Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiavustaja ja oikeudenkäyntiasiamies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynnissä henkilökohtaisesti paikalla oleva asianosainen voi halutessaan käyttää apunaan avustajaa. Asiamiestä asianosainen voi puolestaan käyttää silloin, kun hänen ei tarvitse olla itse paikalla oikeudenkäynnissä. Ero oikeudenkäyntiavustajan ja -asiamiehen välillä on siis siinä, että oikeudenkäynnissä asiamies toimii päämiehensä valtuuttamana hänen puolestaan, kun taas avustaja toimii päämiehensä rinnalla häntä auttaen. Pääsääntöisesti avustajana tai asiamiehenä saa toimia ainoastaan asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Tähän on kuitenkin eräitä poikkeuksia.

Oikeudenkäyntiavustajana ja -asiamiehenä toiminen edellyttää lupaa muilta kuin asianajajilta ja julkisilta oikeusavustajilta. Tällöin avustajana tai asiamiehenä toimivasta henkilöstä käytetään nimitystä lupalakimies. Luvan saamisen edellytyksenä on Suomessa suoritettu oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinto tai ulkomailla suoritettu vastaava tutkintoa, joka on tunnustettu Suomessa. Lisäksi edellytetään riittävää perehtyneisyyttä oikeudenkäyntiasiamiehen tehtävään. Tällainen perehtyneisyys katsotaan olevan sellaisella henkilöllä, joka on suorittanut tuomioistuinharjoittelun eli on arvoltaan varatuomari tai joka on toiminut vähintään vuoden ajan syyttäjän tehtävissä tai joka on toiminut vähintään vuoden ajan muussa oikeudenkäyntiavustajan tai -asiamiehen tehtävään perehdyttävässä toimessa.

Oikeudenkäyntiavustajan tai -asiamiehen on oltava lisäksi täysi-ikäinen, rehellinen ja muutoin toimeen sopiva sekä kykenevä henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Rehellisenä ei voida pitää henkilöä, joka on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, sillä tällainen käytös osoittaa henkilön olevan sopimaton toimimaan oikeudenkäyntiavustajana tai -asiamiehenä. Jos asianajaja tai julkinen oikeusavustaja on erotettu Asianajajaliitosta tai lupalakimiehen lupa on peruutettu kurinpidollisena seurauksena, voidaan lupa myöntää hänelle vasta kolmen vuoden päästä uudestaan.

Eräissä tapauksissa avustajana tai asiamiehenä saa toimia muukin kuin asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Tällöin oikeus määräytyy oikeudenkäynnin kohteena olevan asian perusteella. Lainsäädännössä on erikseen lueteltu tilanteet, joissa tämä on mahdollista. Tällaisia asioita ovat tietyn määräistä saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista tai häätöä koskevat asiat sekä riidattomat hakemusasiat ja maaoikeusasiat. Tällöin avustajana tai asiamiehenä voi toimia kuka tahansa rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Erikseen on vielä säädetty asianosaiseen työ- tai virkasuhteessa olevan, työmarkkinajärjestön palveluksessa olevan sekä viranomaisen palveluksessa olevan oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön oikeudesta toimia asianosaisen avustajana tai asiamiehenä oikeudenkäynnissä.

Oikeudenkäyntiavustajan ja -asiamiehen tehtäviin kuuluu ajaa päämiehen asiaa rehellisesti, huolellisesti, ahkerasti sekä luottamuksellisesti. Riita-asiassa asiamiehen, kuten asianosaisenkin on pysyttävä totuudessa vastatessaan kysymyksiin sekä lausuessaan vastapuolen esittämistä seikoista. Asiamies on päämiehensä kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella vastuussa velvollisuuksiensa laiminlyönnistä. Jos hän laiminlyö vastuunsa, sen toteuttamista on ajettava erillisessä oikeudenkäynnissä. Avustajalla ja asiamiehellä on oikeus saada päämieheltä palkkio ja korvaus kuluistaan. Palkkioon ja oikeudenkäyntikuluihin liittyvät asiat herättävät usein paljon kysymyksiä ja ne määräytyvät muun muassa käsillä olevan asian ja jutun lopputuloksen mukaan. Kulujen lopullinen jakautuminen kannattaa varmistaa lakimieheltä.

Avustajan ja asiamiehen toimintaa valvotaan lautakunnissa sen mukaan, onko hän asianajaja vai lupalakimies. Lautakuntia ovat Asianajajaliiton valvontalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Mikäli avustaja tai asiamies on menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti, voidaan hänelle määrätä kurinpidollinen seuraamus. Sellaisia ovat luvan peruuttaminen, seuraamusmaksun määrääminen, varoitus ja huomautus. Asia voidaan saattaa valvontalautakunnan tutkittavaksi kirjallisella kantelulla, oikeuskanslerin ilmoituksella tai tuomioistuimen ilmoituksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa