Minilex - Lakipuhelin

Osatuomio ja välituomio rikosasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asia on ratkaistava tuomioistuimessa pääsääntöisesti kokonaisuudessaan samalla kertaa. Näin on myös silloin, kun oikeudenkäynnissä on käsitelty yhdessä useita itsenäisiä kanteita. Tietyissä tapauksissa on kuitenkin mahdollista ratkaista erikseen osa käsiteltävästä asiasta osatuomiolla tai välituomiolla.

Osatuomiolla tarkoitetaan ratkaisua, jolla osa vaatimuksista eli syytteen itsenäinen osa ratkaistaan erikseen. Osatuomiolla voidaan esimerkiksi saattaa osa vaatimuksista täytäntöönpanokelpoisiksi, vaikka muiden syytteiden käsittely vielä jatkuu. Samaa vastaajaa koskevat syytteet voidaan ratkaista erikseen vain, jos se on tarkoituksenmukaista asian käsittelyn kannalta. Osatuomio voi siten olla perusteltu esimerkiksi tilanteissa, joissa rikoksista ei voida tuomita yhteistä rangaistusta. Osatuomion antamista rikosasioissa on rajoitettu yhteisösakon tuomitsemistilanteissa, joissa tarkoituksena on yhteisösakon käsittely yhdessä syytteen kanssa. Vaatimusta oikeushenkilön tuomitsemisesta yhteisösakkoon ei ilman erityistä syytä saa ratkaista ennen kuin vaatimuksen perustana olevaa rikosta koskeva syyte on ratkaistu.

Välituomiolla tarkoitetaan sellaisen muun samaa asiaa koskevan kysymyksen ratkaisemista, jonka selvittämisestä vaatimuksen ratkaiseminen muilta osin riippuu. Välituomio vaikuttaa asian muun osan ratkaisemiseen, kun taas osatuomiolla ei ole tällaista vaikutusta. Välituomiota käytetään rikosasioissa, joissa vastaaja määrätään mielentilatutkimukseen. Tuomioistuimen on, ennen kuin se määrää rikosasian vastaajan mielentilan tutkittavaksi, erikseen välituomiolla ratkaistava kysymys siitä, onko vastaajan näytetty menetelleen syytteessä kuvatulla rangaistavaksi säädetyllä tavalla. Tuomioistuin voi samassa yhteydessä välituomiolla ratkaista yksityisoikeudellista vaatimusta tai muuta vaatimusta koskevan kysymyksen. Mielentilatutkimuksen jälkeen tuomioistuin ratkaisee sen, mihin rikokseen vastaaja on syyllistynyt, ja ratkaisee asian muilta osin, jollei asiaa jonkun vastaajan osalta voida ratkaista erikseen. Erityisestä syystä myös välituomiolla ratkaistua kysymystä voidaan arvioida uudelleen. Välituomiolla estetään näissä tapauksissa syyttömän henkilön joutuminen mielentilatutkimukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa