Minilex - Lakipuhelin

Tuomiovirhekantelu on ylimääräisen muutoksenhaun keino

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomiovirhekantelulla on mahdollista saada poistettua jo lainvoiman saanut tuomioistuimen ratkaisu. Tuomiovirhekantelu on mahdollinen silloin, kun oikeudenkäynnissä on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut vaikuttaa asian lopputulokseen tai joka on saanut aikaan sen, ettei oikeudenkäynti ole täyttänyt asianosaisille tärkeää oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Jos oikeus katsoo, että tuomiovirhe on tapahtunut, tuomio tulee poistaa joko kokonaan tai osittain ja silloin kun se on mahdollista, palauttaa se tuomioistuimen käsiteltäväksi oikeassa menettelyssä siinä tuomioistuimessa, jossa tuomiovirhe on tapahtunut.

Tuomiovirhe on tapahtunut silloin, jos oikeus ei ole ollut tuomionvoimainen tai jos asia on otettu tutkittavaksi, vaikka on ollut olemassa sellainen seikka, jonka johdosta oikeuden olisi omasta aloitteestaan pitänyt jättää asia tutkittavaksi ottamatta. Virheeksi katsotaan myös se, jos poissa oleva, jota ei ole haastettu, tuomitaan taikka jos henkilö, jota ei ole kuultu, muutoin kärsii haittaa tuomiosta. Tuomiovirheenä pidetään myös sitä, jos tuomio on niin sekava tai epätäydellinen, ettei siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu tai jos oikeudenkäynnissä on tapahtunut muu oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen.

Käräjäoikeudessa tapahtuneeksi väitetystä virheestä tulee kannella hovioikeudelle ja hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa tapahtuneeksi väitetystä virheestä korkeimmalle oikeudelle. Kantelu tulee tehdä kanteen perusteesta riippuen joko kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun tuomio sai lainvoiman tai siitä, kun kantelija sai tiedon tuomiosta.

Kantelukirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen perusteet sekä ne todisteet, joihin vaatimus nojautuu. Kirjelmään tulee liittää myös tuomio, josta kannellaan. Kantelun johdosta kuullaan vastapuolta ja kanteluperusteesta riippuen kantelun kohteena olevan tuomion antanutta tuomaria. Kantelutuomioistuin voi tarpeen mukaan hankkia lisäselvitystä ja järjestää asiassa suullisen käsittelyn. Muun asianosaisen kuin viranomaisen on käytettävä oikeudenkäyntiasiamiestä tai – avustajaa tuomiovirhekantelua koskevan asian käsittelyssä korkeimmassa oikeudessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa