Minilex - Lakipuhelin

Väärin maksetun etuuden takaisinperintä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaisinperinnällä tarkoitetaan väärin perustein maksetun etuuden perimistä takaisin. Takaisinperintää siis käytetään, jos etuutta on maksettu liikaa, tai jos etuuden saajalla ei ole ollut oikeutta etuuden saamiseen. Samoin voi olla, että taloudellinen tuki tai etu peritään takaisin siksi, että saaja ei ole noudattanut tuen ehtoja. Edellytyksenä on tällöin yleensä oltava vakava tai olennainen rikkomus tai laiminlyönti ja ennen takaisinperintää saajaa on huomautettava puutteista ja varattava näin mahdollisuus niiden korjaamiseen. Pelkästään tuensaajan suostumus ei yleensä riitä lainmukaiseksi perintäperusteeksi. Ennen kuin etuutta ryhdytään perimään takaisin, on etuudensaajaa kuitenkin pääsääntöisesti kuultava takaisinperinnän perusteesta. Takaisinperinnässä tulee siis noudattaa kuulemisperiaatetta, kuten myös hallintotoiminnassa yleensä.

Pääsääntöisesti, jos etuutta on maksettu liikaa, on se aina perittävä takaisin. Takaisinperittävä määrä voidaan yleensä kuitata myöhemmin maksettavasta, samanperusteisesta etuudesta. Takaisinperinnästä ei ole mahdollista luopua ilman laissa säädettyä perustetta. Yleensä takaisinperinnästä voidaan luopua tietyin ehdoin joko kokonaan tai osaksi, jos se katsotaan kohtuulliseksi ja jos etuuden saaja ei ole menetellyt vilpillisessä mielessä etuutta maksettaessa ja etuuden määrä on vähäinen. Takaisinperinnästä voidaan luopua myös jo siitä tehdyn päätöksen jälkeen, jos perintää ei katsota tarkoituksenmukaiseksi. Nämä pääsäännöt ilmenevät esimerkiksi opintotukilaista, jonka mukaan liikaa maksettu etuus on perittävä takaisin, jos etuutta on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena. Takaisinperinnästä voidaan luopua joko kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi eikä aiheeton maksaminen ole johtunut etuuden saajan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen. Lisäksi takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan takaisinperintää koskevan päätöksen antamisen jälkeen myös silloin, kun takaisinperintää ei etuuden saajan taloudellinen tilanne huomioon ottaen ole enää tarkoituksenmukaista jatkaa tai kun perinnän jatkamisesta aiheutuisi perimättä olevaan etuuden määrään nähden kohtuuttomat kustannukset. Takaisin perittävä määrä voidaan myös kuitata kansaneläkelaitoksen myöhemmin maksamasta etuudesta. Ilman suostumusta kuittaaminen voidaan kuitenkin kohdistaa vain opintotukilain mukaiseen tai siihen rinnastettavaan muuhun etuuteen.

Sellaisia etuuksia, jotka ovat subjektiivisen oikeuden luonteisia, kuten eläkkeitä, ei viranomaisen päätöksellä ei ole mahdollista periä takaisin, jollei päätöstä ole purettu tai korjattu lainmukaisessa järjestyksessä tai jollei toimivallasta takaisinperintään ole säädetty erikseen. Tämä johtuu siitä, että tällaiset subjektiivisen oikeuden luonteiset etuudet tulevat heti lainvoimaisiksi. Yleensä takaisinperinnästä on erityissäännökset asianomaisissa laeissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa