai kykenemätön. Ei myöskään ollut toteennäytetty, etteikö X:n taloudelliset asiat ja omaisuutta koskevat oikeustoimet tulisi asianmukaisesti hoidetuksi nykyisen edunvalvojankin toimesta. Myöskään edunvalvojan vapauttamisesta tehtävästään ei ollut muuta erityistä syytä.  Vapauttaminen ei myöskään olisi X:n etujen mukaista ja X itse vastusti edunvalvojan vaihtamista.

Oikeusaputoimisto valitti eteenpäin hovioikeuteen toistaen hakemuksensa. Hovioikeudessa kysymys oli siitä, onko tapauksessa muuta erityistä syytä vapauttaa edunvalvojaa tehtävästään holhoustoimesta annetun lain mukaan.

Hovioikeus sanoi, ettei ostopalvelun käyttäminen saa heikentää päämiesten asemaa. Hovioikeus piti ongelmana ostopalveluiden arvonlisäverollisuutta päämiesten yhdenvertaisuuden kannalta. Osa ei joutunut maksamaan arvonlisäveroa ja toiset joutuivat. On myös epäselvää, miten palveluntuottaja vapautetaan, jos palvelussa ilmenee puutteita. Hovioikeuden mukaan ostopalveluiden ongelmat eivät puolla edunvalvojan vapauttamista ja vaihtamista, varsinkin kun X sitä vastusti. Päämiehen mielipiteellä edunvalvojasta on merkitystä, vaikka ehdotonta oikeutta valita edunvalvojaansa hänellä ei olekaan. Näillä perustein hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Oikeusaputoimisto sai valitusluvan korkeimpaan oikeuteen.  Valituksessaan se vaati hovioikeuden tuomion kumoamista, nykyisen X:n edunvalvojan vapauttamista tehtävästä ja lakiasiaintoimiston edunvalvoja P:n määräämistä X:n edunvalvojaksi.  X vastusti vastauksessaan oikeusaputoimiston vaatimuksia sekä vaati valituksen hylkäämistä. Pohjois-Suomen maistraatti sen sijaan viittasi alemmissa oikeusasteissa antamiinsa lausumiin. Välitoimena korkein oikeus pyysi X:n prosessinvalvojalta sekä oikeusaputoimistolta lausumaa hakijan puhevallasta eli siitä, onko oikeusaputoimistolla oikeutta toimia hakijana kyseessä olevassa edunvalvonta-asiassa. X:n mielestä oikeusaputoimistolla ei ole hakijan puhevaltaa ja oikeusaputoimiston mielestä sillä on puhevalta järjestämislain oikeusaputoimistolle annettavien tehtävien perusteella.

Korkein oikeus ratkaisi puhevalta kysymyksen ensimmäisenä todeten, että oikeusaputoimistolla on puhevalta edunvalvojan vapauttamista ja uuden määräämistä koskevassa asiassa eli oikeusaputoimistolla on ollut oikeus laittaa vireille käsittelyssä oleva asia.  Holhoustoimilain 72 §:n sekä 81 §:n mukaan edunvalvojan määräämistä sekä vapauttamista tehtävästään pystyy hakemaan holhousviranomainen. 2009 voimaan tulleella holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa 1 §:n 2 momentissa sanotaan, että valtion oikeusaputoimisto vastaa edunvalvontapalveluiden järjestämisestä edunvalvonta-alueella. Lain esitöistä tai mistään muustakaan laista ei käy ilmi, että oikeusaputoimistolta puuttuisi tässä tilanteessa puhevalta, koska se vaikeuttaisi edunvalvonta-asioiden hoitamista.

Korkeimmassa oikeudessa pääkysymyksenä oli, voitiinko X:n nykyinen edunvalvoja vapauttaa tehtävästään. Järjestämislaissa ei ole edunvalvojan vapauttamisesta ja toisen edunvalvojan määräämisestä säännöksiä, joten tapaukseen sovelletaan holhoustoimilain 16 §:ää. Sen mukaan edunvalvoja voidaan vapauttaa tehtävästään, mikäli hän osoittautuu sopimattomaksi tai kykenemättömäksi tehtäväänsä tai hän vapauttamista itse pyytää tai on jokin muu erityisen painava syy. Koska kyseessä on yleinen edunvalvoja, ei hän voi omasta pyynnöstään vapautua tehtävästä eikä tässä tilanteessa hän ole myöskään sopimaton tai kykenemätön tehtävään. Tapauksessa selvitettäväksi siis jää, onko muuta erityistä syytä X:n edunvalvojan vapauttamiseen tehtävästään.  

Korkeimman oikeuden mukaan holhoustoimilain 16 §:n 1 momentissa mainittuna erityisenä syynä voitiin pitää sopimattomuutta tehtävään esimerkiksi silloin, kun huoltaja ei kyennyt hoitamaan tehtävää alaikäisen suuren omaisuuden takia eikä näin ollen tehtävä tullut suoritetuksi päämiehen etujen mukaan. Nykyisin erityisenä syynä voidaan pitää samankaltaisia asioita kuin mitä entisessä holhouslain 28 §:ssä mainittiin. On myös katsottu, että oikeusaputoimistolla on ollut riittävät edellytykset huolehtia tuomioistuimen ratkaisuihin ja lakiin perustuvien edunvalvontapalveluiden tuottamisesta asianmukaisesti. Edellä sanotun tavoin, korkein oikeus katsoo, ettei oikeusaputoimiston voimavaroja koskevat seikat ja sen päätös hankkia edunvalvontapalvelut ostopalveluina voida pitää erityisenä syynä holhoustoimilain 16 §:n mukaan.

Korkein oikeus katsoi, ettei ole erityistä syytä nykyisen X:n edunvalvojan vapauttamiselle ja uuden määräämiselle. Perusteluissaan se viittasi esimerkiksi päämiehen oikeussuojaan, mikä on parempi nykyisen edunvalvojan kohdalla, koska hän toimii virkavastuulla. Korkein oikeus myös mainitsi, että vaikka päämiehellä ei ole ehdotonta oikeutta valita edunvalvojaansa, on hänen mielipiteelle annettava arvoa. Varsinkin tässä tilanteessa, kun hän vastusti edunvalvojan vaihtamista. Asiassa ei myöskään toteennäytetty, että omaisuuden tai asioiden hoito vaarantuisi, vaikka nykyinen X:n edunvalvoja jatkaisi työssään, koska hän on sen hoitanut asianmukaisesti tähänkin asti. Korkein oikeus viittasi myös arvonlisäveroon, joka nostaisi päämiehen kustannuksia mahdollisesti, jos edunvalvoja vaihdettaisiin. Myös välimatka edunvalvojaan lisääntyisi 30 kilometristä 100 kilometriin. Näin ollen korkein oikeus ei muuttanut ollenkaan hovioikeuden päätöstä asiassa. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa