Minilex - Lakipuhelin

Tuomionpurku ylimääräisenä muutoksenhakukeinona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin kuuluvat tuomiovirhekantelu, menetetyn määräajan palauttaminen sekä tuomionpurku. Tuomionpurku tarkoittaa lainvoimaisen tuomion purkamista. Tuomionpurun kohteena voivat siis olla vain oikeusvoimaiset ratkaisut, jotka estävät muun oikeussuojakeinon käyttämisen. Jos hakija voi aikaisemman ratkaisun oikeusvoimaisuuden estämättä nostaa uuden kanteen, hänellä ei tällöin ole tuomionpurun edellyttämää purkuintressiä. Tällöin hakemus tuomionpurusta jätetään tutkimatta.

Jos purkuhakemukseen sen sijaan suostutaan, tulee tuomio purkaa ja mahdollisesti osoittaa asia uudelleen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Milloin korkein oikeus tutkii purkuhakemuksen ja juttu on selvä, korkein oikeus myös samalla oikaisee tuomiota. Jos tuomionpurku käsitellään muussa tuomioistuimessa kuin korkeimmassa oikeudessa, voi kyseinen tuomioistuin saman tien oikaista tuomiota. Tuomionpurun edellytykset on lueteltu lainsäädännössä, joten millä tahansa perusteella lainvoimaiseen tuomioon ei voida puuttua.

Tuomion purkamisen edellytykset

Riita-asioissa tuomionpurku on mahdollinen, kun tuomioistuimen jäsen tai virkamies tai asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen asian lopputulokseen. Jotta tuomio voitaisiin purkaa tällä perusteella, on siis oltava oletettavissa, että menettely on vaikuttanut nimenomaan asian lopputulokseen. Vaatimus menettelyn rikollisuudesta ei edellytä, että asiassa on annettu rikostuomio tai aloitettu esitutkinta, mutta tuomion purkamiseksi jonkinlainen selvitys menettelyn rikollisesta luonteesta tulee kuitenkin esittää.

Tuomion purkaminen on mahdollista myös, jos todisteena käytetty asiakirja on ollut väärä tai sen antajan tieten sisällöltään totuudenvastainen tai todistaja tai asiantuntija on tahallaan antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen asian lopputulokseen. Väärän todisteen on siis täytynyt voida vaikuttaa ratkaisuun, mutta menettelyn ei ole tarvinnut olla rikollista.

Tuomio voidaan purkaa myös sillä perusteella, että asianosainen vetoaa seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut toiseen lopputulokseen. Sen, ettei seikkaa tai todistetta ole alkuperäisessä oikeudenkäynnissä tuotu esille, tulee johtua siitä, ettei sitä ole voitu tehdä tai että esittämättä jättämiselle on ollut pätevä syy. Tuomiota ei siis saa purkaa, ellei asianosainen saata todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota puheena olevaan seikkaan tai todisteeseen siinä oikeudessa, joka tuomion on antanut, tai hakemalla muutosta tuomioon tai että hän muutoin on pätevästä syystä ollut siihen vetoamatta. Oikeuskäytännössä tuomio on tällä perusteella purettu esimerkiksi tapauksessa, jossa perintö oli julistettu valtiolle kuuluvaksi ja tuomion antamisen jälkeen perillisiä ilmaantuikin.

Riita-asiassa annettu tuomio voidaan purkaa myös, mikäli annettu tuomio perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Väärän lain soveltamisen on tullut tapahtua aineellisten, ei prosessuaalisten, normien kohdalla. Kynnys tuomion purkamiseen tämän edellytyksen nojalla on varsin korkea, sillä lain soveltamisen on täytynyt olla ilmiselvästi väärää. Kyse ei voi olla vain esimerkiksi hienoisesta erimielisyydestä erilaisten tulkintavaihtoehtojen soveltuvuudesta.

Purkuhakemus

Tuomionpurkua haetaan pääsääntöisesti korkeimmalta oikeudelta. Tiettyjen asioiden kohdalla purkua haetaan kuitenkin siltä tuomioistuimelta, jonka tuomiota purkuhakemus koskee.

Hakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä päivästä, jona hakija sai tiedon hakemuksen perusteena olevasta seikasta. Jos hakemus perustuu väärään lain soveltamiseen, luetaan aika siitä päivästä, jona tuomio sai lainvoiman. Riita-asiassa tuomion purkamista ei joka tapauksessa saa hakea enää sen jälkeen, kun viisi vuotta on kulunut siitä, kun tuomio sai lainvoiman, ellei hakemuksen tueksi esitetä erittäin painavia syitä.

Purkuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava vaatimuksen perusteet sekä ne todisteet, joihin vaatimus nojautuu. Hakemukseen on liitettävä tuomio, jonka purkamista haetaan, ja ne kirjalliset todisteet, joihin siinä viitataan. Jos hakemus perustuu uuteen seikkaan tai todisteeseen, on hakijan ilmoitettava, minkä vuoksi kysymyksessä olevaan seikkaan tai todisteeseen ei ole vedottu oikeudenkäynnissä.

Asianosaisen kannattaa huomioida tuomionpurkua koskevassa asiassa, että laki velvoittaa muun kuin viranomaisen käyttämään oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa korkeimmassa oikeudessa. Asianosainen ei siis voi hoitaa asiaa itse. Turhien kustannusten välttämiseksi kannattaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä tarkistaa juristilta, onko omassa asiassa edellytyksiä tuomionpurulle.

Ylimääräinen muutoksenhaku on tyypillisesti kirjallinen prosessi, mutta myös suullinen käsittely on tarvittaessa mahdollista järjestää. Lähinnä suullinen käsittely voisi tulla kyseeseen tapauksessa, jossa olisi tarpeen ottaa vastaan uutta suullista todistelua.

Vinkit

  • ​Ennen ylimääräiseen muutoksenhakuun turvautumista on syytä varmistaa, onko asiassa vielä mahdollisuutta varsinaiseen muutoksenhakuun tai uuden kanteen nostamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa