Minilex - Lakipuhelin

Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen täyttyy, jos tekijä puuttuu ympäristöön päästämällä ympäristön turmelemisessa kuvatulla tavalla sinne kuulumattomia aineita. Myös tuottamuksellisena tekona ympäristön muuttaminen siten, että vaikutukset voidaan vakavuudeltaan rinnastaa ympäristön pilaantumiseen, johtaa tuomitsemiseen tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta. Lainvastaisena muokkaamisena pidetään esimerkiksi vesi- sekä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön tai kaavojen vastaisia hankkeita. Yksittäistapauksistakaan annettuja ohjeita ei saa rikkoa. Säännöstä voidaan pitää törkeän ympäristön turmelemisen lievänä tekomuotona.

Ympäristö- tai jätelakia rikkova voidaan tuomita tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta. Koska ympäristön turmelemisessa on säädetty rangaistavaksi erilaisten kemikaalien ja otsonikerrosta heikentävien aineiden määräysten vastainen käsittely, luovutus, valmistus ja kuljetus, tämä on tuomittavaa myös tuottamuksellisessa rikoksessa. Myös ympäristön turmelemisrikoksessa määriteltyjen jätteenkäsittely ja muuntogeenisäädösten laiminlyönnistä voidaan rangaista tuottamuksellisessakin tekomuodossa. Tuottamukselliseen ympäristön turmelemiseen syyllistytään silloin, kun ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus ja muut seikat. On siis painotettu, että aiheutetun vaaran tulee olla ilmeisen suuri. 

Teon täytyy olla nimenomaan tuottamuksellinen, ei tahallinen. Tuottamuksellisuudella tarkoitetaan rikoksessa muuta kuin törkeää huolimattomuutta. Tuottamus on ankarampi rangaistavuuden keino kuin tahallisuus. Tahallisuusarvioinnissa tekijällä on erityinen tarkoitusperä tekoon. Tuottamukselliseen ympäristön turmelemiseen syyllistyy siten jo silloin, kun on esimerkiksi vahingossa unohtanut tehdä sellaisia toimenpiteitä, joiden johdosta ympäristölle on aiheutunut suurta vahinkoa. Toimenpiteiden laiminlyönti on tuottamusta. Tuottamuksellinen rikos ilmentää enemmän ajattelemattomuutta ja välinpitämättömyyttä kuin piittaamattomuutta lain säännöksistä. 

Toimenpiteiden laiminlyönti johtaa tuottamukselliseen ympäristön turmelemiseen silloin, kun se saa aikaan säännöksessä mainittuja seikkoja. 

Tuottamukselliseen ympäristön turmelemiseen tuomittaessa tulee tarkistaa ja saada varmistus siitä, ovatko toimet olleet luvan vastaisia. Tuomiossa on syytä huomioida esimerkiksi ympäristölainsäädäntö, ja tapauksesta riippuen muut mahdolliset relevantit lait. Lain, kiellon tai muun ohjeiden vastainen toiminta tulee olla läsnä. Tosin sekin tulee huomioida, että välttämättä lain vastainen toiminta ei ole aina kiellettyä nimittäin toimijalla saattaa olla erityinen luvanvarainen oikeus harjoittamaansa toimintaan. 

Lieventävät perusteet

Jos tuottamukselliseen ympäristön turmelemiseen johtanutta vahinkoa voidaan pitää yllättävänä ja ennalta arvaamattomana, asettaa se perusteen arvioida syyksilukeminen erilaisessa valossa. Jos tekijä onnistuu antamaan riittävää näyttöä siitä, että vahinkoon johtanut toiminta on ollut huolellista, lieventää sekin arviointia tai mahdollisesti kumoaa syytteet. Vaadittava huolellisuus ja varovaisuus rikoksen ehkäisemiseksi arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti. 

Teko on rangaistavissa joko sakolla tai enintään vuoden mittaisella vankeudella. Tuottamuksellisessa ympäristön turmelemisessa sakko tulee useimmiten kysymykseen. Jos rikos tehdään Suomen talousvyöhykkeellä, mutta ulkomaisesta aluksesta, rangaistuksena voi olla vain sakkoa. Rikoslain mukaan ympäristön tuottamukselliseen turmelemiseen sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään. Rikoksesta saatu taloudellinen hyöty määrätään valtiolle menetetyksi. Taloudellisen hyödyn menettäminen lukeutuu pääsääntönä kaikkiin rikoksiin riippumatta rikoksen törkeysasteesta tai siitä, onko rikos rangaistavissa tahallisena vai tuottamuksellisena.

Tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta aiheutunut taloudellinen hyöty voi olla esimerkiksi säästyneitä jätteenkäsittelymaksuja, investointikustannuksia ja ympäristölupamaksuja sekä laittomasta liiketoiminnasta syntynyttä etua. 

Etenkin Suomessa on katsottu, että ympäristörikosten motiivi käsittää useimmiten taloudellisen hyödyn tavoittelun. Poikkeuksena on tosin tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen, joka voi linkittyä puhtaaseen huolimattomuuteen. Tuottamuksellista ympäristön turmelemista koskeva säännös on melko vaikeaselkoinen ja jokseenkin myös harhaanjohtava, sillä kyseessä on abstrakti vaarantamisrikos. Vaarantamisrikoksessa tunnusmerkistö täyttyy jo, kun teko on ollut omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista. Rikosnimikkeen muuttamista ympäristön vaarantamiseksi on ehdotettu, sillä tunnusmerkistö ei edellytä konkreettisen vaaran tapahtumista, jolloin rikosnimikettä onkin moitittu harhaanjohtavaksi. Tämä ei siis tule suoraan ilmi rikosnimikkeestä, joten onkin hyvä huomioida, että jo vaaran aiheuttaminen on rangaistavaa. Oikeusministeriö on antanut vuonna 2015 lausuntotiivistelmän ympäristörikoksia koskevista säännöksistä, jossa on pohdittu edellä mainittuja seikkoja. 

Luonnontieteellinen asiantuntemus ja asiantuntijatodistelu on yleensä välttämätöntä rangaistusseuraamuksen määrittelemisessä. 

Vinkit

  • Huolimattomuus luokitellaan tuottamukseksi tuottamuksellisessa ympäristön turmelemisessa. 
  • Vahinkoa tai vahingon vaaraa arvioitaessa otetaan huomioon sen suuruus, pitkäaikaisuus ja laaja ulottuvuus. 

Varoitukset

  • Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi antaa aihetta rikokseen tuomitsemiselle, kun siihen liittyy mahdollinen vaaran aiheutuminen. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa