Minilex - Lakipuhelin

Oikeusvoimavaikutuksen ulottuminen oikeudenkäynnin asianosaissuhteen ulkopuoliseen kolmanteen henkilöön - KKO:2016:26

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeusvoima
    Osakeyhtiö
    Osakeyhtiön purkautuminen

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2016:26 oli kysymys oikeusvoimavaikutuksen ulottumisesta oikeudenkäynnin asianosaissuhteen ulkopuoliseen kolmanteen henkilöön osakeyhtiön purkautumisessa. A:lle oli sattunut työtapaturma vuonna 1978 työskennellessään Kaapeliteollisuus Oy:n palveluksessa. Oulun raastuvanoikeus oli lainvoimaisella ratkaisullaan vuonna 1980 velvoittanut yhtiön maksamaan korvausta työansion alentumisesta ja oli todennut, että A:lla oli oikeus eri oikeudenkäynnissä vaatia aiheelliseksi katsomiaan korvauksia, mikäli vamma siihen antaa aihetta. A:n oletettiin toipuvan vammoistaan, mutta myöhemmin selvisi, että onnettomuus oli aiheuttanut selkäydinvaurion ja se oli pahentanut A:n oireita vuosien kuluessa. Sittemmin vuonna 2000 yhtiökokous oli päättänyt asetta yhtiön selvitystilaan ja luovuttanut ennakkojako-osuutta ainoalle osakkeenomistajalleen erillisen sopimuksen mukaan. Näin yhtiö luovutti kaikki varansa ja velkansa lukuun ottamatta selvitystilan loppuun saattamiseksi tarvittavia kustannuksia vastaavan määrän osakkeenomistajalle. A ei ollut valvonut saatavaansa yhtiön selvitystilassa. A oli vuonna 2004 pannut vireille kanteen, jossa hän vaati vahvistettavaksi, että yhtiö oli velvollinen suorittamaan osittaista 60 % työkyvyn alentumaa vastaavaa ansionmenetyskorvausta 1.4.1994 alkaen 12.3.2001 saakka ja tämän jälkeen täyttä ansionmenetyskorvausta 65 vuoteen saakka ja tämän jälkeen eläkkeenmenetystä vastaavan ansionmenetyskorvauksen. Lopulta hovioikeuden antamalla ratkaisulla vahvistettiin lainvoimaisesti, että yhtiö oli velvollinen suorittamaan A:lle hänen vaatimansa korvaukset.

A oli nostanut vuonna 2009 kanteen ainoata osakkeenomistajaa Draka NK Cables Oy:tä (sittemin fuusioitunut Prysmian Finland Oy:öön) vastaan vaatien tämän velvoittamista suorittamaan ansionmenetyskorvausta vuodesta 1999 alkaen ja vuodesta 2013 alkaen korvausta eläkkeen menetyksestä. A:n mukaan aikaisemman tuomion perusteella A:lla oli oikeus saada korvausta työtapaturman perusteella entiseltä työnantajaltaan Pyramys Oy:ltä ja asiassa annetun tuomion oikeusvoima myös ulottui Draka NK Cabien Oy:öön. Käräjäoikeus katsoi että lainvoimaiseksi jääneessä tuomiossa vahvistettu A:n oikeus saada korvausta ansionmenetyksestä sitoi kyseisessä asiassa Draka NK Cabies Oy:tä. Prysmian Finland Oy valitti hovioikeuteen vaatien kanteen hylkäämistä. A teki vastavalituksen vaatien ansionmenetyksestä tuomittavan korvausmäärän korottamista. Hovioikeus taas kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja tuomion palauttaen asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden mukaan käräjäoikeuden ei olisi tullut mainitsemillaan perusteilla ratkaista asiaa todistelua vastaanottamatta. Hovioikeus oli katsonut, ettei Rovaniemen hovioikeuden antaman tuomion oikeusvoima ulottunut Prysmian Finland Oy:öön, minkä nimiseksi Draka NK Cables Oy oli muuttunut ennen hovioikeuskäsittelyä.

A:lle myönnettiin valituslupa korkeimpaan oikeuteen. Korkeimman oikeuden mukaan yhtiöoikeudellisista säännöksistä voi tietyissä tilanteissa seurata vastaan annetun tuomion oikeusvoimavaikutuksen ulottuminen yhtiössä päätösvaltaa käyttävään tai muuhun yhtiöoikeudellisessa vastuuasemassa olevaan henkilöön. Keskeistä tapauksessa oli se, millainen vastuu purkautuneen yhtiön osakkeenomistajalla on yhtiön toiminnasta osakeyhtiötä koskevien säännösten perusteella. Korkein oikeus arvioi osakeyhtiölain säännöksiä ja katsoi, että puretun osakeyhtiön nimissä tehdyistä oikeustoimista voi niin vanhan osakeyhtiölain kuin nykyisin voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten perusteella olla vastuussa myös päätöksentekoon osallistunut osakkeenomistaja. Näin ollen ratkaisevaa merkitystä ei tosiasiassa annettu sille seikalle, että yhtiö ja sen omistaja ovat toisistaan erillisiä oikeussubjekteja. Vastaavalla tavalla kuin puretun osakeyhtiön puolesta toimineet henkilöt voivat tulla sidotuiksi sen puolesta tehtyihin oikeustoimiin, myöskin purettua yhtiötä koskevaan tuomioistuimen ratkaisun oikeusvoimavaikutus voi ulottua yhtiön ohella oikeudenkäyntiä koskeneisiin päätöksiin osaa ottaneisiin henkilöihin ja osakkeenomistajiin. Korkein oikeus katsoi Draka NK Cables Oy:llä olleen vahva yhteys yhtiöön ja myöskin riittävän läheinen yhteys yhtiötä vastaan ajetun oikeudenkäynnin kohteeseen oikeusvoimavaikutuksen ulottuvuutta arvioitaessa. Korkein oikeus totesi, ettei käräjäoikeus ollut menetellyt virheellisesti katsoessaan Rovaniemen hovioikeuden antaman tuomion oikeusvoimavaikutuksen ulottuvan Draka NK Cables Oy:öön, myöhemmin Prysmian Finland Oy:öön ja jättäessään sillä perusteella asiaa koskevaa todistelua vastaanottamatta. Ratkaisu selvitti oikeusvoimavaikutuksen ulottuvuutta ja vaadittavia kriteerejä nimenomaan suhteessa oikeudenkäynnin asianosaissuhteen ulkopuoliseen kolmanteen henkilöön.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa