Minilex - Lakipuhelin

Törkeä luonnonsuojelurikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. 

Luonnonsuojelurikos voidaan arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja siinä aiheutetaan vakavaa vaaraa tai vahinkoa eliölajin, luonnonalueen tai muun luontoon kuuluvan kohteen säilymiselle, siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Rangaistusasteikko olisi vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. 

Törkeän luonnonsuojelurikoksen lisäksi voi tekijä syyllistyä myös muihin rikoksiin. Esimerkiksi luonnonsuojelualueen hävittäminen polttamalla voi täyttää myös rikoslaissa säädetyn tuhotyön. Yleisesti luonnonsuojelu –ja ympäristörikoksista voi koitua hallinnollisia seuraamuksia tai muita toimenpiteitä.

Tämän rikoksen säätämisellä on haluttu viestittää luonnonsuojelurikosten moitittavuutta ja edistää luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa.

Säilymisellä tarkoitettaisiin suojelun kohteiden säästymistä häviämiseltä, tuhoutumiselta, turmeltumiselta ja sukupuuttoon kuolemiselta. Tämän lisäksi säilymisellä tarkoitettaisiin sitä, etteivät eliölajin, luonnonalueen tai muun luontoon kuuluvan kohteen säilymis- ja suojelumahdollisuudet merkittävästi heikkene teon seurauksena. Vaarassa, joka uhkaa säilymistä tulisi ottaa huomioon eliöiden määrä ja sen suhde lajin yleisyyteen, kannan kokoon ja kannan uusiutumiskykyyn, vahingon pitkäaikaisuuteen sekä luontotyypin ominaispiirteiden heikentämiseen. Luontotyypilllä tarkoitetaan maa- tai vesialueita, joilla on tietynlaiset ympäristöolot sekä luonteenomainen kasvi- ja eläinlajisto. Käytännössä tällä viitattaisiin lukuisiin yksilöihin tai suureen joukoon eri lajeja, eli mitä suuremmalla todennäköisyydellä suojeltava luontyyppi häviää tai supistuu teon seurauksena, sitä vakavammasta teosta on kyse. Se voi myös kohdistua yhteen yksilöön, jonka kuitenkin täytyy muodostaa olennainen osa lajin koko kannasta. Esimerkiksi saimaannorpan surmaaminen voisi olla tällainen tapaus. Pitkäaikaisuudella tarkoitetaan useita kuukausia tai jopa monen vuoden aiheuttamaa vahinkoa, esim. metsän polttamisella voi olla tällaisia vaikutuksia. Suurin vaaran aste on suojeltavilla tai rauhoitetuilla alueilla.

Saatu taloudellinen hyöty voi ilmetä eri tavoin. Esimerkisi voidaan saada kaupallista arvoa laittomasti maahan tuotujen ja maasta vietyjen kohteista ja samalla organisoiduista myyntikanavista. Hyöty voi myös esiintyä säästönä tai kilpailuetuna, esimerkiksi rauhoitussääntöjen noudattaminen rakentamisessa voi olla kalliimpaa kuin rauhoitetun kohteen hävittäminen. Taloudellisen hyödyn ei täydy välittömästi realisoitua, vaan se voi ilmetä esim. kiinteistön arvon nousuna, mutta se tulee kuitenkin olla rahalla mitattavissa. 

Törkeä luonnonsuojelurikos voidaa toteuttaa suunnitelmallisesti. Tällöin toimilta edellytetään laajamittaisuutta, vaikkakin sen kriteerin voi täyttää myös yhteenkin rauhoitettuun eläimeen kohdistunut rikos. Erityistä suunnitelmallisuutta osoittaa esim. väärennettyjen asiakirjojen laatiminen.

Tulee pitää mielessä, että se, että tekoa tulee arvostella kokonaisarvostelun perusteella. Tulee ottaa huomioon kvalifiointiperusteiden lukumäärään ja niiden arviointiperusteisiin. Rikoksen suunnitelmallisuus ja rikoksen kohdistuminen alueelle, jossa on suojeltuja eliölajeja voidaan huomioida, vaikka nämä eivät täyttäisi kvalifiointiperustetta. Lajien harvinaisuus ja uhanalaisuus, rikoksen vahingollisuus ja vaarallisuus, teon vaikuttimet, tahallisuuden aste, luonnonsuojelun tarve ja tarkoitus tekijöinä voidaan myös ottaa lukuun.

Törkeään luonnonsuojelurikokseen sovelletaan oikeushenkilön rangaistusvastuuta.

Törkeän luonnonsuojelurikoksen tutkinnassa tulevat mahdolliseksi muun muassa televalvonta, peitelty tiedonhankinta ja valvottu läpilasku. Valvotulla läpilaskulla tarkoitetaan, että poliisi saa olla puuttumatta esineen, aineen tai omaisuuden kuljetukseen tai muuhun toimitukseen tai siirtää tällaista puuttumista, jos tämä on tarpeen tekeillä olevaan rikokseen osallisten henkilöiden tunnistamiseksi taikka tekeillä olevaa rikosta vakavamman rikoksen tai laajemman rikoskokonaisuuden estämiseksi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa