Minilex - Lakipuhelin

Tytäryrityksen omistus ja sen myyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yritystä, jolla on määräysvalta toisessa yrityksessä, kutsutaan emoyritykseksi ja yritystä, joka on määräysvallan kohteena, kutsutaan tytäryritykseksi. Määräysvallalla tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että yrityksellä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Yrityksellä on tällainen määräysvalta myös silloin, kun se muutoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä. Tällaista emoyrityksen ja tytäryrityksen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta kutsutaan konserniksi. Tällöin usein käytännössä tytäryrityksen omistus kuuluu emoyritykselle, sillä emoyritys voi omistamiensa osakkeiden ja osuuksien tuottaman äänimäärän perusteella vaikuttaa merkittävästi tytäryrityksen tekemiin päätöksiin.

Emoyritys voi vaikuttaa konsernissa tehtäviin yritysjärjestelyihin. Emoyritys voi omistussuhteiden uudelleenjärjestämiseksi tehdä yrityskaupan, jossa se myy tytäryrityksen tai osan siitä. Tällöin myös yrityksen rakenne voi muuttua, sillä emoyrityksen myydessä tytäryrityksen, konsernirakenne purkautuu. Mikäli emoyritys myy suuremman osan kuin puolet omistuksestaan tytäryrityksessä, emoyrityksellä ei enää ole määräysvaltaa tytäryrityksessä. Tällöin ei muodostu enää konserniakaan.

Yrityskauppojen määrä on kasvanut. Yrityskauppoja voidaan toteuttaa usein eri tavoin. Eräs tapa myydä yritys on, että kaupan kohteena ovat yhtiön osakkeet tai osuudet. Tällöin myyjänä on osakas. Toisena vaihtoehtona voi olla kauppa, jossa kohteena on yrityksen liiketoiminta. Tällöin myyjänä on yritys. Yrityskauppoihin liittyy lisäksi veroseuraamuksia. Veron maksaa se, kuka on myyjänä. Ensimmäisessä tilanteessa lasketaan siten osakkaan luovutusvoittoa. Jälkimmäisessä saatu kauppahinta on yrityksen veronalaista tuloa. Yksityisen elinkeinonharjoittajan yrityksen myynti tapahtuu aina jälkimmäisellä tavalla.

Osakkeiden tai osuuksien myynnistä lasketaan myyjäyrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa luovutusvoitto tai -tappio. Luovutusvoitto on pääomatuloa, ja verotetaan 30 prosentin verokannalla. Siltä osin kuin verovelvollisen pääomatulojen määrä ylittää 30 000 euroa, prosentti on 34 (vuodesta 2016 alkaen). Jos luovutuksesta syntyy tappio, se on tietyin edellytyksin vähennyskelpoinen.

Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 20 prosentin yhteisöveron. Jos voitto halutaan yrittäjälle, se pitää erikseen siirtää esimerkiksi osingonjakona. Henkilöyhtiön liiketoimintakaupasta saama voitto jaetaan muun yritystulon mukana yhtiömiehillä ansio- ja pääomatulona verotettavaksi.

Osakkeiden tai osuuksien kaupassa ostajana voi olla luonnollisen henkilön sijaan yritys. Ostetusta yrityksestä tulee tällöin ostavan yrityksen tytäryhtiö. On tavallista, että pian kaupan jälkeen tytäryritys sulautetaan emoyritykseen. Tämän jälkeen kauppahintavelka ja ostettu yritystoiminta ovat samassa yrityksessä.

Yrityskaupoissa osapuolten onkin oltava todella tarkkana siitä, mitä tullaan sopimaan ja mitkä ovat sovitun oikeusvaikutukset. Lakimiehemme avustavat yrityskauppoihin liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa