Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön purkautuminen konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssi on tavalla tai toisella useimmille käsitteenä tuttu. Yleensä se yhdistetään varattomuuteen, velkojen maksuun ja toiminnan lopettamiseen. Osakeyhtiön konkurssilla tarkoitetaankin tilannetta, jossa yhtiö on maksukyvytön ja jossa yhtiön koko varallisuus käytetään samalla kertaa kaikkien yhtiön velkojen suorittamiseksi. Jos velkojenmaksun jälkeen yhtiöön jää jäljelle varallisuutta, voidaan se jakaa omistajille heidän omistuksensa mukaisessa suhteessa. Useimmiten konkurssiin haetaan kuitenkin sellaisia yhtiöitä, joiden vakavaraisuus ja maksukyky ovat jo olennaisesti huonontuneet, eikä toiveita toiminnan jatkumisesta entisellään enää ole. Tällöin pyrkimyksenä onkin tyydyttää mahdollisimman monen velkojan tarpeet mahdollisimman täydellisesti ja sitten lopettaa koko yhtiön toiminta.

Konkurssissa yhtiön omaisuus on velkojien määräysvallassa. Tämä lähinnä johtaa siihen, että osakeyhtiö ei voi luovuttaa yhtiön omaisuutta ilman velkojien suostumusta. Omaisuuden luovutus ilman velkojien suostumusta voidaan nimittäin konkurssin aikana tulkita velkojien oikeuksien loukkaukseksi. Osakeyhtiön omaisuus voidaan luovuttaa konkurssiin yhtiön hallituksen päätöksellä. On huomioitava, että vaikka selvitystilaan asettamiseen vaaditaan yhtiökokouksen päätös, ei sama koske konkurssiin asettamista. Hallitus onkin tietyssä mielessä loogisin toimielin tekemään päätöksen yhtiön konkurssista, sillä hallituksen tehtäviin kuuluu yhtiön talouden ja varainhoidon järjestäminen.

Mikäli yhtiö on selvitystilassa, tekevät päätöksen konkurssiin asettamisesta selvitysmiehet. Selvitysmiehet voivat tehdä päätöksen yhtä hyvin kuin hallituskin, eivätkä he tarvitse päätökseen sen suurempia perusteluita. Käytännössä kuitenkin tilanne, jossa hallitus tai selvitysmiehet hakisivat vielä "elinkelpoisen" yhtiön turhaan konkurssiin ei ole todennäköinen. Syy tähän selviää jäljempänä. Konkurssin aikana yhtiötä edustavat konkurssivelallisena hallitus ja toimitusjohtaja taikka ennen konkurssin alkamista valitut selvitysmiehet. Toisin sanoen samat henkilötahot, joilla on valta päättää konkurssiin asettamisesta tulevat edustamaan yhtiötä myös konkurssin aikana.

Konkurssin aikana on mahdollista valita uusia hallituksen jäseniä tai uusia selvitysmiehiä. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa hallituksen sen hetkisillä jäsenillä ei ole parasta mahdollista asiantuntemusta konkurssimenettelyn läpiviemiseen. Mikäli yhtiöllä ei konkurssin päättyessä ole jäljellä omaisuutta, taikka konkurssissa on määrätty jäljellä olevan omaisuuden käytöstä, katsotaan yhtiö purkautuneeksi sen jälkeen, kun lopputilitys konkurssissa on hyväksytty. Mikäli yhtiöllä on konkurssin päättyessä jäljellä muuta kuin konkurssissa käytettäväksi määrättyä omaisuutta eikä yhtiö ollut selvitystilassa, kun sen omaisuus luovutettiin konkurssiin, on hallituksen viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle päättämään, jatketaanko yhtiön toimintaa vai onko yhtiö asetettava selvitystilaan. Tämä nimenomainen säännös myös estää elinkelpoisen yhtiön purkamisen pelkästään selvitysmiesten tai hallituksen päätöksestä. Jos siis yhtiöllä on varallisuutta, tulee nimenomaan yhtiökokouksen tehdä päätös siitä, miten yhtiön kanssa menetellään jatkossa.

Jos yhtiökokous päättää, että yhtiön toimintaa jatketaan, tulee hallituksen viipymättä tehdä tästä ilmoitus rekisteröimistä varten. Molemmat, sekä yhtiön selvitystila sekä konkurssi tulee samaten olla merkittynä kaupparekisteriin. Ajatuksena on se, että yrityksen mahdolliset yhteistyökumppanit ja velkojat ovat jatkuvasti tietoisia yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja osaavat perustaa päätöksensä yhtiöön liittyen tämän tiedon mukaisesti. Esimerkiksi konkurssissa olevan yhtiön kanssa liiketoiminnan harjoittaminen on aina riski, koska varmuutta maksujen saamisesta ei täysin ole. Lisätietoja yhtiön purkautumisesta konkurssin kautta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa