Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiavustaja ja oikeudenkäyntiasiamies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynnissä henkilökohtaisesti paikalla oleva asianosainen voi halutessaan käyttää apunaan avustajaa. Asiamiestä asianosainen voi puolestaan käyttää silloin, kun hänen ei tarvitse olla itse paikalla oikeudenkäynnissä. Ero oikeudenkäyntiavustajan ja -asiamiehen välillä on siis siinä, että oikeudenkäynnissä asiamies toimii päämiehensä valtuuttamana hänen puolestaan, kun taas avustaja toimii päämiehensä rinnalla häntä auttaen. Pääsääntöisesti avustajana tai asiamiehenä saa toimia ainoastaan asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Tähän on kuitenkin eräitä poikkeuksia.

Oikeudenkäyntiavustajana ja -asiamiehenä toiminen edellyttää lupaa muilta kuin asianajajilta ja julkisilta oikeusavustajilta. Tällöin avustajana tai asiamiehenä toimivasta henkilöstä käytetään nimitystä lupalakimies. Luvan saamisen edellytyksenä on Suomessa suoritettu oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinto tai ulkomailla suoritettu vastaava tutkintoa, joka on tunnustettu Suomessa. Lisäksi edellytetään riitävää perehtyneisyyttä oikeudenkäyntiasiamiehen tehtävään. Tällainen perehtyneisyys katsotaan olevan henkilöllä, joka on suorittanut tuomioistuinharjoittelun eli on arvoltaan varatuomari tai on toiminut vähintään vuoden ajan syyttäjän tehtävissä tai on toiminut vähintään vuoden ajan muussa tehtävässä, joka perehdyttää oikeudenkäyntiavustajan tai -asiamiehen toimeen.

Oikeudenkäyntiavustajan tai -asiamiehen on oltava lisäksi rehellinen ja muutoin siihen toimeen sopiva sekä kykenevä henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Rehellisenä ei voida pitää henkilöä, joka on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa henkilön olevan sopimaton toimimaan oikeudenkäyntiasiavustajana tai -asiamiehenä. Jos asianajaja tai julkinen oikeusavustaja on erotettu Asianajajaliitosta tai lupalakimiehen lupa on peruutettu kurinpidollisena seurauksena, voidaan lupa myöntää hänelle vasta kolmen vuoden päästä uudestaan.

Eräissä tapauksissa avustajana tai asiamiehenä saa toimia muukin kuin asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Tällöin oikeus määräytyy oikeudenkäynnin kohteena olevan asian perusteella. Lainsäädännössä on erikseen lueteltu nämä tilanteet. Tällaisia asioita ovat tietyn määräistä saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista tai häätöä koskeva asia sekä hakemusasia, joka ei ole riitainen sekä maaoikeusasiat. Tällöin avustajana tai asiamiehenä voi toimia kukatahansa rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Erikseen on vielä säädetty myös asianosaiseen työ-tai virkasuhteessa olevan, työmarkkinajärjestön palveluksessa olevan sekä viranomaisen palveluksessa olevan oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön oikeudesta toimia asianosaisen avustajana tai asiamiehenä oikeudenkäynnissä. Asianosainen voi tarvittaessa vielä tarkistaa lakimieheltä, voiko hän omassa asiassaan käyttää tällaista muuta henkilöä avustajanaan tai asiamiehenään.

Oikeudenkäyntiavustajan ja -asiamiehen tehtäviin kuuluu ajaa päämiehen asiaa rehellisesti, huolellisesti, ahkerasti sekä luottamuksellisesti. Riita-asiassa asiamiehen, kuten asianosaisenkin on pysyttävä totuudessa vastatessaan kysymyksiin sekä lausuessaan vastapuolen esittämistä tosiseikoista. Asiamies on päämiehen kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella vastuussa velvollisuuksiensa laiminlyönnistä. Vastuun toteuttamista on ajettava erillisessä oikeudenkäynnissä. Avustajalla ja asiamiehellä on oikeus saada päämieheltä palkkio ja korvaus kuluistaan. Palkkioon ja oikeudenkäyntikuluihin liittyvät asiat herättävät usein paljon kysymyksiä ja ne määräytyvät muun muassa käsillä olevan asian ja jutun lopputuloksen mukaan. Kulujen lopullinen jakautuminen kannattaa varmistaa lakimieheltä.

Avustajan ja asiamiehen toimintaa valvotaan lautakunnissa sen mukaan, onko hän asianajaja vai lupalakimies. Lautakuntia ovat Asianajajaliiton valvontalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Mikäli avustaja tai asiamies on menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti, voidaan hänelle määrätä kurinpidollinen seuraamus. Sellaisia ovat luvan peruuttaminen, seuraamusmaksun määrääminen, varoitus ja huomautus. Asia voidaan saattaa valvontalautakunnan tutkittavaksi kirjallisella kantelulla, oikeuskanslerin ilmoituksella tai tuomioistuimen ilmoituksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa