Minilex - Lakipuhelin

Rikesakkomenettely on tarkoitettu lieviin rikoksiin

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Rikesakkomenettelyssä käsitellään kaikkein lievimpiä rikosasioita, kuten esimerkiksi tieliikennerikosasioita tai yleisen järjestyksen häiritsemistä koskevia rikoksia. Rikesakkomenettelyssä käsiteltävät asiat on erikseen lueteltu lainsäädännössä, joten mitä tahansa lieviä rikoksia ei voida hoitaa rikesakkomenettelyssä. Rikesakkomenettelyssä rangaistukseksi voidaan määrätä ainoastaan rikesakko ja sen ohella enintään 1000 euron suuruinen menettämisseuraamus. Rikesakko on kiinteä euromääräinen seuraamus, jonka suuruuteen eivät vaikuta epäillyn tulot.

Rikkomusta ei kuitenkaan saa käsitellä rikesakkomenettelyssä, jos rikkomuksen tehnyt on edeltävän vuoden aikana saanut tekemiensä rikkomusten perusteella vähintään kuusi sakko- tai rangaistusmääräystä, kun tekojen muodostama kokonaisuus osoittaa piittaamattomuutta lain käskyistä ja kielloista.

Ennen rikesakkomääräyksen antamista toimitetaan suppea esitutkinta, jossa selvitetään ainoastaan ne seikat, jotka ovat välttämättömiä seuraamuksen määräämiseksi rikesakkomenettelyssä. Rikesakon määräämisestä huolehtii poliisi tai syyttäjä. Poliisi tai muu laissa säädetty valvontaa suorittava viranomainen antaa rikesakkomääräyksen yleensä välittömästi. Rikesakkomääräys voidaan myös lähettää rikkomukseen syyllistyneelle postitse, jos kyseessä on moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tehty liikennerikkomus, johon syyllistyneen henkilöllisyys on välittömästi todettu. Määräys on tällöin lähetettävä välittömästi ja viimeistään kahden viikon kuluessa rikkomuksen tekopäivästä. Asianomaisen katsotaan saaneen määräyksen seitsemäntenä päivänä sen postittamisesta. Määräyksen tulee sisältää rikkojaa koskevat henkilötiedot, rikkomuksen tekoaika ja -paikka, rikkomuksen laatu, rikesakon määrä, maksuaika sekä määräyksen perusteena olevat lainkohdat. Rikesakkomääräyksen antajan on myös allekirjoitettava se. Lainsäädännössä on vielä erikseen säädetty tilanteista, joissa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla aiheutettu rike on havaittu automaattisessa liikennevalvonnassa tai ajoneuvo muutoin pysäyttämättä.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Rikesakkomääräyksen saaneella henkilöllä on oikeus valittaa määräyksestä rikkeen tekopaikan käräjäoikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun hän sai määräyksen tiedoksi. Rangaistusmääräyksestä on valitettava viimeistään 60 päivän kuluessa sen tiedoksiannosta. Jos henkilö haluaa vastustaa rikesakon määräämistä, tulee hänen ilmoittaa vastustamisesta 30 päivän kuluessa määräysen tiedoksisaannista. Ilmoitus tehdään sen poliisilaitoksen toimipisteeseen tai kansliaan, joka on rikesakon määrännyt.

Rikesakkomenettelyssä käsitellään siis kaikkein lievimpiä rikkomuksia. Laissa on lueteltu eri rikkomuksille kiinteät korvaussummat, joten henkilön tuloilla ei ole siihen vaikutusta. Esimerkiksi päin punaisia liikennevaloja kävelevä jalankulkija saa aina 20 euron suuruisen rikesakon riippumatta tilanteesta tai hänen tuloistaan. Rikesakkomenettely on pyritty järjestämään siten, ettei henkilö tarvitse avustajaa. Mikäli menettelyn aikana kuitenkin ilmenee seikkoja, jotka voisivat edellyttää ammattilaisen apua tai opastusta, voi asiassa kääntyä lakimiehen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa