Minilex - Lakipuhelin

Vesikulkuneuvon rekisteröiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vesikulkuneuvorekisteriä pitää Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), jonka tehtävien ja velvoitteiden hoitamiseksi rekisteriä on tarkoitus käyttää. Vesikulkuneuvon rekisteröiminen tulee tehdä ensinnäkin moottorilla varustetulle huviveneelle, huvialukselle, vuokraveneelle ja vesiskootterille. Rekisteröintivelvollisuus koskee lisäksi muuta vesikulkuneuvoa, jonka moottoritehoksi kulkuneuvon valmistaja on ilmoittanut vähintään 15 kilowattia ja moottorilla tai purjeella varustettua vesikulkuneuvoa, jos kulkuneuvon valmistaja on ilmoittanut sen rungon pituudeksi vähintään 5,5 metriä. Huomionarvoista on lisäksi se, että rekisteriin on mahdollista merkitä vesikulkuneuvon omistajan vapaaehtoisesti esittämästä pyynnöstä myös kulkuneuvo, jonka rekisteröintiin laki ei velvoita.

Vesikulkuneuvoa, jonka osalta rekisteröiminen on tehtävä, ei pääsääntöisesti voida käyttää vesiliikenteessä ennen rekisteriin merkitsemistä. Poikkeuksena voidaan kuitenkin pitää esimerkiksi sellaista vesikulkuneuvoa, joka on Suomessa pelkästään tilapäisesti ja, jonka omistajalla tai haltijalla ei ole lainkaan kotikuntaa tai kotipaikkaa Suomessa. Myös Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityjen vesikulkuneuvojen tilapäinen käyttö muualla Suomessa on sallittua ilman vesikulkuneuvorekisteriin tehtävää ilmoitusta. Tilapäisellä käytöllä on mainitun kaltaisissa tilanteissa voitu tarkoittaa esimerkiksi vesikulkuneuvon Suomeen lomailun tai vierailun yhteydessä tuomista. Niin vesikulkuneuvon ja sen moottorin rekisteröinnistä kuin vesikulkuneuvorekisteristä ja rekisteritoiminnasta on säännelty tarkemmin laissa vesikulkuneuvorekisteristä.

Onko rekisteröintivelvollisuudesta poikkeuksia?

Vesikulkuneuvojen rekisteröimistä koskevasta velvollisuudesta on olemassa joitakin poikkeuksia, eli sellaisia tilanteita, joissa rekisteröintiä ei vaadita, mutta joissa se voidaan kuitenkin haluttaessa tehdä.

Vesikulkuneuvon rekisteröintiä ei ensiksikään ole pidetty tarvittavana silloin, kun kulkuneuvon omistajana tai haltijana on puolustusvoimat tai rajavartiolaitos. Rekisteröintivelvollisuutta ei ole tällöin katsottu olevan sen vuoksi, että tarvittavat tiedot ovat saatavissa asianomaisilta viranomaisilta.

Toiseksi rekisteröintiä vesikulkuneuvorekisteriin ei tarvitse tehdä aluksesta, joka on rekisteröity alusrekisteriin. Vesikulkuneuvorekisteriin rekisteröintiä ei tarvitse tehdä myöskään vesikulkuneuvolle, joka kuuluu kalastusalusrekisteriin merkittyyn alukseen. Kyse voi tällöin olla esimerkiksi pelastusveneestä, jota ei yleisesti ottaen ole tarkoitettu käytettäväksi vapaa-ajan viettoon kuuluvissa toimissa.

Kolmanneksi voidaan mainita, ettei vesikulkuneuvorekisteriin rekisteröintiä tarkoittava velvollisuus koske myöskään sisävesillä, Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain nojalla, käytettävää alusta, joka on merkitty alusten kalastusalusrekisteriin. Velvollisuus vesikulkuneuvorekisteriin rekisteröimisestä ei koske myöskään kyseisenlaiseen alukseen kuuluvaa vesikulkuneuvoa. Poikkeuksella pyritään välttämään samojen vesikulkuneuvojen kaksinkertaista rekisteröimistä.

Neljänneksi on katsottu, ettei rekisteröintivelvollisuus koske myöskään sellaista vesikulkuneuvoa, joka on ainoastaan kilpailukäytössä. Kilpailukäyttönä on pidetty myös kilpailuun tähtäävää harjoittelua ja tällöin on katsottu, että rekisteröinnin tarkoitus ei edellytä kyseisen kaltaisten vesikulkuneuvojen rekisteröintiä. Vesikulkuneuvon rekisteröintivelvollisuus voi kuitenkin ajankohtaistua, mikäli kilpailuun käytettävää vesikulkuneuvoa käytetään myös vapaa-ajalla.

Epäselvien tapausten osalta ja poikkeuksien soveltumista arvioitaessa voi olla suositeltavaa ottaa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen.

Uuden vesikulkuneuvon ja vesikulkuneuvon moottorin ennakkoilmoittaminen

Uuden vesikulkuneuvon ja vesikulkuneuvon moottorin, jotka täyttävät Suomessa voimassa olevat vaatimukset, osalta on niitä koskevat yksilöinti- ja tekniset tiedot mahdollista ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle jo ennen niiden ensimmäistä Suomessa tapahtuvaa rekisteröintiä.

Vesikulkuneuvoa ja sen moottoria koskevan ennakkoilmoituksen voi tehdä tietyin edellytyksin joko vesikulkuneuvon tai moottorin valmistaja, valmistajan edustaja tai maahantuoja. Ilmoitus on mahdollinen silloin, kun edellä mainitut tahot ovat Suomessa rekisteröityjä oikeushenkilöitä ja vakavaraisia sekä asiantuntevia. Oikeushenkilöllä on voitu tarkoittaa esimerkiksi yhtiötä tai yhdistystä. Lisäksi vaaditaan, että tahoilla on käytettävissään tai he voivat saada käyttöönsä tekniset tiedot, jotka liittyvät vesikulkuneuvon tai moottorin rakenteeseen ja varusteisiin sekä tiedot, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuusvakuutukseen. Edellytyksiin kuuluu myös, että Liikenteen turvallisuusviraston kanssa on tehty sopimus tietojen toimittamisesta. Jotta kyseisenlainen sopimus Liikenteen turvallisuusviraston kanssa voidaan tehdä, on ennakkoilmoituksen tekijän kuitenkin kyettävä näyttämään virastolle, että muut ennakkoilmoituksen tekemistä koskevat vaatimukset täyttyvät.

Mikäli vesikulkuneuvostosta ilmoitetaan joitakin tietoja ennakkoon, ei kyseisiä tietoja tarvitse mainita enää uudelleen, kun vesikulkuneuvo ensirekisteröidään. Yhtenä ennakkoilmoituksen tarkoituksena on pidetty sitä, että rekisteritiedot saataisiin pidettyä mahdollisimman oikeellisina. Vesikulkuneuvon ensirekisteröinnistä kerrotaan tarkemmin artikkelin edetessä.

Rekisteri-ilmoituksen tekeminen ja ensirekisteröinti

Vesikulkuneuvorekisteriin merkittävän vesikulkuneuvon ja sen moottorin osalta on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle pääsääntöisesti niin ensirekisteröinnin kannalta tarpeelliset tiedot kuin kyseisten tietojen muutokset ja mahdollisesti lopullista poistoa koskevat tiedot. Mikäli rekisteriin tehdään ensirekisteröinti tai omistajaa taikka haltijaa koskevia muutoksia, on näiden toimien katsottu olevan maksullisia. Vesikulkuneuvorekisteriin merkitty omistaja tai haltija voi tunnistautumisen myötä ilmoittaa rekisteritietoihin liittyvistä asioista myös sähköisesti. Yleisesti ottaen rekisteri-ilmoitusten teko on mahdollista vesikulkuneuvojen rekisteröintipisteissä tai postitse, tarvittavine liitteineen, Liikenteen turvallisuusviraston kautta.

Ennen kuin vesikulkuneuvoa käytetään vesiliikenteessä ensimmäistä kertaa Suomessa, on vesikulkuneuvosta tehtävä rekisteri-ilmoitus. Kirjallisen rekisteri-ilmoituksen tekeminen on vesikulkuneuvon omistajan vastuulla ja ilmoitus tehdään Liikenteen turvallisuusvirastolle. Jotta vesikulkuneuvon rekisteröiminen ensimmäistä kertaa voidaan tehdä, tulee Liikenteen turvallisuusvirastolle esittää selvitys niin vesikulkuneuvon ja sen moottorin omistajasta sekä haltijasta kuin kulkuneuvon ja moottorin yksilöinti- ja teknisistä tiedoista. Mikäli vesikulkuneuvo on tuotu ulkomailta, on riittävänä selvityksenä omistusoikeudesta pidetty esimerkiksi yksilöityä kauppakirjaa, kauppalaskua tai muuta suomeksi tai ruotsiksi esitettävissä olevaa asiakirjaa, josta omistusoikeuden voidaan katsoa selviävän. Rekisteröinnissä tulee esittää lisäksi selvitys vesikulkuneuvon ja sen moottorin Suomessa voimassa olevista vaatimustenmukaisuusvakuutuksista, vesikulkuneuvon tulevasta käyttötarkoituksesta sekä siitä, mikä on sen pääasiallinen käyttökunta.

Vesikulkuneuvolle annetaan ensirekisteröinnin yhteydessä yksilöivä, kirjain- ja numerosarjasta koostuva, rekisteritunnus, jolla kulkuneuvon varustaminen on välttämätöntä vesiliikenteessä käytön kannalta. Lisäksi ensirekisteröinnistä saadaan Liikenteen turvallisuusvirastolta rekisteröintitodistus. Sekä rekisteritunnuksesta että rekisteröintitodistuksesta kerrotaan tarkemmin artikkelissa ”Rekisteritodistus ja rekisteritunnus”.

Vesikulkuneuvon muutosrekisteröinti

Kuten edellä jo kävi ilmi, on rekisteröidyn vesikulkuneuvon omistajalla velvollisuus ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, mikäli tietyt rekisteriin kulkuneuvosta merkityt tiedot muuttuvat. Kirjallinen muutosilmoitus on pääsääntöisesti tehtävä viimeistään silloin, kun muutoksen tapahtumisesta on kulunut 30 päivää. Velvollisuus ilmoittaa kaikista muutoksista ei koske sellaista omistajaa tai haltijaa, jolla on henkilötunnus. Rekisteriin ei tällöin tarvitse ilmoittaa muutoksia, jotka koskevat henkilön nimen, henkilötunnuksen, osoitteen tai kotikunnan muutoksia taikka hänen kuolemaansa. Mikäli kyseessä on oikeushenkilö, jonka yritys- tai yhteisötunnus on merkitty rekisteriin, ei rekisteriin tarvitse ilmoittaa muutoksista, jotka koskevat oikeushenkilön yhteystietoja. Rekisteriin merkityn vesikulkuneuvon haltijalla on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti ja mainitun 30 päivän kuluessa muutoksesta Liikenteen turvallisuusvirastolle tiedot, jotka koskevat rekisteriin merkityn vesikulkuneuvon ja sen moottorin teknisten tietojen muutoksia, kulkuneuvon käyttötarkoitusta tai pääasiallista käyttökuntaa.

Jotta muutosrekisteröinti voidaan tehdä, on Liikenteen turvallisuusvirastolle yleisesti ottaen esitettävä selvitys niistä muutoksista, jotka koskevat joko vesikulkuneuvon omistajaa, haltijaa, vesikulkuneuvon tai sen moottorin teknisiä tietoja tai kulkuneuvon käyttötarkoitusta taikka pääasiallista käyttökuntaa. Muutosilmoituksen tekeminen voi ajankohtaistua esimerkiksi silloin, jos vesikulkuneuvo myydään tai se luovutetaan ulkomailla käytettäväksi. Muutosrekisteröinnin on katsottu sisältävän myös väliaikaisen poistamisen rekisteristä, jolloin myös uudelleen rekisteröinti on mahdollista. Väliaikaisen poistamisen on katsottu eroavan artikkelissa seuraavaksi esiteltävästä vesikulkuneuvon lopullisesta poistamisesta.

Vesikulkuneuvon lopullinen poisto

Mikäli rekisteröity vesikulkuneuvo tai sen moottori tuhoutuu, se romutetaan tai se puretaan, tulee kulkuneuvon tai sen moottorin omistajan ilmoittaa asiasta kirjallisesti ja 30 päivän kuluessa tapahtuneesta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ilmoitus koskee tällöin vesikulkuneuvon tai sen moottorin pysyvää vesiliikennekäytöstä poistamista Suomessa. Lopullista poistoa koskeva rekisterimerkintä voidaan tehdä ainoastaan silloin, kun Liikenteen turvallisuusvirastolle esitetään asiasta luotettava selvitys. Selvityksestä on käytävä selkeästi ilmi vesikulkuneuvon tai sen moottorin tuhoutuminen, romuttaminen tai purkaminen. Yleisesti ottaen on vesikulkuneuvon omistajan päätettävissä, onko kulkuneuvo lopullisesti poistettavissa, jos se on esimerkiksi uponnut veteen, mutta nostettavissa pinnalle ja korjattavissa.

Vinkit

- Vesikulkuneuvojen rekisteröintiä koskevasta velvollisuudesta on joitakin laissa tarkemmin määriteltyjä poikkeuksia, jolloin rekisteröinti ei ole pakollista, mutta jolloin se voidaan haluttaessa tehdä.

- Myös tiettyihin rekisteritiedoissa tapahtuviin muutoksiin on kohdistettu rekisteri-ilmoituksentekovelvollisuus.

Varoitukset

- Mikäli kyseessä on sellainen vesikulkuneuvo, joka on rekisteröitävä, on rekisteröiminen tehtävä, jotta vesikulkuneuvoa on sallittua käyttää vesiliikenteessä.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa