Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuinsovittelu riidanratkaisumenetelmänä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuinsovittelu on käräjäoikeuden tuomarin johtamaa vapaamuotoista sovittelua, joka voidaan aloittaa hakemuksesta, tai milloin asia on saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi, vapaamuotoisella pyynnöllä. Tuomioistuinsovittelun aloittamiseksi on saatava molempien osapuolten suostumus. Tuomioistuinsovittelussa menettely perustuu neuvotteluun sovittelijan ja osapuolten välillä. Sovittelijan tehtävänä on auttaa osapuolia pääsemään yhteisymmärrykseen ja sovinnolliseen ratkaisuun asiassa.

Tuomioistuinsovittelu on oikeudenkäynnistä erillistä menettelyä, jonka lopputuloksessa pyritään sovittamaan yhteen lainsäädäntöä ja osapuolten intressit. Mitä tahansa asiaa ei voi saada käsiteltäväksi tuomioistuinsovittelussa, vaan tuomioistuimen on harkittava, soveltuuko asia soviteltavaksi ja onko sovittelu tarkoituksenmukaista osapuolten vaatimuksiin nähden.

Tuomioistuinsovittelun toteutus on hoidettava mahdollisimman joutuisasti ilman viivyttelyä. Siinä on noudatettava tasapuolisuutta ja puolueettomuutta. Myös tuomioistuinsovittelu on julkista menettelyä, tosin yleisöjulkisuutta on rajoitettu. Sovittelijaan sovelletaan samoja esteettömyysvaatimuksia kuin tuomariin, joten esteellinen henkilö ei voi ottaa tehtävää vastaan.

Sovittelijan tehtävänä on siis auttaa osapuolia heidän pyrkimyksessään päästä yhteisymmärrykseen ja sovinnolliseen ratkaisuun. Tuomari voi kuitenkin myös itse osapuolten aloitteesta tai heidän suostumuksellaan tehdä sovintoehdotuksen, jonka on oltava tarkoituksenmukainen osapuolien sovittelussa esiin tuomien seikkojen perusteella.

Sovittelua johtanut tuomari voi osapuolten pyynnöstä vahvistaa mahdollisesti saavutetun sovinnon, jolloin siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen. Vahvistettuun sovintoon voi hakea muutosta. Sen sijaan päätökseen, jolla tuomioistuinsovittelu aloitetaan, tuomioistuinsovittelua koskeva pyyntö hylätään tai tuomioistuinsovittelu todetaan päättyneeksi, ei saa hakea muutosta. Jos tuomioistuinsovittelussa ei päästä osapuolia tyydyttävään tulokseen, on asia mahdollista viedä ratkaistavaksi tavallisessa tuomioistuinmenettelyssä. Tuloksetonta sovittelua mahdollisesti seuraavassa oikeudenkäynnissä ei voi olla tuomarina tuomioistuinsovittelussa sovittelijana toiminut tuomari.

Tuomioistuinsovittelu päättyy, kun asiassa vahvistetaan sovinto tai osapuolet ilmoittavat sovittelijalle muuten sopineensa asian; osapuoli ilmoittaa sovittelijalle, että ei halua asiaa enää soviteltavan tai sovittelija päättää osapuolia kuultuaan, että sovittelun jatkaminen ei ole enää perusteltua.

Asianosaisen pitää siis tuomioistuinsovitteluun päästäkseen tehdä sinne kirjallinen hakemus. Mikäli asianosaisen asia on jo tuomioistuimessa valmisteluvaiheessa käsittelyssä, voidaan asia osoittaa sovitteluun toisen tai molempien asianosaisen pyynnöstä. Mikäli valmistelu on päättynyt, ei sovittelu ole enää mahdollinen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa