Minilex - Lakipuhelin

Rahoituksen lisääminen: Maksuton osakeanti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeanti on keino hankkia helposti omaa pääomaa yhtiölle. Oman pääoman vahvistaminen voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys on ollut suurten investointien edessä ja pakotettu keräämään tätä varten rahaa. Ei kuitenkaan ole yhtiön omavaraisuuden kannalta edullista nojata lähes yksinomaan vieraaseen pääomaan. Oman pääoman vahvistamiseen helpoin ja tavanomaisin keino onkin osakeanti. Toisaalta osakeantia voidaan myös käyttää esimerkiksi omistussuhteiden muutteluun niin, että joillekin osakkeenomistajille luovutetaan osakeannilla osakkeita ja toisille ei. Osakeanti ei myöskään aina tarkoita oman pääoman kartuttamista. Se voidaan nimittäin toteuttaa myös niin sanottuna maksuttomana osakeantina.

Maksuttomalla osakeannilla tarkoitetaan sellaista osakeantia, jossa luovutettavista osakkeista ei suoriteta vastiketta, eli merkintähintaa. Mikäli osakeanti toteutetaan maksuttomana, tulee osakeantia koskevassa päätöksessä mainita annettavien osakkeiden lukumäärä osakelajeittain ja se, annetaanko uusia vai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Lisäksi maksutonta osakeantia koskevasta päätöksestä tulee käydä ilmi se, kenellä on oikeus saada osakkeita. Suunnatun maksuttoman osakeannin kohdalla tulee lisäksi perustella se, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on olemassa vaadittu erityisen painava taloudellinen syy.

Annettavat tiedot ovat samoja kuin tavanomaisemmassa osakeannin muodossa eli maksullisessa osakeannissa. Yhtiökokouksella on oikeus päättää käytännössä millaisesta osakeannista tahansa. Ainoa asiakohta, joka vaatii tarkempaa perustelua on se, mikäli osakeanti on suunnattu. Suunnatulla osakeannilla tarkoitetaan sitä, että uusia osakkeita ei tarjota kaikille vanhoille osakkeenomistajille heidän omistuksensa mukaisessa suhteessa, vaan esimerkiksi vain jollekin osakkeenomistajalle tai kokonaan ulkopuolisille henkilöille. Maksuton osakeanti tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi viipymättä osakeantipäätöksen jälkeen. Rekisteröiminen tapahtuu Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa ilmoitukseen on myös liitettävä tilintarkastajan lausunto koskien perusteluita etuoikeudesta poikkeamiselle.

Uusi osake tuottaa osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä alkaen. Tästä on osakeantipäätöksessä mahdollista määrätä toisin. Maksuttomat osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua rekisteröimisestä. On siis periaatteessa mahdollista lykätä jonkin verran oikeuksien alkamista, mutta harvoin tämä on perusteltua. Muutoinhan itse osakkeiden merkitseminenkin voitaisiin vain toteuttaa myöhempänä ajankohtana. Kuitenkaan ei ole mahdollista pitää yhtiöllä olemassa jonkinlaisia haamuosakkeita, jotka näkyvät kirjoissa, mutta jotka eivät todellisuudessa oikeuta mihinkään. Tämä vääristäisi omistajuussuhteita.

Mikäli maksuttomassa osakeannissa annettavan osakkeen saaminen edellyttää saajalta erityisiä toimia, kuten osakekirjan tai osakeantilipun esittämistä, eikä näitä toimia ole kymmenen vuoden kuluessa osakeantipäätöksen rekisteröimisestä tehty, voi yhtiökokous päättää, että oikeus osakkeeseen sekä siihen perustuvat oikeudet on menetetty. Osakeyhtiö voi päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Tällaiseen osakeantiin ei sovelleta suunnattua osakeantia koskevia säännöksiä. Julkinen osakeyhtiö ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä edellä esitetyn kaltaista päätöstä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi tämän jälkeen yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Maksuton osakeanti on siis ennen kaikkea omistussuhteilla tapahtuvan uudelleenjärjestelyn väline. Maksuttomana ja vastikkeettomana se ei varsinaisesti tuota yhtiölle mitään välitöntä taloudellista suoritusta. Kuitenkin maksuttoman osakeannin toteuttaminen voi olla muutoin hyvinkin liiketaloudellisesti perusteltavissa. On toki muistettava, että varsinkin osakeannin ollessa suunnattua, on liiketaloudellisten painavien perusteiden olemassaolo välttämätöntä. Lisätietoja aiheesta tarjoaa sinulle lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa