Minilex - Lakipuhelin

Varojen jakaminen osakeyhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tunnetuin tapa jakaa varoja osakeyhtiöstä lienee osingon maksaminen osakkeenomistajille. Tämä onkin käytetty ja toimiva keino jakaa varoja ilman, että osingon suuruutta on rajoitettu muuten kuin yhtiön maksukyvyn kannalta. Tosin käytännössä jaettavan osingon määrää rajoittavat myös osinkoverotusta koskevat säännökset. Usein osingon määrä pyritään suhteuttamaan veroseuraamusten kannalta mahdollisimman edulliseksi. Siispä osakeyhtiössä on myös muita varojenjakotapoja. Osakeyhtiöstä on mahdollista jakaa varoja takaisin osakkeenomistajille seuraavilla tavoilla; jakamalla osinkoa yhtiön voitosta, jakamalla varoja vapaan oman pääoman rahastosta, alentamalla osakepääomaa, lunastamalla ja hankkimalla omia osakkeita, sekä purkamalla yhtiö ja poistamalla tämä rekisteristä.

Vapaata omaa pääomaa voidaan kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella jakaa myös muulla kuin edellä esitetyllä tavalla, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Vapaa oma pääoma on siis nimensäkin mukaisesti yhtiön jakokelpoista omaa varallisuutta, jolle se voi lain estämättä tehdä käytännössä mitä tahansa - toki yhtiöoikeudellisia periaatteita noudattaen. Osakepääoma taas on sidottua pääomaa, jota normaalitilanteessa ei saa jakaa. Sitä voidaan kuitenkin alentaa noudattaen niin sanottua velkojiensuojamenettelyä ja edellyttäen, että osakepääoma ylittää lain tai yhtiöjärjestyksen asettamat minimimäärät. Yksityisessä osakeyhtiössä osakepääoman on oltava 2500e ja julkisessa osakeyhtiössä 80000e. Jos nämä edellytykset täyttyvät, eikä yhtiön osakkeilla ole nimellisarvoa, jonka määrän tulisi olla osakepääomassa kaikkien osakkeiden osalta, on myös osakepääoman ylijäämä jakokelpoista.

Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastamien varojen jakamiseksi voi tapahtua esimerkiksi niin, että kaikilta osakkeenomistajilta hankitaan sama määrä osakkeita. Tällöin omistussuhteet eivät muutu, eikä muutu jaettavan osingonkaan määrä. Nyt osinkoa jaetaan vain osakekohtaisesti enemmän. Luonnollisesti jos yhtiön toiminta lopetetaan muusta syystä kuin vararikon vuoksi, saavat osakkeenomistajat varoja yhtiöstä myös sen purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä. On tärkeää muistaa, että oli varojenjakotapa mikä tahansa, niin varojen jakamisen osakeyhtiöstä tulee perustua viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. Mikäli yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, tulee tilinpäätöksen lisäksi olla tilintarkastettu.

Varojenjaossa tulee ottaa huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa mahdollisesti tapahtuneet olennaiset muutokset. Varoja ei saa jakaa, mikäli jaosta päätettäessä tiedetään, tai ainakin pitäisi tietää, yhtiön olevan maksukyvytön tai suunnitellun varojenjaon tulevan aiheuttamaan yhtiön maksukyvyttömyyden. Tämä sääntö ei riipu millään tavalla varojenjakotavasta. Varoja ei myöskään saa jakaa ennen yhtiön rekisteröimistä. Vastoin osakeyhtiölain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä jaetut varat on palautettava yhtiöön. Edellytyksenä palautusvelvollisudelle on se, että varojen saaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää jakamisen tapahtuneen osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Käytännössä oletuksena on, että osakkeenomistajat ovat sen verran perehtyneitä lakiin, että he osaavat arvioida itsenäisesti tekemänsä päätöksen laillisuutta.

Palautettavalle määrälle on maksettava korkoa. Yhtiökokous voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, mikäli määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä yhtiön tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Yhtiön tarkoituksella on merkitystä myös varojenjaon kannalta. Mikäli yhtiöllä on kokonaan tai osittain muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille, tulee yhtiöjärjestykseen ottaa tätä koskeva määräys. Rahalainan, varojen tai vakuuden antaminen käytettäväksi siihen tarkoitukseen, että ulkopuolinen voi hankkia yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita on kiellettyä. Edellä esitettyä ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen jakokelpoisten varojen rajoissa toteutettavaan toimeen, jonka tarkoituksena on hankkia osakkeita yhtiön tai sen lähipiiriin kuuluvan yhtiön työntekijöille. Toisin sanoen palkitsemiseen tähtäävä osakehankintojen rahoittaminen on tietyin edellytyksin sallittua. Jos jokin yhtiön varojenjakoon liittyen jäi arveluttamaan, saat helposti lisätietoa soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa