Minilex - Lakipuhelin

Lainvoimaisen tuomion oikeusvoima esti uuden samoihin oikeustosiseikkoihin perustuvan kanteen tutkimisen - KKO:2013:23

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Tutkimatta jättäminen
    Oikeusvoima

Tapauksessa oli kyse siitä, voiko tuomioistuin ottaa tutkittavakseen kanteen, joka perustuu samoihin perusteisiin kuin aiemmalla lainvoimaisella tuomiolla tutkittu kanne. Korkein oikeus tarkasteli aiemman lainvoimaisen tuomion oikeusvoimavaikutusta ja totesi, että uusi kanne on jätettävä tutkimatta.

A oli ostanut B:ltä ja C:ltä asuinkiinteistön 24.8.2004. A oli vaatinut kaupan purkua kiinteistön olennaisen laatuvirheen vuoksi. Lisäksi A oli vaatinut kauppahinnan alennusta tai toissijaisesti vahingonkorvausta asumishaitan ja asumisen estymisen vuoksi. Käräjäoikeus hylkäsi A:n kanteen, eikä hovioikeus muuttanut käräjäoikeuden tuomita.

A vaati tämän jälkeen uudessa kanteessa käräjäoikeudessa kauppahinnan alennusta samojen laatuvirheiden perusteella, jotka olivat aiemman kanteen perusteena. Käräjäoikeus ja hovioikeus jättivät A:n uuden kanteen tutkimatta sen vuoksi, että aiemman tuomion oikeusvoimavaikutus esti tutkimasta uutta kannetta.

Korkein oikeus otti tutkittavakseen kysymyksen, estikö aiempi hovioikeuden lainvoimainen tuomio A:n nostaman uuden kanteen tutkimisen.

Laissa ei ole säädetty samaa asiaa koskevan uuden kanteen tutkimisen estävää vaikutusta. Oikeuskäytännössä on kuitenkin vakiintunut periaate, että samaan perusteeseen nojautuvaa ja samaa oikeusseuraamusta koskevaa uutta kannetta ei voida tutkia. A oli ensimmäisessä kanteessa vaatinut kaupan purkamista ja toisessa hinnan alennusta. Ensimmäisen kanteen lisävaatimusta kauppahinnan alennuksesta kiinteistöllä asumisen haittojen ja muualla asumisen kustannusten vuoksi ei ole pidettävä kaupan purulle vaihtoehtoisesta hinnanalennusvaatimuksena. A on siten esittänyt jälkimmäisessä kanteessaan ensimmäisestä kanteesta poikkeavan vaatimuksen.

A on perustanut kaupan purkamista koskevan ensimmäisen kanteensa ja myöhemmän hinnanalennusta koskevan kanteensa samoihin väitteisiin kaupan kohteen virheistä. Molemmat kanteet ovat perustuneet samoihin oikeustosiseikkoihin, samoihin väitettyihin virheisiin asuinkiinteistössä. Hinnanalennusvaatimus olisi voitu esittää jo ensimmäisessä oikeudenkäynnissä. Tehokkuus- ja tarkoituksenmukaisuussyyt sekä asianosaisten oikeussuoja ja lainkäytön taloudellisuus puoltavat sitä, että kanteenmuutoksina sallitut uudet vaatimukset esitetään vireillä olevassa asiassa mahdollisimman varhain, eikä samaa asiaa voida ottaa uudelleen tutkittavaksi.

A:n molemmat kanteet ovat perustuneet samoihin tosiseikkoihin ja niiden tueksi esitetty todistelukin on sama. A olisi voinut esittää hinnanalennusvaatimuksen jo ensimmäisen kanteen yhteydessä. A:n kanteet ovat koskeneet laadullisesti erilaisia oikeusseuraamuksia, mutta asiallisesti ne ovat olleet samaa asiaa koskevia.

Korkein oikeus katsoi, että ensimmäisen tuomion oikeusvoima estää tuomioistuinta tutkimasta A:n jälkimmäisen kanteen. Hovioikeuden lopputulosta ei muutettu.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]