Minilex - Lakipuhelin

Väylämaksu kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua. Pääsääntöisesti väylämaksuvelvollisuus on nimenomaan laivanisännällä, mutta mikäli laivanisännällä on yhteisvastuullinen edustaja, ovat he yhteisvastuullisesti velvollisia väylämaksun maksamiseen.

Alukset, joita käytetään yksinomaan sisävesiliikenteessä tai jotka ovat matkalla ulkomaisesta satamasta toiseen kulkien Suomen aluevesien kautta poikkeamatta Suomessa satamaan, eivät ole velvollisia suorittamaan väylämaksua. Myöskään risteilyaluksen tai lastialuksen, jonka nettovetoisuus on alle 300, sekä matkustaja-aluksen, jonka nettovetoisuus on alle 600 ja jota ei luokitella risteily- tai suurnopeusalukseksi, ei tarvitse suorittaa väylämaksua.

Väylämaksua ei suoriteta myöskään aluksesta, joka yksinomaan aluksen kunnostusta tai sen tarpeellisuuden tutkimista varten, polttoaineen ottamista varten tai muusta pakottavasta syystä poikkeaa Suomen satamaan, eikä samalla jätä tai ota mukaansa lastia taikka matkustajia.

Väylämaksu suoritetaan, kun alus saapuu ulkomailta Suomeen tai suomalaisesta satamasta suomalaiseen satamaan. Jos ulkomaan liikenteessä oleva alus saman matkan aikana ottaa lastia tai matkustajia suomalaisesta satamasta viedäkseen lastin tai matkustajat toiseen suomalaiseen satamaan, väylämaksu suoritetaan joka käynniltä suomalaisessa satamassa. Väylämaksu toimitetaan kuitenkin vain kerran, mikäli alus saman matkan aikana purkaa ulkomailta tuomansa lastin tai jättää ulkomailta tuomansa matkustajat useampaan kuin yhteen suomalaiseen satamaan. Maksu suoritetaan vain kerran myös silloin, kun alus ottaa ulkomaille vietävää lastia tai matkustajia useammasta kuin yhdestä suomalaisesta satamasta. Merkitystä on siis sillä, ovatko lasti tai matkustajat otettu laivaan Suomesta vai ulkomailta.

Väylämaksua ei tarvitse myöskään suorittaa useampaan kertaan, mikäli alus saman matkan aikana poikkeaa Suomessa tapahtuvien lastausten välillä täydentämään lastia lastaus- tai ahtausteknisistä syistä ulkomaan satamassa.

Edellä sanotusta huolimatta väylämaksua ei suoriteta aluksen saapuessa Saimaan satamaan eikä aluksen hakiessa lastia toisesta Saimaan satamasta. Väylämaksu kuitenkin suoritetaan Saimaan kanavalta rannikon merisatamaan saapuvalta alukselta.

Lastialuksesta ja matkustaja-aluksesta suoritettava väylämaksu saadaan kertomalla aluksen nettovetoisuus ja laissa säädetty väylämaksun yksikköhinta keskenään. Jos lastialuksen nettovetoisuus on suurempi kuin 25 000, ylittävä osuus nettovetoisuudesta kerrotaan kuitenkin luvulla, joka on puolet säädetystä yksikköhinnasta. Alusyhdistelmän nettovetoisuutena käytetään siihen kuuluvien alusten yhteenlaskettua nettovetoisuutta. Risteilyaluksesta ja suurnopeusaluksesta suoritettava väylämaksu saadaan kertomalla aluksen nettovetoisuus ja laissa näille aluksille säädetty yksikköhinta keskenään.

Väylämaksu voi olla kuitenkin alennettu, jos lastauskapasiteetin käyttöaste on riittävän alhainen. Lastialuksen väylämaksu suoritetaan 75 prosentilla alennettuna, jos aluksen lastauskapasiteetin käyttöaste on enintään 15 prosenttia, ja 50 prosentilla alennettuna, jos lastauskapasiteetin käyttöaste on yli 15 prosenttia mutta enintään 30 prosenttia. Lisäksi lastialuksen väylämaksu suoritetaan 50 prosentilla alennettuna, jos alus tuo Saimaan kanavalle suuntautuvan matkan yhteydessä samalla lastia ulkomailta Suomen rannikon satamaan tai jos alus vie Saimaan kanavalle suuntautuvan matkan yhteydessä samalla lastia ulkomaille Suomen rannikon satamasta. Lastialuksen väylämaksu suoritetaan 75 prosentilla alennettuna, jos alus tuo ulkomailta lastia, joka sen suureen kokoon liittyvästä pakottavasta syystä johtuen joudutaan kuljettamaan muilla aluksilla tulosatamasta edelleen toiseen suomalaiseen satamaan. Suomalaisesta satamasta viennin kauttakulkutavaraa hakevan lastialuksen väylämaksu suoritetaan 50 prosentilla alennettuna, jos aluksen koko lasti on kauttakulkulastia.

Kun matkustaja-aluksesta tai suurnopeusaluksesta on suoritettu 30 väylämaksua ja lastialuksesta 10 väylämaksua, alus on vapautettu saman kalenterivuoden aikana enemmistä väylämaksuista. Alusyhdistelmän maksukerrat lasketaan alusyhdistelmään kuuluvan työntävän, koneellisen aluksen käyntikertojen perusteella.

Jos väylämaksun suuruuteen vaikuttavat seikat muuttuvat kalenterivuoden aikana siten, että väylämaksu nousee, aluksesta on suoritettava lisää väylämaksua. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa