Minilex - Lakipuhelin

Aiesopimus tähtää varsinaiseen sopimukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti aiesopimus on juridisesti velvoittamaton, eli se ei sido. Aiesopimus ei vielä velvoita lopullisen sopimuksen solmimiseen. Sitä käytetään sopimusneuvotteluvaiheessa apuvälineenä: aiesopimukseen kirjataan sen hetkisten neuvottelujen tulos ja mahdolliset jatkotoimenpiteet. Aiesopimus osoittaa neuvottelukumppaneiden yksimielisyyttä. Aiesopimuksessa on myös mahdollista sopia esimerkiksi neuvottelukiellosta eli osapuolten pidättymisestä vastaavista neuvotteluista muiden tahojen kanssa.

Vaikka aiesopimus ei lähtökohtaisesti velvoita lopullisen sopimuksen solmimiseen, se kuitenkin korostaa osapuolten lojaliteettivelvollisuutta. Aiesopimus luonnollisesti myös perustellusti lisää luottamusta lopullisen sopimuksen syntymiseen. Jos lopullinen sopimus jää syntymättä, aiesopimus voi toimia perusteena negatiivisen sopimusedun mukaiselle korvausvelvollisuudelle. Tällöin korvausvelvollisuus kattaa osapuolille neuvotteluista aiheutuneet kulut. 

Vaikka aiesopimus ei lähtökohtaisesti ole velvoittava, on kuitenkin mahdollista, että se tuomioistuimessa tulkitaan velvoittavaksi sopimukseksi. Asiakirjan otsikolla ei ole ratkaisevaa merkitystä, vaan sopimuksen sisältö ja osapuolten tarkoitus ovat tulkinnassa tärkeämpiä lähteitä. Aiesopimuksen rikkomisesta ei välttämättä aiheudu oikeudellisia seuraamuksia, mutta liikesuhteissa seuraamukset voivat olla huomattavia. Selkeä sopimusehto neuvottelukiellosta kuitenkin yleensä merkitsee, että kiellon rikkoja joutuu korvaamaan toisen osapuolen neuvottelukulut. Lisäksi neuvottelujen perusteeton päättäminen voi johtaa korvausvastuuseen toisen osapuolen neuvottelukuluista.

Aiesopimuksesta käytetään myös nimityksiä letter of intent (LeI) ja memorandum of understanding (MoU).

Aiesopimuksia käytetään yleensä etenkin liike-elämässä, mutta myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden vaihdantaan liittyvissä tilanteissa. Alla on malli aiesopimuksen käytöstä irtaimen esineen kaupassa.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin aiesopimuksesta irtaimen kaupassa suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

AIESOPIMUS IRTAIMEN KAUPASTA

1.   MYYJÄ
Milla Myyjä ([henkilötunnus])
Myyjänkatu 1
00100 Helsinki

2.   OSTAJA
Olivia Ostaja ([henkilötunnus])
Ostajankatu 1
00100 Helsinki

3.   TAUSTAA
Myyjä ja ostaja ovat neuvotelleet [kaupan kohteena oleva irtain esine, esimerkiksi: pianon] (jatkossa tavara) kaupasta. Tämä sopimus on tehty alustavien neuvottelujen jälkeen, jotta osapuolet pääsisivät yhteisymmärrykseen tähän asti neuvotteluissa sovitusta.

4.   KAUPAN KOHDE
[Irtain esine, hinta [euromäärä kirjaimin ja (numeroin)] euroa. Esimerkiksi: Hellas-merkkinen piano, hinta viisisataa (500) euroa.]

5.   NEUVOTTELUKIELTO
Aiesopimuksen voimassa ollessa myyjä ei saa neuvotella kolmannen osapuolen kanssa tavaran myymisestä.
Aiesopimuksen voimassa ollessa ostaja ei saa neuvotella kolmannen osapuolen kanssa vastaavan tavaran ostamisesta, mikäli se johtaisi tässä sopimuksessa tarkoitetun kaupan perumiseen.

6.   NEUVOTTELUEHDOT
Myyjä sitoutuu antamaan tavarasta ja sen kunnosta oikeelliset tiedot. Ostaja sitoutuu antamaan maksukyvystään oikeelliset tiedot.

7.   MUUT EHDOT
[Lisää tähän omin sanoin tarvittavat muut kaupan ehdot. Jos muita ehtoja ei ole, voit poistaa kohdan sopimuksesta.]

8.   AIESOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä aiesopimus on voimassa [pp.kk.vvvv] saakka. Jos jatkotoimista ei sovita tai lopullista kauppaa ei tehdä tähän päivämäärään mennessä, aiesopimus raukeaa.

9.   AIESOPIMUKSEN SITOVUUS
[Tämä aiesopimus on oikeudellisesti sitova. / Tämä aiesopimus ei ole oikeudellisesti sitova.]

10.   SOPIMUSSAKKO
Jos jompikumpi osapuoli perusteettomasti päättää neuvottelut, hän on velvollinen maksamaan toiselle osapuolelle neuvotteluista siihen mennessä koituneet kulut.

11.   PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on laadittu [kaksi (2)] samasanaista kappaletta.

_______________________                                         _____/_____/_____________
paikka                                                                     aika

_______________________                                         _______________________
Milla Myyjä                                                            Olivia Ostaja
 

--

TÄYTTÖOHJEET
Asiakirja on tarkoitettu muokattavaksi tapauskohtaisesti. Hakasulut sisältävät kohtia, jotka asiakirjan loppukäyttäjä muokkaa joko lisäämällä arvon, kuvauksen tai valitsemalla hakasulkujen sisällä olevista lauseista sopivan käytettäväksi asiakirjassa.

Esimerkiksi:
[pp.kk.vvvv] Tähän kohtaan lisätään päivämäärä, jota kohdassa tarkoitetaan. Asiakirjaan kirjataan tämän kohdan tilalle vain päivämäärä ilman sulkuja.
Tällöin siis [pp.kk.vvvv] teksti on muokatussa asiakirjassa esimerkiksi 1.2.2020.

KOHTA 1. MYYJÄ
Tähän merkitään myyjän nimi ja tarpeelliset tunnistamistiedot sekä osoite. Jos myyjiä on useampi, jokaisen osalta tulee merkitä vastaavat tiedot.

KOHTA 2. OSTAJA
Tähän merkitään ostajan nimi ja tarpeelliset tunnistamistiedot sekä osoite. Jos ostajia on useampi, jokaisen osalta tulee merkitä vastaavat tiedot.

KOHTA 3. TAUSTAA
Tässä kohdassa selvitetään sopimuksen luonnetta. Kyseessä on aiesopimus, jonka tarkoituksena on kirjata ylös siihenastisten neuvotteluiden tulos, ei niinkään lyödä lukkoon lopullisen kaupan ehtoja. Aiesopimukseen kirjatut ehdot, kuten esimerkiksi esineen hinta, ovat siis vielä myöhemmissä neuvotteluissa muutettavissa.

KOHTA 4. KAUPAN KOHDE
Tähän merkitään sopimusneuvotteluiden kohteena oleva irtain esine. Esineen hinta merkitään, jos siitä on neuvotteluissa jo päästy yhteisymmärrykseen.

KOHTA 5. NEUVOTTELUKIELTO
Sopimusosapuolten neuvottelukieltoa ulkopuolisten kanssa käytetään aiesopimuksissa yleisesti. Se takaa kummallekin osapuolelle, ettei neuvotteluja käydä turhaan.

KOHTA 6. NEUVOTTELUEHDOT
Tähän merkitään neuvottelun pelisäännöt. Tähän voidaan haluttaessa lisätä myös muita neuvotteluehtoja.

KOHTA 7. MUUT EHDOT
Tähän voidaan haluttaessa merkitä mitä tahansa muita kauppaan liittyviä ehtoja, esimerkiksi jonkun lisävarusteen sisältyminen kauppaan tai kaupan toteutuminen vasta, kun esine on korjattu. Jos kauppaan ei sisälly muita ehtoja, ei tätä kohtaa tarvita sopimuksessa.

KOHTA 8. AIESOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tähän merkitään päivämäärä, johon mennessä osapuolien on joko sovittava jatkotoimista, kuten esimerkiksi jatkoneuvotteluista tai kaupantekopäivästä, tai tehtävä kauppa. Näin estetään aiesopimuksen jääminen ikään kuin ilmaan leijumaan ja velvoittamaan osapuolia loputtomasti.

KOHTA 9. AIESOPIMUKSEN SITOVUUS
Lähtökohtaisesti suomalaisen sopimusoikeuden mukaan aiesopimus ei ole oikeudellisesti sitova, eli sillä ei ole oikeudellista vaan lähinnä moraalista merkitystä. Kuitenkin sopimusoikeuteen kuuluu myös sopimusvapaus. Näin ollen, jos sopimuksen nimenomaisesti sovitaan olevan sitova, sillä on myös oikeusvaikutuksia. Oikeusvaikutuksilla tarkoitetaan sitä, että osapuolet voivat tarvittaessa oikeusteitse puolustaa sopimuksen takia heille muodostuneita oikeuksia.

KOHTA 10. SOPIMUSSAKKO
Jos aiesopimuksen on sovittu olevan sitomaton, tuomioistuimen on vaikea velvoittaa rikkonutta osapuolta maksamaan sopimussakkoa vahinkoa kärsineelle osapuolelle.
Jos sopimuksen on sovittu olevan sitova, tuomioistuin voi panna sopimussakon täytäntöön.

KOHTA 11. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Sopimuksesta tulee laatia yksi kappale kullekin sopimusosapuolelle. Jokaisen osapuolen on allekirjoitettava aiesopimus.

 

 

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa