Minilex - Lakipuhelin

Säätiön ilmoittaminen säätiörekisteriin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiörekisteri on koko maalle yhteinen rekisteri, josta ilmenevät Suomeen rekisteröidyt säätiöt. Sitä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Säätiö syntyy vasta rekisteröinnillä. Kun säätiö on merkitty rekisteriin, se voi saada nimiinsä saavuttaa oikeuksia ja tehdä sitoumuksia, sekä toimia asianosaisena tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa. Ennen säätiön merkitsemistä rekisteriin tehdystä oikeustoimesta vastaavat oikeustoimeen ryhtyneet.

Säätiö rekisteröidään säätiörekisteriin perusilmoituksella, jossa tulee olla seuraavat tiedot:

 • säätiön nimi, osoite, kotipaikka, tarkoitus, toimintamuodot ja tilikausi
 • perustamiskirjan päivämäärä
 • mahdolliset sääntöjen määräykset seuraavista asioista:
  • säätiön sijoitustoimintaa tai liiketoimintaa on rajoitettu laissa säädetystä tai muu liiketoiminta toimintamuotojen rahoittamiseksi on sallittu
  • yhtiön edustamisesta
 • seuraavien tahojen henkilötiedot:
  • hallituksen puheenjohtaja, sen jäsenet ja varajäsenet
  • mahdollinen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen
  • mahdollisen hallintoneuvoston puheenjohtaja, sen jäsenet ja varajäsenet
  • tilintarkastaja, päävastuullisen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  • mahdollinen taho, jolle on annettu oikeus edustaa säätiötä yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa
 • hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan ilmoitus, että perustamiskirjassa määrätty peruspääomasitoumuksen mukainen omaisuus on luovutettu säätiölle, ja vakuutus, että säätiön perustamisessa on noudatettu tämän lain säännöksiä.

Perusilmoitukseen tulee myös liittää seuraavat asiakirjat:

 • perustamiskirja alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
 • mahdollinen selvitys siitä, että testamentti on saanut lainvoiman
 • säätiön tilintarkastajan lausunto seuraavista seikoista:
  • säätiön peruspääoma on suoritettu säätiölle
  • peruspääoman osalta on muutenkin noudatettu perustamiskirjan ja sääntöjen määräyksiä
  • säätiöllä on säätiölain edellyttämä talousarvio ja toiminta- ja rahoitussuunnitelma
    

Säätiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta tai säätiön perustaminen raukeaa. Jos testamentin tekijä on allekirjoittanut perustamiskirjan, ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on saanut lainvoiman.

Mikäli säädekirjaan perustuvaa säätiötä ei ole ilmoitettu rekisteröitäväksi määräajassa, taikka mikäli säätiön merkitseminen rekisteriin on lainvoiman saaneella päätöksellä evätty, perustamislupa raukeaa. Patentti- ja rekisterihallitus voi hyväksyttävästä syystä pidentää ilmoituksen tekemiselle säädettyä määräaikaa. Testamenttiin perustuvan säätiön perustaminen ei raukea rekisteröinnille säädetyn määräajan ylittymisen johdosta, mutta PRH voi asettaa toimeenpanijalle tai säätiön hallitukselle uhkasakon tai hakea tuomioistuimelta toimeenpanijan, hallituksen tai sen jäsenen vaihtamiseksi. Mikäli perustamisluvan saanutta säätiötä ei merkitä rekisteriin, omaisuuden luovuttamista säätiölle koskeneet oikeustoimet raukeavat.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa