Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen oikeus tehdä oikeustoimia, ottaa vastaan lahjoja sekä vallita työansioitaan


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mistä alaikäinen lapsi voi itse päättää? Voiko hän määrätä esimerkiksi merkittävistä ostoksista tai omasta sairaanhoidostaan? Lähtökohtaisesti alle 18-vuotias on vajaavaltainen, eli hänellä ei vielä ole täyttä oikeustoimikelpoisuutta. (Jos hän kuitenkin menee poikkeusluvalla naimisiin alaikäisenä, hänestä tulee täysivaltainen.) Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka laaja on alaikäisen oikeustoimikelpoisuus.

Alaikäisellä on oikeus tehdä itsenäisesti oikeustoimia, jotka ovat merkitykseltään vähäisiä ja olosuhteisiin nähden tavanomaisia. Oikeustoimi tarkoittaa tässä lähinnä erilaisia sopimuksia. Velaksi ostamista ei pidetä vähäisenä, joten se edellyttää aina huoltajan suostumusta.

Muutoin ei ole tarkkoja sääntöjä siitä, mikä on tavanomaista ja vähäistä, vaan harkinta on melko joustavaa. Olennainen kriteeri on, tekevätkö sen ikäiset henkilöt yleensä sellaisia sopimuksia itsenäisesti. Kuluttajariitalautakunnassa on pidetty tavanomaisena ja vähäisenä esimerkiksi 12-vuotiaan noin 70 euron vaateostoksia. Hinta ei toki ole ainoa mittari: Esimerkiksi lävistyksen ja kielikorun ottaminen on katsottu epätavanomaiseksi sopimukseksi.

Jos alaikäisellä ei ollut oikeutta tehdä sopimusta itsenäisesti eikä huoltajan suostumusta ollut, sopimus ei sido. Kuitenkin se voi jälkikäteen muuttua sitovaksi, jos huoltaja hyväksyy sen. Sitomattomuus tarkoittaa, että rahat ja kaupan kohde palautetaan.

Alaikäinen voi vastaanottaa lahjan tai lahjanlupauksen itsenäisesti, ilman huoltajansa suostumusta. Jos alaikäinen ymmärtää asian merkityksen, lahjanlupaus sitoo tekijäänsä.

Alaikäinen henkilö saa vallita omia työansioitaan. Tällä tarkoitetaan lähinnä 15 vuotta täyttäneitä henkilöitä, sillä nuorista työntekijöistä säädetyn lain mukaan alaikäinen saa 15 vuotta täytettyään tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa itsenäisesti. Kuitenkin huoltaja voi maistraatin suostumuksella ottaa lapsen työansiot haltuunsa, jos lapsi käyttää niitä tavalla, joka on selvästi vastoin hänen etuaan.

Alaikäisellä henkilöllä on myös oikeus tulla kuulluksi, käyttää määräysvaltaa ja käyttää puhevaltaa erilaisissa itseään koskevissa asioissa. Esimerkiksi lastensuojeluasiassa lapsen toivomukset ja mielipide tulee selvittää, siten kuin lapsen ikä ja kehitystaso vaativat. Erityisesti 12 vuotta täyttäneelle täytyy varata tilaisuus tulla kuulluksi, ellei se vaaranna hänen terveyttään tai ole ilmeisen tarpeetonta. 12 täyttänyt voi myös käyttää itse puhevaltaa (huoltajan ohella) itseään koskevassa lastensuojeluasiassa.

Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteestä tulee selvittää, sikäli kuin hänen ikänsä ja kehitystasonsa mahdollistavat. Jos lapsi kykenee päättämään hoidostaan, häntä tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Alaikäisellä ei vielä ole täyttä itsemääräämisoikeutta, mutta kuitenkin jonkinlaisia oikeuksia. Hän voi tehdä tavanomaisia ja vähäisiä sopimuksia, yleensä vallita työansioitaan, ja lausua mielipiteensä omassa asiassaan. Lisätietoja siitä, onko tietty lapsen tekemä sopimus sitova, saa asiantuntevalta lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa