Minilex - Lakipuhelin

Millä perusteilla voi vaatia yhtiön purkamista?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön yhtiömiehellä, eli yhtiön omistajalla on oikeus vaatia avoimen yhtiön purkamista tietyissä tilanteissa. Tämä on tärkeää yhtiömiehelle, koska avoimen yhtiön toiminta ei ole samalla tavalla itsenäistä kuin vaikkapa osakeyhtiöllä, vaan se riippuu pitkälti yhtiömiesten tekemisistä ja myös tekemättä jättämisistä. Avoimen yhtiön yhtiöosuutta, eli yhtiömiehelle kuuluvaa omistusosuutta ei voi myydä kenelle hyvänsä, koska muilla yhtiömiehillä on oltava mahdollisuus tehdä itse ratkaisunsa siitä, ovatko muut yhtiömiehet sopivia ja luotettavia liikekumppaneita. Yhtiömies voi joutua omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuuseen myös muiden yhtiömiesten yhtiölle aiheuttamista veloista. Siksi on tärkeää, että yhtiömies voi lopettaa toimintansa yhtiössä, jäämättä lopuksi ikäänsä vastuuseen yhtiön tulevaisuuden sitoumusten täyttämisestä.

Purkuperusteet

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista, kun:

  1. Hän on irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut
  2. Sovittu yhtiökausi on päättynyt
  3. Toinen yhtiömies joutuu konkurssiin tai hänen yhtiöosuutensa ulosmitataan
  4. Toinen yhtiömies on kuollut eikä ole sovittu tai sovita yhtiön toiminnan jatkamisesta tästä huolimatta
  5. Edellytykset yhtiön toiminnan jatkamiselle ovat rauenneet
  6. Yhtiösopimus on voimassa toistaiseksi, eikä päättymisajankohdasta ole erikseen sovittu

Yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista myös silloin, jos toinen yhtiömies olennaisesti rikkoo yhtiösuhteeseen perustuvia velvoitteitaan tai jatkuvasti käyttää asemaansa yhtiössä yhtiön edun vastaisesti. Purkamisen vaatiminen on mahdollista myös tilanteessa, jossa yhtiön toiminnan jatkamista on pidettävä kohtuuttomana yhtiömiehen kannalta ottaen huomioon hänen tai toisen yhtiömiehen terveydentilan, taloudellisen aseman tai muun vastaavan asian suhteen tapahtuneet muutokset tai yhtiön muiden toimintaedellytysten olennainen huononeminen.

Yhtiömiehen ohella yhtiön purkamista voi vaatia muun muassa yhtiömiehen konkurssin johdosta konkurssipesä tai yhtiömiehen kuoleman jälkeen kuolinpesä, jos avoimen yhtiön toiminnan jatkamisesta ei ole sovittu.

Kun vaatimus yhtiön purkamisesta on tehty, yhtiösopimus puretaan siten kuin laissa säädetään. Myös yhtiösopimuksessa sovittua menettelyä voidaan käyttää, jos sellainen on. Yhtiömiehet voivat myös myöhemminkin sopia purkamisessa noudatettavasta menettelystä. Erimielisyystilanteessa lakisääteinen menettely saattaa olla kuitenkin ainoa mahdollinen vaihtoehto. Lakisääteistä menettelyä kutsutaan selvitysmenettelyksi.

Vaihtoehtona lunastaminen

Vaihtoehtona avoimen yhtiön purkamiselle on purkuvaateen esittäneen yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastaminen. Tällöin yhtiön toimintaa voidaan jatkaa muiden yhtiömiesten yksimielisellä päätöksellä niin, että he lunastavat purkuperusteen aiheuttaneen yhtiömiehen yhtiöosuuden. Mikään pakko heillä ei kuitenkaan ole tätä tehdä. On siis hyvä muistaa, että edellä mainitut tilanteet oikeuttavat vaatimaan yhtiön purkamista, mutta toisaalta mahdollistavat myös toiminnan jatkamisen lunastamisella. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa