Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan palkkio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntiasiamiehellä ja -avustajalla on oikeus saada palkkio sekä korvaus kuluistaan. Palkkion määrä on päämiehen ja asiamiehen sovittavissa, mutta sen tulisi olla kohtuullinen. Usein palkkion suuruus perustuu asian ajamiseen käytettyyn aikaan ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Ennen avustajan hankkimista, asianosaisen kannattaa selvittää mahdollisuutensa saada asiamiehen tai avustajan palkkio maksettavaksi joko kokonaan tai osittain valtion varoista tai muuta kautta.

Palkkio valtion varoista tai oikeusturvavakuutuksesta

Jos asianosainen saa oikeusapua taloudellisen tilanteensa vuoksi, tulee avustajan palkkio maksettavaksi osaksi tai kokonaan valtion varoista. Tämä edellyttää oikeusapuhakemuksen tekemistä oikeusaputoimistolle, joka määrittää, voidaanko oikeusapua myöntää kyseiseen asiaan ja voidaanko osa palkkiosta korvata oikeusapuna valtion varoista. Oikeusaputoimisto voi kuitenkin tarjota vähäistä oikeudellista neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse, jolloin asianosaisen taloudellista asemaa ei välttämättä tarvitse selvittää, eikä korvausta suorittaa. Mikäli asianosaisella on asian käsittelyyn liittyvät kulut kattava oikeusturvavakuutus, ei oikeusapua tällöin myönnetä. Tuomioistuin voi kuitenkin poikkeuksellisesti tällaisissa tilanteissa määrätä asianosaiselle oikeusapua valtion varoista, mikäli asianosaisen vakuutus ei katakaan kaikkia kuluja. Tämä edellyttää, että kyseessä oleva asia on tuomioistuimen käsiteltävänä. Oikeusapu pitää aina myös sisällään asian käsittelyyn liittyvät tarpeelliset tulkkaus- ja käännöspalvelut.

Mikäli asianosaiselle on rikosoikeudenkäynnissä määrätty puolustaja tai oikeudenkäyntiavustaja joko tämän omasta pyynnöstä tai tuomioistuimen puolesta, maksetaan puolustajan tai avustajan palkkio valtion varoista asianosaisen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Oikeusavun saaminen tai puolustajan tai avustajan määrääminen ei kuitenkaan täysin poista mahdollisuutta siitä, että asianosainen voi joutua maksamaan avustajan tai puolustajan palkkioita. Esimerkiksi, jos rikoksesta syytetylle on määrätty puolustaja ja hänet tuomitaan oikeudenkäynnissä, pitää hänen maksaa puolustajan palkkio takaisin valtiolle. Oikeudenkäynnin lopputuloksella voi siis olla vaikutusta siihen, kuka oman avustajan tai vastapuolen avustajan palkkion lopullisesti maksaa. Ennen oikeudenkäyntiä voi ottaa yhteyttä lakimieheen ja tarkistaa, miten omassa asiassa palkkion maksaminen määräytyy ja mitä mahdollisia riskejä oikeudenkäyntiin voi sen osalta sisältyä.

Palkkion suuruuden määräytyminen

Julkiset oikeusavustajat ovat valtion virkamiehinä velvollisia osana virkatehtäviään antamaan oikeusapua. Siksi heille ei määrätä korvausta avustajan tehtävistään yksittäisissä asioissa. Sen sijaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan asiassa kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Palkkion määräämistä varten avustajan on esitettävä yksityiskohtainen selvitys asiassa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluistaan eli lasku, jollei sellaisen selvityksen esittäminen ole tarpeetonta. Virallisen syyttäjän on rikosasioissa lausuttava esitetystä palkkio- ja kuluvaatimuksesta, jos siihen vaatimuksen määrään nähden tai muuten on aihetta. Jos avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, eli joka saapuu käsittelyyn kauempaa, korvataan matkustamisesta syntyvät lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttäminen on perusteltua. Mikäli asianosaiselle on myönnetty oikeusapua valtion varoista, asiamies tai avustaja ei saa vaatia asiakkaaltaan omavastuuosuutta suurempaa korvausta. Tuomioistuimen on myös mahdollista päättää, ettei avustajalle korvatakaan asian ajamisesta aiheutuneita kuluja valtion varoista, mikäli tämä on laiminlyönyt tehtäviensä asianmukaisen hoitamisen.

Jos asiamies ja päämies eivät pääse sopuun palkkion suuruudesta, palkkiota koskeva riita voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Asianajajan velvollisuuksiin kuuluu kuitenkin pyrkiä sovinnollisesti selvittämään asiakkaan laskua koskevat mahdolliset erimielisyydet. Jos asianosaisen asiamies tai avustaja on asianajaja, voi päämies viedä palkkiota koskevan asian myös Asianajajaliiton käsiteltäväksi. Asianajajaliitto antaa palkkiota koskevan ratkaisusuosituksen, joka ei ole sitova eikä estä asian viemistä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan palkkio määräytyy siis pääsääntöisesti asiaan käytetyn ajan ja asian laadun perusteella. Osapuolet voivat sopia palkkiosta, kunhan se on kohtuullinen. Asianosaisen kannattaa selvittää mahdollisuutensa oikeusapuun, jolloin palkkio voi osittain tai kokonaan tulla eräin edellytyksin maksettavaksi valtion varoista. Lisäksi kannattaa selvittää, kuuluuko asianosaisen vakuutuksiin oikeusturvavakuutusta ja korvaisiko se kyseessä olevassa tapauksessa asiamiehen tai avustajan palkkion. Asianosaisen on myös hyvä osata erottaa toisistaan hänen itsensä hankkima asiamies tai avustaja tuomioistuimen määräämästä puolustajasta ja avustajasta, koska puolustajan ja avustajan palkkio maksetaan valtion varoista. Tällöin on kuitenkin syytä muistaa se, että palkkioiden maksuun voi vaikuttaa oikeudenkäynnin lopputulos. Lakimies voi tarvittaessa auttaa selvittämään, mitä mahdollisuuksia asianosaisella on käytettävissään avustajan palkkion suhteen.

Vinkit

- Lakimies voi tarvittaessa auttaa muun muassa oikeusapuhakemuksen laatimisessa.

- On suositeltavaa ottaa selvää myös mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta ja sen kattavuudesta.

- Asianajajan velvollisuuteen kuuluu oma-aloitteisesti kertoa asiakkaalleen, mikäli hänellä olisi mahdollisuus oikeusapuun tai vaihtoehtoisesti saada asian ajamiseen liittyviä kuluja korvattaviksi oikeusturvavakuutuksesta.

Varoitukset

- Mikäli asiamiehen tai avustajan palkkiosta ei asianmukaisella ja selkeällä tavalla sovita etukäteen ennen toimeksiannon vastaanottamista, voi tästä myöhemmin koitua tarpeettomia ongelmia.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa