Minilex - Lakipuhelin

Lapsen oikeus avustukseen kuolinpesästä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävän kuoltua hänen lapsellaan saattaa olla oikeus saada tietyissä tilanteissa taloudellista tukea kasvatustaan, koulutustaan tai toimeentuloaan varten. Avustusta myönnetään vain, jos lapsen todella katsotaan tarvitsevan taloudellista tukea perittävän kuoleman jälkeen eikä perintöä katsota riittäväksi tueksi hänen olosuhteensa huomioon ottaen.

Lain mukaan perittävän alle 21-vuotias lapsi voi saada varsinaisen perinnön lisäksi varoja kasvatukseensa tai koulutukseensa. Tätä avustusta määrätään vain, mikäli se katsotaan kohtuulliseksi. Varat maksetaan tällöin kertakaikkisena avustuksena pesän säästöstä ennen perintöä ja testamenttia. On kuitenkin otettava huomioon, että avustus ei saa vähentää toisen perillisen perintöosaa, jos hän on kykenemätön elättämään itseään sairauden tai muun syyn vuoksi ja perintö on tällöin tarpeellinen hänen toimeentulonsa tai elatusvelvollisuutensa vuoksi.

Kasvatus- ja koulutusavustuksen lisäksi perittävän lapsella voi olla oikeus saada avustusta testamentin saajalta, mikäli lapsi ei kykene elättämään itseään sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Tällöin avustusta voidaan antaa testamentin saajalle annetun omaisuuden arvoon saakka, jos sen katsotaan olevan tarpeen lapsen kohtuullista toimeentuloa varten. On tärkeää huomata, että jos testamentti on tehty lakiosaan oikeutetun perillisen hyväksi, on tällainen perillinen velvollinen antamaan avustusta vain siltä osin kuin hän on saanut testamentilla omaisuutta yli hänelle kuuluvan lakiosan. Jos olosuhteista ja ehdoista voidaan päätellä, että perittävän eläessään antama lahja on rinnastettavissa testamenttiin, tilanteeseen sovelletaan edellä mainittuja sääntöjä. Toisin sanoen, jos perittävä on eläessään antanut lahjan, joka tulkitaan testamenttiin rinnastuvaksi, tämän lahjan saaja voi joutua perittävän kuoleman jälkeen maksamaan avustusta perittävän lapselle.

Edellä mainitut avustukset eivät kuitenkaan saa loukata lesken oikeutta pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan. Lesken tulee siis saada pitää jäämistö jakamattomana hallinnassaan, vaikka tämä tarkoittaisikin, ettei perittävä saisi tarvitsemaansa avustusta. Tilanteissa, joissa usealla on oikeus saada avustusta mutta varat eivät riitä kaikkien avustusten täysimääräiseen suorittamiseen, on avustuksia soviteltava niihin oikeutettujen kesken. Sovittelussa tulee ottaa huomioon avustuksen saajien tarpeet ja mikä muutoin on kohtuullista olosuhteet huomioon ottaen.

Avustusvaatimus tulee esittää pääsääntöisesti viimeistään perinnönjaon yhteydessä. Kuitenkin mikäli avustusvaatimus kohdistetaan testamentin saajaan, tulee se esittää vuoden kuluessa siitä, kun avustukseen oikeutettu sai testamentista tiedon. Jos avustukseen oikeutetulle ei ole toimitettava tietoa testamentista, tulee hänen esittää avustusvaatimus viimeistään vuoden kuluttua perunkirjoituksesta. Lahjansaajaan kohdistuvan avustusvaatimuksen esittämisen määräaika on vuosi siitä, kun avustukseen oikeutettu sai tiedon perittävän kuolemasta ja annetusta lahjasta. Viimeisenä takarajana vaatimuksen esittämiselle on kuitenkin kymmenen vuotta perittävän kuolemasta.

Avustusta voi siis saada joko toimeentulon turvaamiseksi tai kasvatuksen ja koulutuksen tueksi. Kuten edellä on käynyt ilmi, avustusta ei anneta niin sanotusti suoraan vaan sitä tulee itse aktiivisesti vaatia.

Mikäli avustukseen liittyvät asiat mietityttävät, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen, joka osaa antaa parhaat neuvot ja auttaa esimerkiksi avustuksen vaatimisessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa