Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja ympäristörikokset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristörikokset ovat rikoksia, joissa vaarannetaan tai vahingoitetaan ympäristöä. Rikoslaissa säädetään erikseen teoista ja laiminlyönneistä, jotka tulevat ympäristörikoksina rangaistuksi rikosoikeudellisin seuraamuksin. Rikoslaissa säädetään vakavimmista ympäristöä vaarantavista tai vahingoittavista teoista. Muualla lainsäädännössä on säädetty vähäisemmistä teoista ja niihin liittyvistä sanktioista.

Ympäristörikossäännöksillä suojataan yhteisöllisiä oikeushyviä ja arvoja pilaantumiselta ja haitallisilta muutoksilta. Suojeltavia oikeushyviä ovat esimerkiksi vesi, ilma ja maaperä. Edellä mainittujen luonnon ainesosien lisäksi suojellaan ympäristöön kuuluvia luonnoneliöitä ja niiden muodostamia kokonaisuuksia sekä rakennettua ympäristöä. Myös ympäristöarvot, kuten luonnon monimuotoisuus ja puhtaus, saavat suojaa. Näiden suojeltavien oikeushyvien kautta suojellaan välillisesti ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevien sukupolvien oikeutta puhtaaseen elinympäristöön.

Ympäristörikoksia koskevat säännökset saavat sisältönsä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskevasta lainsäädännöstä. Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, vesilaki, jätelaki ja merensuojelulaki. Lisäksi ympäristönsuojelu ja Suomen kansallinen sääntely perustuvat pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin. Ympäristönsuojelun globaalit tavoitteet, kuten ilmastonmuutoksen estäminen, huomioidaan kansanvälisissä sopimuksissa ja kansallisessa lainsäädännössä.

Ympäristöpolitiikkaa johtaa Suomessa Ympäristöministeriö. Aluehallintovirastot ja alueelliset ympäristökeskukset huolehtivat ympäristöpolitiikan käytännön toteuttamisesta. Kunnallisilla ympäristönsuojelulautakunnilla on merkitystä kunnan tasolla. Lisäksi Suomen ympäristökeskus toimii valtakunnallisena ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksena. Ympäristörikoksia käsitellään asiasta riippuen joko yleisissä tuomioistuimissa tai hallintotuomioistuimissa.

Ympäristörikokset

Ympäristörikoksia ovat ympäristön turmeleminen, törkeä ympäristön turmeleminen, ympäristörikkomus, tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen, luonnonsuojelurikos ja sen törkeä tekomuoto sekä rakennussuojelurikos.

Luonnonsuojelurikokseen voi syyllistyä esimerkiksi se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti hävittää rauhoitetun eläimen. Jos eläinlaji on erityisen uhanalainen, voi kyseeseen tulla törkeä luonnonsuojelurikos. Suomen oloissa tällainen eläin on saimaannorppa.

Rakennussuojelurikoksesta tuomitaan puolestaan esimerkiksi se, joka purkaa suojellun rakennuskohteen oikeudettomasti.

Ympäristörikoksissa vastuu kohdentuu sille tai niille henkilöille, jonka velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on. Esimerkiksi jos yritys aiheuttaa toiminnallaan ympäristön turmeltumisen, voi vastuu kohdistua yrityksen toiminnasta vastaavaan toimitusjohtajaan ja hallitukseen. Yksittäinen työntekijäkin voi tietyissä olosuhteissa joutua vastuuseen.

Ympäristörikoksia koskevien säännösten sisältö edellyttää laajaa perehtymistä ympäristöoikeudelliseen lainsäädäntöön. Asiassa kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä lakimiehen kanssa.

Rangaistusseuraamukset ympäristörikoksista

Ympäristörikoksista voidaan tuomita rikosoikeudelliseen sakko- tai vankeusrangaistukseen. Lisäksi oikeushenkilölle, eli esimerkiksi ympäristön pilaantumisen aiheuttaneelle yhtiölle, voidaan määrätä yhteisösakko. Rangaistuksen ankaruus riippuu teon vahingollisuudesta ja tekijän syyllisyydestä. Tahallisista ja suunnitelmallisista rikoksista rangaistaan ankarammin kuin tuottamuksellisista rikoksista. Lisäksi ympäristön pilaantumisen aiheuttaja voidaan tuomita korvaamaan aiheuttamansa vahingot, mikä voi käytännössä olla ankarin ympäristön pilaantumisesta aiheutuva seuraamus.

Esimerkiksi ympäristön turmelemisesta voidaan tuomita sakko- tai vankeusrangaistukseen. Vankeusrangaistuksen enimmäispituus on kaksi vuotta. Törkeästä ympäristön turmelemisesta voidaan tuomita enintään kuuden vuoden vankeusrangaistukseen.

Vinkit

  • Ympäristörikosten sisältö perustuu pitkälti ympäristöoikeudelliseen lainsäädäntöön
  • Toiminnanharjoittajan on tunnettava toimintaansa koskeva lainsäädäntö

Varoitukset

  • Ympäristörikoksissa voidaan tuomita ankaraan vahingonkorvausvastuuseen
  • Tietämättömyys lain asettamista velvoitteista ei poista vastuuta

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa