Minilex - Lakipuhelin

Miten tapahtuu osakeyhtiön purkaminen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiöllä, kuten muillakin yritysmuodoilla on oma elinkaarensa, johon kuuluu yhtiön perustaminen, liiketoiminta ja lopulta toiminnan lakkaaminen. Osakeyhtiön toiminta voidaan lopettaa purkamalla osakeyhtiö, millä tarkoitetaan käytännössä yhtiön varallisuussuhteiden selvittämistä, eli velkojen maksua ja omaisuuden jakoa omistajille ja lopulta yhtiön poistamista rekisteristä. Purkaminen yleensä yhdistetään konkurssiin tai muuhun menettelyyn, jossa yhtiö katsotaan varattomaksi tai sen velkoja täytyy muuten antaa anteeksi. Näin käy usein, mutta ei aina. Joskus osakeyhtiön omistajat saattavat yksinkertaisesti olla halukkaita lopettamaan liiketoiminnan, mutta havaitsevat, että yrityksellä ei syystä tai toisesta ole omaisuudestaan ja omistajistaan itsenäistä liikearvoa. Tällöin myyminenkään ei kannata. Seuraavaksi perehdymme siihen, mitä osakeyhtiön purkaminen oikeastaan sisältää.

Osakeyhtiön purkamisella tarkoitetaan siis yksinkertaistettuna sitä, että yhtiön selvittämis- ja purkamistoimet saatetaan päätökseen ja yhtiön katsotaan lakkaavan olemasta. Osakeyhtiön purkautuminen voi perustua joko yhtiökokouksen, rekisteriviranomaisen taikka tuomioistuimen päätökseen. Rekisteriviranomainen voi poistaa yhtiön rekisteristä ja sitä kautta purkaa sen, jos yhtiöllä ei ole voimassaolevaa hallitusta, se ei ole huolehtinut tilinpäätösasiakirjojensa asianmukaisesta rekisteröimisestä tai yhtiö on julistettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen. Tällöinkin rekisteriviranomaisten on annettava ensin yhtiölle varoitus rekisteristä poistamisesta ja kolmen kuukauden lisäaika, jonka kuluessa yhtiö voi halutessaan korjata puutteet.

Tuomioistuin voi myös määrätä yhtiön poistettavaksi rekisteristä ja siten puretuksi jos joku osakkeenomistajista on jatkuvasti käyttänyt asemaansa väärin toista osakkeenomistajaa vastaan ja kieltäytyy osakeyhtiölaissa tarkoitetulla tavalla lunastamasta tästä kärsivän osakkeenomistajan osakkeita. Osakeyhtiö puretaan kuitenkin lähtökohtaisesti osakeyhtiölaissa säädetyssä selvitysmenettelyssä, joskaan selvitysmenettely ei yksiselitteisesti tarkoita, että yhtiö puretaan, vaan yhtiökokouksella on mahdollisuus päättää selvitystilassa olevan yhtiön toiminnan jatkamisesta.

Selvitystilan ajatus on nimensä mukaisesti selvittää yhtiön varallisuustilanne ja sen velat sekä ylipäätään se seikka, onko toimintaa mielekästä jatkaa vai puretaanko yhtiö. Jos yhtiön toiminta päätetään lopettaa, tulee yhtiötä selvitystilan aikana edustavien henkilöiden, eli selvitysmiesten huolehtia yhtiön velkojen selvittämisestä tekemällä julkinen kuulutus yhtiön tuntemattomille velkojille, maksamalla sitten velat ja lopulta jakamalla jäljelle jäänyt varallisuus yhtiön omistajille. Lopuksi yhtiö tulee poistaa Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä kaupparekisteristä. Tässä vaiheessa yhtiö katsotaan asianmukaisesti puretuksi.

Joskus kuitenkin yhtiökokous haluaa kesken selvitysmenettelyn tai konkurssimenettelyn jatkaa toimintaa. Toiminnan jatkamisesta päättämistä vastaavalla tavalla yhtiökokous on se yhtiön toimielin, jonka toimivaltaan kuuluu päättää myös yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Huomattavaa on kuitenkin, että yhtiön asettamisesta konkurssiin ei vaadita yhtiökokouksen päätöstä. Pelkkä hallitus on oikeutettu tekemään kyseisen päätöksen. Selvitystilan lisäksi yhtiö voi purkautua myös sulautumisen tai jakautumisen seurauksena. Niin ikään osakeyhtiö katsotaan purkautuneeksi, mikäli yhtiö on konkurssissa eikä sen omaisuutta ole jäljellä. Yhtiön purkamiseksi on siis monia keinoja. Koosteena voidaan sanoa, että purkamisen ydinvaikutus on kuitenkin se, että osakeyhtiö lakkaa olemasta enää omistajistaan erillinen oikeushenkilö. Se ei siis enää voi itsenäisesti hankkia velvollisuuksia tai oikeuksia. Lisätietoja osakeyhtiön purkamisesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa