Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhentumisen katkaiseminen - KKO:2012:107


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Saamisen vanhentuminen
    Vanhentumisen katkaiseminen

A oli antanut 28.1., 8.2. ja 15.7.1988 omavelkaisen takauksen pankkitakauksen vastasitoumusten täyttämisestä. Paraisten käräjäoikeus oli 5.3.1998 antamallaan yksipuolisella tuomiolla velvoittanut A:n yhdessä eräiden muiden henkilöiden kanssa suorittamaan takaussitoumustensa perusteella nykyiselle Aktiv Kapital Portfolio Oy:lle  tuomiossa luetellut saatavat korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen. A vaati 23.4.2009 vireille tulleessa takaisinsaantihakemuksessaan, että yksipuolinen tuomio kumotaan hänen osaltaan ja yhtiön kanne häntä vastaan hylätään.

Käräjäoikeus muutti Paraisten käräjäoikeuden 5.3.1998 antamaa yksipuolista tuomiota siten, että A velvoitettiin suorittamaan yhtiölle ne maksuerät, jotka yhtiö oli maksanut velkojalle 16.8.1996 ja sen jälkeen. Muilta osin käräjäoikeus kumosi yksipuolisen tuomion ja poisti A:lle määrätyt maksuvelvoitteet vanhentuneina. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Vanhentumislain mukaan velan vanhentuminen katkeaa, jos velkoja panee vireille ulosottoasian. Velan vanhentuminen keskeytyy ulosottomenettelyn ajaksi ja vanhentuminen katsotaan katkenneeksi sinä päivänä, kun asian käsittely on päättynyt. Vanhentumisen katkaisemisesta alkaa vanhentumislain mukaan uusi, entisen pituinen vanhentumisaika. Vanhentumisajan ei kuitenkaan katsota katkenneen, jos velkoja peruuttaa hakemuksensa tai asian käsittely päättyy muusta syystä ilman, että tiedoksianto tai muu lain edellyttämä ilmoitus velkojan vaatimuksesta on toimitettu velalliselle.

Korkein oikeus katsoi, että velalliselle annetut vireilletuloilmoitus, ennakkoilmoitus ja jälki-ilmoitus ovat vanhentumislaisa tarkoitettuja säännönmukaisia tai erityisiä tiedoksiantomenettelyjä. Ulosottohakemuksen vireilletulolla on vanhentumisen katkaiseva vaikutus vain, jos velallinen saa jonkin näistä ilmoituksista tiedokseen. Tapauksessa 6.7.2006 vireille tullut ulosottoasia on päättynyt ulosottolaissa tarkoitetulla tavalla estetodistuksen antamiseen 23.8.2006. A ei ole esitetyn selvityksen mukaan saanut tätä ennen tiedokseen vireilletuloilmoitusta, ulosmittauksen ennakkoilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Näin ollen korkein oikeus katsoi, että ulosottoasian vireillepano ei ole johtanut velan vanhentumisen katkeamiseen ulosottomenettelyn päättyessä.

Tilanteessa, jossa ulosottohakemuksen vireillepano ei johda velan vanhentumisen katkeamiseen, ulosottohakemuksen vireillepano kuitenkin keskeyttää vanhentumisen. Tapauksessa velka on siis ulosottomenettelyn johdosta voinut vanhentua aikaisintaan vuoden kuluessa menettelyn päättymisestä eli 23.8.2007. Velkojalla olisi ollut ulosottomenettelyn päättymisen jälkeen vuosi aikaa katkaista saatavan vanhentuminen vapaamuotoisilla tai oikeudellisilla katkaisutoimilla. Koska tällaisista katkaisemistoimista ei ole esitetty selvitystä, yhtiön kaikki saatavat ovat vanhentuneet edellä mainittuna päivänä.

Korkein oikeus katsoi, että kaikki yhtiön kanteella vaatimat ja käräjäoikeuden yksipuolisella tuomiolla A:n yhtiölle maksettavaksi tuomitut velat ovat vanhentuneet.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »