Minilex - Lakipuhelin

Välituomion antamisen edellytykset - KKO:2003:111

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Välituomio

Tapauksessa oli kyse oikeudenkäyntimenettelyyn kuuluvan välituomion antamisen edellytyksistä perintöriitaa koskevassa asiassa. Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat ratkaisseet asianosaisten pyynnöstä kanteen välituomiolla. Kanne oli hylätty.

A ja B nostivat käräjäoikeudessa kanteen C:tä ja D:tä vastaan ositus- ja perinnönjakosopimuksen julistamiseksi pätemättömäksi ja toissijaisesti perusteettoman edun palautusta. A ja B lausuivat, että edesmenneen S jälkeen osittaista ositus- ja perinnönjakosopimusta allekirjoitettaessa kaikki pesän osakkaat olivat siinä käsityksessä, että C:n ja D:n perintöosuuteen määrätty ranta-alueen rakennusoikeus käsitti vain yhden rakennuspaikan. Tosiasiassa rakennusoikeus käsitti kaksi rakennuspaikkaa.

Asianosaiset pyysivät välituomiota siitä, oliko kanteessa esitettyjen oikeustosiseikkojen perusteella edunpalautuskanne tai erehdyksen perusteella pätemättömyyskanne mahdollinen. Käräjäoikeus katsoi välituomiossaan, ettei edunpalautuskanne ollut mahdollinen, koska asia oli ratkaistavissa perinnönjaon moitetta ja sopimuksen pätemättömyyttä koskevien sääntöjen nojalla. Käräjäoikeus myös katsoi, että pätemättömyyskanne ei voinut menestyä, koska kyse oli A:n ja B:n kohdalla motiivierehdyksestä ja C ja D olivat olleet vilpittömässä mielessä ositus- ja perinnönjakosopimusta tehdessään.

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen perusteettomana, eikä hovioikeus muuttanut käräjäoikeuden välituomiota.

Korkeimmassa oikeudessa tutkittiin sitä, voidaanko asiassa antaa asianosaisten pyytämä välituomio. Tuomioistuimen oli ratkaistava asia viran puolesta.

Korkeimman oikeuden mukaan ratkaistaessa ennakkoluonteista kysymystä välituomiolla, tulee siinäkin ottaa lähtökohtaisesti huomioon kaikki asianosaisten esittämät asian ratkaisemiseen vaikuttavat seikat. Tapauksessa käsiteltävää riitaa ei korkeimman oikeuden mukaan voinut pitää niin selvänä, että pelkästään kanteen yleisistä perusteista voitaisiin antaa kanteen hylkäämiseen johtava ennakkoluonteinen välituomio. Näin olisi voinut olla jossain yksinkertaisemmassa riita-asiassa. Tässä tapauksessa oikeudellisesti perustellun ratkaisun tekeminen edellyttää sitä, että kaikki asianosaisten kannevaatimuksista esittämät ja niiden ratkaisemiseen vaikuttavat seikat ja todisteet voidaan ottaa ratkaisussa samanaikaisesti huomioon. Välituomiota ei siten olisi tullut antaa


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa