Minilex - Lakipuhelin

Avustajan oikeus palkkioon - KKO:2015:38

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeusapu
    Avustajan palkkio

Ratkaisussa KKO:2015:38 käsiteltiin oikeusavustajan oikeutta palkkioon. Tapauksessa oli määrätty oikeusapulain nojalla yksityinen asianajaja A oikeusapua saavalle K:lle avustajaksi. A oli vaatinut päämiehensä valituslupahakemuksessa oikeudenkäyntikulujen maksamista valtion varoista. A oli kuitenkin pyynnöistä huolimatta jättänyt toimittamatta palkkiolaskunsa Korkeimmalle oikeudelle.

KKO:n tuli ratkaista asiassa, tuleeko A:lle maksaa valtion varoista palkkio, vaikka A ei ole antanut selvitystä asiassa tekemistään toimenpiteistä. Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Lisäksi saman lainkohdan mukaan palkkion määräämistä varten avustajan on esitettävä yksityiskohtainen selvitys asiassa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluistaan, jollei sellaisen selvityksen esittäminen ole tarpeetonta. KKO:n tulkinnan mukaan oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksessa säädetty vähimmäispalkkio voidaan kuitenkin vahvistaa ilman laskuerittelyä ja siten ilman edellä mainittua selvitystä.

KKO:n mukaan aikaisempaa oikeusapulakia koskeva oikeuskäytäntö jättää tulkinnanvaraiseksi myös sen, tuleeko avustajan vaatia palkkiota, jotta se voitaisiin maksaa valtion varoista eikä tästä ole erikseen säädetty oikeusapulaissa. KKO totesi avustajalla olevan oikeus palkkioon tarpeellisista toimenpiteistään ja korvaukseen kuluistaan mutta tästä ei seuraa, että palkkio määrättäisiin viran puolesta tai ilman erillistä vaatimusta.

KKO totesi, että oikeusapulain mukainen lähtökohta on avustajan esittämä yksityiskohtaisen selvityksen asiassa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluista. Seuraavat asiat otetaan huomioon, kun mietitään palkkiolaskun antamisen tarpeettomuutta. KKO:n mukaan ilman laskuerittelyä voitaisiin vahvistaa palkkio muissakin kuin palkkioasetuksen määräämissä tilanteissa. KKO:n oikeuskäytännössä on määrätty maksettavaksi avustajan palkkio ilman laskuakin, kun avustajan suorittamat tarpeelliset toimet on pystytty arvioimaan vaikeuksitta muutoksenhakukirjelmän laatuun ja laajuuteen perustuen. KKO tulkitsi, että oikeusapulaki velvoittaa kuitenkin asianajajan ja valtion varoista palkkiota vaativan avustajan oma-aloitteisesti toimittamaan palkkiolaskun tuomioistuimelle. Lisäksi käytettävissä on oikeusavun sähköinen asiointipalvelu, jonka tulisi nopeuttaa ja yksinkertaistaa oikeusapuun liittyvää menettelyä eikä tätä edesauta se, että tuomioistuin joutuu pyytämään erikseen laskua silloin, kun se olisi voitu jo toimittaa järjestelmän kautta.

Tapauksessa oli kyse tavanomaisesta valituslupa-asiasta, jossa kumpaakaan osapuolta ei voitu velvoittaa korvaamaan valtion varoista maksettavaa palkkiota valtiolle. Siten KKO:n tulkinnan mukaan avustajan suorittamat toimet pystyttiin arvioimaan muutoksenhakemuksen perusteella ja palkkio voitiin määrätä myös ilman erillistä palkkiolaskua. KKO katsoi, että A toimimattomuus esittää palkkiolasku ei estänyt palkkion maksamista avustajantehtävän hoitamisesta Korkeimmassa oikeudessa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa