Minilex - Lakipuhelin

Hintakartellit ovat kilpailua rajoittavina kiellettyjä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hintakartellit voidaan jakaa ostokartelleihin, myyntikartelleihin ja ehtokartelleihin. Osto- ja myyntikartelleissa samalla tuotanto- tai jakeluportaalla olevat tavaroiden tai palvelujen myyjät tai ostajat sopivat suoraan tuotteiden hinnoista. Ehtokartelleissa ei suoraan sovita hinnoista vaan muista hintaan tai hinnoitteluperusteisiin vaikuttavista seikoista, kuten alennuksista, toimitusmaksuista- ja ehdoista, provisioista sekä maksuajoista. On myös voitu sopia, että tiettyä hintaa ei saa alittaa tai ylittää tai antaa muuten suositusluonteisia hinnoitteluohjeita. Nämä ovat myös kiellettyä kilpailunrajoittamista. Suositusten katsotaan johtavan yhdenmukaistettuun hinnoitteluun. Sen sijaan yleistä tasoa kuvaavien hinta- ja kustannustietojen tilastoiminen ja julkaiseminen ei ole kiellettyä. Tällaiset tiedot eivät kuitenkaan saa paljastaa yksittäisten yritysten kustannustietoja ja niiden tulisi perustua historialliseen tietoon, jolla ei ole enää merkitystä markkinoilla.

Tuotteen hinta on yksi tärkeimmistä kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä. Jos hinnanmuodostus on itsenäistä, yrittäjät perivät tuotteistaan todennäköisesti erilaisia hintoja omien olosuhteidensa sekä kilpailutilanteen mukaan. Hintakilpailu takaa kuluttajien valinnanmahdollisuuden sekä yleensä alemman hinnan tuotteelle kuin hintakartellin vallitessa. Hintakilpailu lisäksi ikään kuin pakottaa elinkeinonharjoittajia tehostamaan ja kehittämään toimintaansa, mikä vaikuttaa positiivisesti markkinoihin. Mikäli hintakilpailua ei ole, vaikutukset ovat usein päinvastaiset. Hintakartellien takia kuluttajien valintamahdollisuudet puolestaan rajoittuvat, hinnat ovat usein korkeammat ja markkinoiden sekä kansantalouden tehokkuus heikentyy. Näin ollen kiellettyjä ovat elinkeinonharjoittajien tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien väliset horisontaaliset hintoja tai vastikkeita koskevat sopimukset, suositukset tai vastaavat järjestelyt. 

Hintakartellit ovat kiellettyjä riippumatta siitä, perustuvatko ne kirjalliseen tai suulliseen sopimukseen tai hiljaiseen yhteisymmärrykseen. Yhteistyölle annetulla oikeudellisella muodolla ei ole merkitystä, arvioitaessa sitä, täyttääkö jokin tietty järjestely hintakartellin tunnusmerkit. Joissain tapauksissa kilpailevien yritysten yhteistyö on kuitenkin sallittua. Tällöin yhteistyön kilpailua edistävät vaikutuset on oltava suuremmat kuin kilpailua rajoittavat vaikutukset. Yhteistyöstä voi seurata taloudellisia hyötyjä yrityksille, esimerkiksi yhteisen tutkimus- ja kehitystyön kautta. Yhteistyö ei saa sisältää kilpailua haittaavia rajoituksia eikä saa antaa elinkeinonharjoittajille mahdollisuutta poistaa kilpailua merkittävältä osalta. Myös kuluttajat on otettava huomioon yhteistyötä tehdessä, sillä kohtuullinen osuus hyödystä on siirryttävä kuluttajille, esimerkiksi tuotteen hinnoittelun kautta. Huomioitava on myös se, että jotkin vähämerkitykselliset yhteistyöt saatetaan tapauskohtaisesti sallia.

Hintakartelleja ja ylipäänsä markkinoilla tapahtuvaa kilpailua ja kuluttajien etua valvoo Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV). 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa