Minilex - Lakipuhelin

Luonnonsuojelulaki - KKO:2008:73

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Luonnonsuojelulaki

Tapauksessa on kysymys siitä, aiheutuiko lain mukaisesta liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskiellosta johtuvasta metsänkäytön rajoituksesta kiinteistön omistajalle laissa tarkoitettua merkityksellistä haittaa.

Jos suojeltujen luontotyyppien tai lajien esiintymispaikkojen suojelun nojalla tehdystä päätöksestä tai kiellosta hävittää tai heikentää suojeltujen eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, aiheutuu kiinteistön omistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle merkityksellistä haittaa, hänellä on oikeus saada valtiolta siitä täysi korvaus.

J ei pystynyt tilallaan suorittamaan kokonaisuudessaan uudistushakkuuta, koska liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Kun haitan korvaamisesta ei oltu sovittu ympäristökeskuksen kanssa, J vaati maanmittaustoimistoon toimittamassaan hakemuksessa, että valtio velvoitetaan suorittamaan korvausta hakkuun estymisestä johtuvasta haitasta.

Toimitusmiehet eivät määränneet suoritettavaksi korvausta, koska liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä koskevasta kiellosta ei aiheutunut merkityksellistä haittaa, koska kyseessä oli ainoastaan hehtaari ja J omisti huomattavasti enemmän metsää.

Maaoikeus katsoi, että J:lle oli aiheutunut merkityksellistä haitta. Toimituksessa tehty päätös kumottiin ja asia palautettuun uuteen toimitukseen. Maaoikeus katsoi, että ottamatta kantaa haitan lopulliseen euro määrään, tilalla oli oikeus saada korvausta kiellosta jo pelkästään ympäristökeskuksen ilmoittaman haitan arvioidun määrän perusteella.

Korkein oikeus ei muuttanut maaoikeuden lopputulosta. Korkein oikeus totesi, että kiellosta aiheutuu merkityksellistä haittaa, josta J:llä on oikeus saada valtiolta täysi korvaus. Korkein oikeus totesi, että haitassa on kysymys alueiden metsätaloudellisten käyttömahdollisuuksien estymisestä. J on menettänyt käytännöllisesti katsoen kokonaan mahdollisuuden käyttää suojelualueita yhdessä muiden metsäalueidensa kanssa metsätaloudessa hyötyä tuottavalla tavalla. Lisäksi kieltoalueet sijaitsevat lähellä aikaisempia samasta syystä hakkuun ulkopuolelle jätettyjä alueita. Nämä seikat vaikuttavat korvauskynnyksen ylittymisen arvioinnissa haitan merkitystä lisäävästi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]