Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan esteellisyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana ei voi toimia henkilö, joka on kyseiseen tehtävään esteellinen. Oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan esteellisyyteen liittyy periaatteita, joiden tarkoituksena on lähtökohtaisesti suojata asiamiehen tai avustajan asiakasta. Nämä periaatteet eivät kuitenkaan ole tyhjentäviä, vaan jokainen yksittäistapaus edellyttää aina laajempaa tapauskohtaista arviointia mahdollisen esteellisyyden selvittämiseksi. Asiamiehen ja avustajan tulee aina pystyä hoitamaan tehtävänsä luottamuksellisesti ja asiakkaansa etua sekä oikeutta edistäen.

Yhtenä tärkeänä asianajajaoikeudellisena lähtökohtana voidaan ensinnäkin pitää sitä, ettei asianajaja voi samassa asiassa toimia vastakkaisilla puolilla. Esteellisyys voi tämän lisäksi syntyä silloin, kun asiamiehellä tai avustajalla on hallussaan sellaista luottamuksellista tietoa asiakkaastaan, jota olisi mahdollista toisessa toimeksiannossa käyttää häntä vastaan. Tällöin asianajaja ei saa lähtökohtaisesti ottaa hoidettavakseen toimeksiantoa, jossa tällaista aikaisemmin saatua luottamuksellista tietoa voitaisiin hyödyntää. Mikäli tällaista esteellisyyden aiheuttavaa luottamuksellista tietoa ei ole, tulee myös arvioida sitä, onko asiamiehellä tai avustajalla mahdollisesti sellaista lojaalisuusvelvoitetta entistä tai uutta asiakastaan kohtaan, joka estää toimeksiannon vastaanottamisen.

Toinen lähtökohta asianajotoiminnassa ja mahdollista esteellisyyttä arvioitaessa on, että asianajotoimistoa arvioidaan kokonaisuutena, jossa yhden asianajajan toimeksianto vaikuttaa muiden saman toimiston asianajajien mahdolliseen esteellisyyteen tulevissa toimeksiannoissa. Asianajotoimisto voi edustaa samassa asiassa myös useampaa asianosaista, mikäli heidän välillään ei ole eturistiriitaa. 

Myös asiamiehen tai avustajan henkilöllinen tai taloudellinen yhteys asiaan voi aiheuttaa esteellisyyden. Mainitut esteellisyyden perusteet on kuitenkin mahdollista sivuuttaa asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. Tällaisen suostumuksen antamiseen liittyy kuitenkin muutamia rajoituksia.

Lisäksi asiamieheksi tai avustajaksi on esteellinen myös henkilö, jonka lähiomainen toimii samassa asiassa tuomioistuimen jäsenenä. Esteellinen on niin ikään myös henkilö, joka on itse toiminut tuomioistuimen jäsenenä, esittelijänä tai pöytäkirjanpitäjänä aikaisemmin asiaa käsiteltäessä. Jos henkilö on tehnyt asiaa koskevan viranomaispäätöksen, ei hän voi toimia samassa asiassa asianosaisen asiamiehenä tai avustajana.

Asiamies tulee esteelliseksi myös tilanteessa, jossa asiaa käsittelevä tuomari on asiamiehelle laissa tarkoitetulla tavalla läheinen ja kyseinen tuomari on jo asianosaisen tai tämän avustajaksi tai asiamieheksi pyytämän henkilön tiedossa. Asianosainen ei saa tässä tapauksessa valita itselleen sellaista avustajaa tai asiamiestä, että asiaa käsittelevä tuomari tulisi siitä syystä esteelliseksi jatkamaan asian käsittelyä. Jos taas avustajaksi tai asiamieheksi pyydetty henkilö on jo ennen asian vireille tuloa avustanut asianosaista kyseisessä asiassa, hän saa jatkaa tehtävässään, mutta kyseinen tuomari on esteellinen käsittelemään asiaa.

Asiaa käsittelevän tuomioistuimen on evättävä esteellisen asiamiehen esiintymisoikeus asiassa. Asiamiehellä tai avustajalla, jolta on evätty esiintymisoikeus jutussa, on oikeus hakea epäämispäätökseen muutosta.

Oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan esteellisyyden selvittäminen tulee näin ollen ensimmäisen kerran eteen siinä vaiheessa, kun asiamies tai avustaja ottaa toimeksiannon vastaan. Asiamiehen ja avustajan esteellisyyttä määrittävien esteellisyysperiaatteiden tarkoituksena on suojella asiakkaan oikeuksien ja etujen toteutumista. Näin ollen asiamies tai avustaja ei voi samanaikaisesti tai samassa asiassa edustaa jutun molempia osapuolia, eikä ottaa vastaan toimeksiantoa, joka vaarantaa hänen lojaliteetti- tai salassapitovelvollisuutensa. Tällainen toimeksianto voidaan kuitenkin esteellisyydestä huolimatta hyväksyä, mikäli asiakas siihen nimenomaisesti suostuu. Tuomioistuin valvoo omalta osaltaan oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan mahdollista esteellisyyttä oikeusprosessissa.

Vinkit

- Esteellisyyden selvittäminen ennen toimeksiannon vastaanottamista on oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan vastuulla. Asianajotoimistoilla on omat järjestelmänsä esteellisyyden selvittämistä varten.

Varoitukset

- Mikäli annat asiamiehelle tai avustajalle luvan ajaa asiaasi esteellisyysperusteesta huolimatta, varmistu siitä, että ymmärrät suostumuksesi merkityksen. Toimeksiantosuhteen kannalta tärkeintä on, että luottamus asiamieheen säilyy.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa