Minilex - Lakipuhelin

Kuka kelpaa osuuskunnan jäseneksi?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jäsenyyden edellytykset

Osuuskunnan perustamiseen riittää yksi jäsen. Jäsenet voivat olla joko luonnollisia tai oikeushenkilöitä, kuten yhtiöitä tai säätiöitä. Osuuskunnan jäseneksi haluavan on haettava jäsenyyttä kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta, joka päättää hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä, ellei osuuskunnan säännöissä määrätä niistä päättäväksi elimeksi osuuskunnan tai sen edustajiston kokousta tai hallintoneuvostoa. Jäsenyys alkaa hakemuksen hyväksymishetkestä, jollei osuuskunnan säännöissä ole toisin määrätty.

Tässä yhteydessä on syytä mainita, että osuuskunnan jäsenyyttä ei ole mahdollista ostaa samalla tavalla kuin osakeyhtiön osaketta. Osuuskuntaa voidaan perustellusti kutsua jäsenkeskeiseksi instituutioksi. Tällä viitataan osuuskunnan toiminnan lähtökohtaiseen tarkoitukseen; taloudellisen toiminnan harjoittaminen jäsenten taloudenpidon ja elinkeinon tukemiseksi siten, että osuuskunnan jäsenet käyttävät hyödykseen sen tarjoamia palveluita.

Osuuskunnan säännöissä voidaan myös esimerkiksi määrätä, että jäseneksi on hyväksyttävä jokainen, joka täyttää säännöissä määritellyt jäsenyyden edellytykset. Toisaalta säännöissä voidaan myös määrätä, että jäsenyys voidaan evätä, jos siihen on osuuskunnan toiminnan laadun tai laajuuden vuoksi jotain erityistä syytä. Yleensä jäsenyys alkaa heti, kun jäsenyyshakemus on hyväksytty. Jäsenyys on henkilökohtainen, joten sitä ei voida siirtää toiselle, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Mikäli siirtokelpoinen jäsenyys on siirretty toiselle henkilölle, hänen tulee hakea osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa saannosta (eli osuuden siirrosta). Perinnönjaon tai osituksen seurauksena tapahtuneen jäsenyyden siirron osalta noudatetaan sääntöä, jonka mukaan vainajan kuolinpäivästä on vuosi aikaa hakea osuuskunnan jäsenyyttä. Huomioitavaa on, että osuuskunnan säännöissä on voitu määrätä määräajoista toisin. Osuuskunnan hallituksen hyväksyntä tarvitaan myös tilanteissa, joissa jo osuuskunnan jäsenenä oleva haluaa lisää osuuskunnan osuuksia. Jos osuuden siirronsaaja hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, hän saa samat taloudelliset edut ja velvollisuudet osuuskunnassa, jotka osuuden siirtäjällä olisivat olleet, mikäli tämän jäsenyys osuuskunnassa olisi jatkunut.

 

Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla kirjallisesti siitä osuuskunnalle. Ilmoituksen voi vastaanottaa henkilö, jolla on osuuskuntalain mukainen oikeus edustaa osuuskuntaa. Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta vasta määräajan kuluttua jäsenyyden alkamisesta. Määräaika voi olla enintään kolme vuotta.

 

Jäsenluettelo

Mikäli osuuskunnan osuuksia ja osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään, on osuuskunnan hallituksen pidettävä sen jäsenistä jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenen nimi ja osoite, hänen osuuksiensa lukumäärä sekä päivämäärä, jona hän on tullut osuuskunnan jäseneksi. Myös osuuskunnan entisistä jäsenistä on pidettävä luetteloa niin kauan, kunnes osuuskunta on palauttanut osuusmaksun tai kunnes entisen jäsenen mahdollinen lisämaksuvelvollisuus on päättynyt.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa