Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiasiamies rikosoikeudenkäynnissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianomistaja ja syytetty voidaan velvoittaa saapumaan oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti sakon uhalla asian selvittämiseksi. Jos asianosaista ei kuitenkaan ole määrätty saapumaan henkilökohtaisesti oikeudenkäyntiin, hän saa käyttää asiamiestä edustamaan itseään. Asiamies käyttää tällöin asianosaisen puhevaltaa oikeudenkäynnissä asianosaisen puolesta. Asianosaisen ei siis tarvitse olla itse paikalla oikeudenkäynnissä, mikäli hän ei sitä halua. Siitä, kuka voi toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä säädetään erikseen lailla. Esimerkiksi rikosoikeudenkäynnissä asiamiehenä ei voi toimia kukaan lähisukulainen, jollei hän ole suorittanut oikeustieteellistä tutkintoa ja hankkinut riittävää perehtyneisyyttä asiaan.       

Asianosainen, jota ei ole määrätty saapumaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, voi siis käyttää halutessaan oikeudenkäynnissä oikeudenkäyntiasiamiestä. Mitään velvoitetta tähän ei ole. Asianosainen voi päättää itse, haluaako hän ajaa itse asiaansa vai käyttääkö siihen asiamiestä. Asianosainen voi selvittää tarvittaessa juristilta, kannattaako hänen käyttää asiamiestä vai ajaa asiaansa itse. Mikäli kyseessä on kuitenkin tuomiovirhekantelua tai tuomion purkamista koskeva asia korkeimmassa oikeudessa, pitää muun asianosaisen kuin viranomaisen tällöin aina käyttää avustajaa tai asiamiestä. Menetetyn määräajan palauttamista tai muita ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja koskevassa asiassa asianosainen voi siis tehdä hakemuksen itse. Samoin ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja koskevan hakemuksen asianosainen voi tehdä itse hovioikeuteen tai muuhun tuomioistuimeen.

Muut kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat tarvitsevat luvan oikeudenkäyntiasiamiehenä toimimiseen. Julkinen oikeusavustaja toimii valtion oikeusaputoimistossa ja asianajajat puolestaan ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Käytännössä julkiset oikeusavustajat rinnastuvat kuitenkin asianajajiin, koska heillä on samoja toimintavelvoitteita ja molemmat ovat Suomen Asianajajaliiton valvonnan alaisia. Julkiset oikeusavustajat voivat myös hakea ja saada asianajajaliiton jäsenyyden. Tällöin julkinen oikeusavustaja on myös asianajaja. Henkilöt, jotka eivät ole asianajajia tai julkisia oikeusavustajia, voivat hakea lupaa toimia oikeudenkäyntiavustajina. Tällaisista luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tai -asiamiehistä käytetään nimitystä luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja eli lupalakimies. Asianosainen saa itse päättää, kuka toimii hänen asiamiehenään. Avustajan on kuitenkin täytettävä laissa säädetyt edellytykset oikeudenkäyntiasiamiehenä toimimisen edellytyksistä.

Asianosaisen pitää antaa oikeudenkäyntivaltuutus, jolla hän valtuuttaa oikeudenkäyntiasiamiehen ajamaan asiaa hänen puolestaan. Asiamies ei saa siirtää asianosaisen hänelle antamaa valtuutusta toiselle henkilölle ilman asianosaisen lupaa. Asiamies ei siis voi vaihtua asianosaisen tietämättä tai ilman hänen lupaansa. Valtuutus on voimassa ainoastaan siinä oikeudenkäynnissä, jossa asianosainen on suullisesti valtuuttanut asiamiehen tai jossa asiamies on esittänyt valtakirjan. Mikäli asianosainen esiintyy tai tulee oikeudenkäynnin aikana itse esiintymään oikeudenkäynnissä, ei se automaattisesti osoita valtuutuksen peruuttamista.

Oikeudenkäyntiasiamiehen on ajettava rehellisesti ja kaikella ahkeruudella hänelle uskottua asiaa ja hänen on allekirjoitettava kaikki tuomioistuimelle antamansa asiakirjat. Hänellä on luonnollisesti myös salassapitovelvollisuus eli hän ei saa luvattomasti ilmaista päämiehen hänelle uskomaa yksityistä tai perheen salaisuutta tai liike- tai ammattisalaisuutta, josta hän on tehtävässään saanut tiedon.

Rikosoikeudenkäynnissä asianosainen eli käytännössä asianomistaja ja syytetty voivat käyttää asiamiestä edustamaan itseään. Asiamiehen on oltava asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai lupalakimies. Ketä tahansa ei siis voi pyytää asiamiehekseen. Asiamiehen käyttäminen on mahdollista kuitenkin ainoastaan silloin, kun asianosaista ei ole velvoitettu henkilökohtaisesti tulemaan oikeudenkäyntiin. Niissäkin tilanteissa asianosainen voi käyttää apunaan oikeudenkäyntiavustajaa. Tietyissä tilanteissa hänellä voi myös olla mahdollisuus saada puolustaja tai oikeudenkäyntiavustaja valtion varoista. Juristi voi tarvittaessa auttaa oikeudenkäyntiavustajaa ja asiamiestä koskevissa kysymyksissä sekä neuvoa sellaisen hankkimisessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa