Minilex - Lakipuhelin

Ammattitauti ja tapaturmakorvaus - KKO:2015:101

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ammattitauti
    Tapaturmakorvaus
    Syy-yhteys
    Asiantuntija
    Palkkio

Tapauksessa A oli toiminut -95 vuodesta alkaen pesuautonkuljettajana ja hänen työtehtäviinsä oli kuulunut erilaiset puhtaanapitotyöt. Vuodesta -08 lähtien hän teki pesutöitä bioetanolitehtaalla, missä valmistettiin jätetaikinasta käymismenetelmällä bioetanolia. Voimakasta altistumista endotoksiinille tapahtui ajalla 6.9 – 8.9.2010, milloin A pesi taikinajätettä puretusta lattiarakenteesta. Hänellä oli käytössään aktiivihiilisuodattimella varustettu hengityssuojain. Työn yhteydessä A:lle oli tullut hengenahdistusoireita sekä 10.9.2010 kuumeinen sekä flunssainen olo ja hänellä alkoi voimakas ärsytysyskä. A on ollut sairaslomalla 16.9.2010 lähtien.

Vakuutusyhtiö suoritti A:lle endotoksiinialtistuksen aiheuttaman astman takia tapaturmavakuutuslain mukaista päivärahaa sekä tapaturmaeläkettä ajalla 17.9.2010 – 31.10.2012. Päätöksessään 10.12.2012 vakuutusyhtiö katsoi, ettei työkyvyttömyys johdu enää ammattitaudista 31.10.2012 jälkeen. A oli valittanut tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, joka antamallaan päätöksellä hylkäsi A:n vaatimuksen tapaturmaturmaeläkkeen maksamisesta 1.11.2012 alkaen. Muutoksenhakulautakunta lausui, että astman aiheuttama työkyvyn alentuma on alle 10 prosenttia sekä että A:n yskänärsytystä ei pidetä ilmenneen ammattitaudin seurauksena. A valitti vielä vakuutusoikeuteen, joka päätöksellään totesi 10.6.2014, ettei muutoksenhakulautakunnan päätöstä ole syytä muuttaa.

A valitti korkeimpaan oikeuteen. Korkeimmassa oikeudessa kysymyksenä oli, onko A:n pitkittynyt voimakas ärsytys todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut hänen työssään tapahtuneesta endotoksiinialtistuksesta. Kysymys oli lisäksi asiantuntijalausunnon antaneen sairaanhoitopiirin oikeudesta saada korvaus, koska korkein oikeus oli pyytänyt lausunnon.

Työterveuslaitos oli 21.1.2011 lausunnossaan katsonut A:n altistuneen työn yhteydessä 6.9 -8.9.2010 merkittäville endotoksiinipitoisuuksille, joka oli ärsyttänyt hengitysteitä. A:n käyttämä hengityssuoja ei suojannut endotoksiineilta. A:lla oli todettu voimakkaan ärsytyksen aiheuttama ammattiastma.  26.8.2011 työterveyslaitoksen kontrollitutkimuksissa oli todettu astmaoireilun alkaneen vuorokauden sisällä altistumisesta ja seurannassa jäänyt pysyväksi. Yskä esiintyi edelleen haittaavana. A:lla oli aikaisempina tauteina todettu keuhkoveritulppa sekä allergioita. Hänellä on esiintynyt vuodesta 2010 alkaen muun muassa yskää, hengenahdistusta sekä yskää. Nämä oireet on yhdistetty A:n työtehtäviin. Rasituskokeessa syyskuussa 2011 A:lla oli ollut normaali suorituskyky, mutta yskää oli esiintynyt haittaavana kokeen aikana sekä jälkeen.

Korkein oikeus pyysi sairaanhoitopiiriltä asiantuntijalausunnon, jossa A:n oireiden kerrottiin ensiksi parantuneen, mutta hänellä oli jäänyt yskä- sekä hengenahdistusoireilu, jota ei saatu hallintaan lääkityksellä. Yskän katsottiin alun perin todennäköisesti aiheutuneen endotoksiinialtistuksesta. Yskä on siis ollut seurausta ammattiastmalle.

Ammattitautilain 1 §:n 1 momentin mukaisesti ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on todennäköisesti aiheutunut työssä fysikaalisista, biologisista tai kemiallisista tekijöistä. Ammattitaudista on suoritettava korvausta tapaturmavakuutuslain mukaan. Korkein oikeus katsoi, että edellä mainituilla perusteilla katsoneen näytetyksi, että A:n voimakas ärsytysyskä on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut endotoksiinialtistuksesta. A:n ärsytysyskä tulee siis korvata ammattitautilain 1 §:n 1 momentin mukaisesti ammattitautina.

Korkeimmassa oikeudessa kysymys oli myös sairaanhoitopiirin laskusta. Sairaanhoitopiiri vaati korkeimmalta oikeudelta, että asian hävinnyt velvoitetaan maksamaan asiantuntijalausunnon antamisesta aiheutuneet kulut sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiiri oli viitannut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin sekä asetukeen, mutta tuomioistuin lausui, että tapaukseen sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 53 §:n 1 momenttia. Sen mukaan asiantuntijalla on oikeus saada palkkio työstään, ajanhukastaan sekä korvaus tarpeellisista kuluista. Mikäli lausunnon antaa viranomainen taikka julkisen viran tai toimen haltija tai se, joka on määrätty antamaan kysymyksessä olevalta alalta lausuntoja, suoritetaan palkkio sekä korvaus ainoastaan, mikäli siitä on määrätty erikseen. Korkein oikeus totesi, ettei kyseessä oleva lausunto ole sellainen, josta tulisi saada korvausta oikeudenkäymiskaaren mukaan.

Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen. Se määräsi vakuutusyhtiön suorittamaan A:lle ärsytysyskänä ilmenevän ammattitaudin takia lainmukaisen korvauksen myös 31.10.2012 jälkeenkin. Korkein oikeus palauttaa asia vakuutusoikeuteen tästä aiheutuvia toimenpiteitä varten. Sairaanhoitopiirin vaatimus kulujen korvaamisesta hylättiin. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa