Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiavustaja rikosoikeudenkäynnissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianosaisella eli asianomistajalla ja rikoksesta epäillyllä on oikeus käyttää apunaan oikeudenkäyntiavustajaa tuomioistuimessa. Laki ei kuitenkaan velvoita asianosaista käyttämään avustajaa tai asiamiestä muutoin kuin tuomiovirhekantelua tai tuomion purkamista korkeimmassa oikeudessa koskevissa asioissa. Asianosainen voi siis muutoin vapaasti päättää, haluaako hän ajaa asiaansa oikeudenkäynnissä itse vai käyttää avustajaa. Käytännössä avustajan käyttäminen on kuitenkin yleensä suositeltavaa. Tuomioistuin voi erikseen säädetyissä tapauksissa määrätä epäillylle avustajan joko tämän omasta pyynnöstä tai suoraan viran puolesta. Myös asianomistajalle on eräissä tapauksissa mahdollista määrätä avustaja suoraan viran puolesta.

Asianosainen voi käyttää oikeudenkäyntiavustajaa apunaan oikeudenkäynnissä. Mikäli tuomioistuin ei määrää asianosaiselle avustajaa viran puolesta, voi asianosainen hankkia avustajan itse. Avustajana toimivan henkilön on kuitenkin oltava asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja eli lupalakimies. Asianosainen voi ottaa joko suoraan yhteyttä haluamaansa avustajaan tai sitten oikeusaputoimistoon, josta asianosaisen avuksi voi tulla julkinen oikeusavustaja. Asianosainen voi tarvittaessa kysyä juristilta, kuinka hänen tapauksessaan avustajan hankkiminen kannattaa aloittaa.

Tuomioistuin voi myös määrätä asianosaiselle avustajan joko tämän omasta pyynnöstä tai suoraan viran puolesta. Mikäli tuomioistuin määrää avustajan sen sijaan, että asianosainen joutuu hankkimaan sen itse, maksetaan avustajan palkkio valtion varoista asianosaisen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Rikoksesta epäilty joutuu tuomion saadessaan kuitenkin maksamaan palkkion takaisin valtiolle.

Rikoksesta epäillyn pyynnöstä avustaja määrätään, jos häntä epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta voi seurata vähintään neljä kuukautta vankeutta. Asia voi koskea myös tällaisen teon yritystä tai osallisuutta. Toisekseen avustaja myönnetään epäillyn pyynnöstä, jos hän on pidätettynä tai vangittuna. Viran puolesta epäilty saa avustajan silloin, kun hän ei kykene puolustamaan itseään tai hän on alle 18-vuotias, eikä hänellä ole puolustajaa. Alle 18-vuotiaalle ei kuitenkaan myönnetä puolustajaa, mikäli on ilmeistä, ettei hän sitä tarvitse. Puolustaja määrätään myös silloin, jos epäillyn itsensä valitsema puolustaja ei täytä puolustajalle asetettuja vaatimuksia tai ei kykene asianmukaisesti puolustamaan epäiltyä. Puolustaja on lisäksi aina mahdollista myöntää muun erityisen syyn perusteella.

Asianomistajalle oikeudenkäyntiavustaja puolestaan on mahdollista määrätä ensinnäkin seksuaali- tai väkivaltarikosta koskevassa asiassa, jollei se ole erityisestä syystä tarpeetonta. Myös murhaa, tappoa, surmaa, lapsensurmaa, pahoinpitelyä, törkeää pahoinpitelyä ja näiden rikosten, lukuun ottamatta lapsensurmaa ja pahoinpitelyä, valmistelua koskevassa asiassa avustaja voidaan määrätä viran puolesta. Tällöin kiinnitetään kuitenkin huomiota siihen, onko avustaja tarpeen ottaen huomioon asianomistajan ja rikoksesta epäillyn välinen suhde. Lisäksi asianomistajalle voidaan määrätä avustaja henkeen, terveyteen ja vapauteen kohdistuvissa asioissa, jos se katsotaan perustelluksi rikoksen vakavuus, asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet ja muut seikat huomioon ottaen. Asianomistajan on pitänyt esittää vaatimuksia syyttäjän ajamassa asiassa, jotta hänelle voidaan tuomioistuimen puolesta määrätä avustaja. Hänen pitää siis joko vaatia tekijälle rangaistusta tai vaatia tältä vahingonkorvausta.

Samoin kuin oikeudenkäyntiasiamiehellä, myös avustajalla on salassapitovelvollisuus. Oikeudenkäyntiavustaja ei saa luvattomasti ilmaista päämiehen hänelle uskomaa yksityistä tai perheen salaisuutta tai muuta sellaista luottamuksellista seikkaa, josta hän on tehtävässään saanut tiedon. Toisin kuin rikoksesta epäillyllä, oikeudenkäyntiavustajalla ja epäillylle määrätyllä puolustajalla on kuitenkin totuusvelvollisuus. Hän ei siis saa esittää totena sellaista seikkaa, jonka tietää vääräksi. Asianomistajalla sen sijaan on aina totuusvelvollisuus ja sama koskee myös hänen avustajaansa. Mikäli mahdollisen avustajan salassapitovelvollisuus tai totuusvelvollisuus omassa asiassa mietityttää, voi asiasta kysyä lisää juristilta

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa