Minilex - Lakipuhelin

Mikä on selvitystila osakeyhtiössä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joskus tulee osakeyhtiön elinkaaren aikana eteen tilanne, jossa joko omistajat haluavat purkaa yhtiön, eli lopettaa sen toiminnan tai vaikkapa vain selvittää muutaman vuoden "kesannolla" olleen yhtiön todellista taloudellista tilannetta ja sitä, että onko yhtiö enää sen arvoinen, että toimintaa kannattaa jatkaa. Tätä tarkoitusta varten löytyy lainsäädännöstä käsite selvitystila. Vaikka yleisin käsitys selvitystilasta onkin, että se on ainoastaan lain vaatima välivaihe matkalla yhtiön lopulliseen purkamiseen, on sillä aiemman esimerkinkin perusteella myös itsenäistä merkitystä. Joskus selvitystilaa voidaan tarvita hetkellisenä aikalisänä, jotta omistajat pääsisivät selvittämään mahdollisesti sotkeentuneen kirjanpidon, perimään saatavansa ja maksamaan velkansa. Seuraavaksi syvennymme lisää selvitystilan merkitykseen.

Osakeyhtiön selvitystilalla tarkoitetaan siis käytännössä tilannetta, jossa yhtiöllä on tarve varallisuusasemansa selvittämiseen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttamiseen rahaksi, velkojen maksamiseen sekä ylijäämän suorittamiseen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Selvitystilassa yhtiöllä on edelleen enemmän varoja kuin velkaa; mikäli tilanne on toisin päin, tulee yhtiö asettaa konkurssiin. Joskus tilanne voi olla se, että tarkasta taloudellisesta tilanteesta ei ole tietoa ja velkoja saattaa olla enemmän kuin varoja, mutta asia voi olla toisinkin päin. Tällöin selvitystilalla kannattaa ainakin aloittaa. Senhän voi päättää joka tapauksessa siinä vaiheessa kun käy ilmi, ettei yhtiöllä ole todellisuudessa riittävästi varallisuutta.

Osakeyhtiö asetetaan selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä, rekisteriviranomaisen määräyksellä taikka tuomioistuimen päätöksellä. Rekisteriviranomaisen tulee määrätä yhtiö selvitystilaan, mikäli yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta, tai yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä vaadittua edustajaa, tai yhtiö ei ole rekisteriviranomaisen kehotuksesta huolimatta ilmoittanut vaadittuja tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä, tai yhtiö on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen. Rekisteriviranomaisen tulee antaa yhtiölle mahdollisuus korjata esiintyvät puutteet. Vasta jos tarvittavia toimenpiteitä ei ole määräaikaan mennessä tehty, voi rekisteriviranomainen vaatia selvitystilaan asettamista.

Tuomioistuin voi tuomita yhtiön asetettavaksi selvitystilaan vain melko painavista syistä. Niin voi olla esimerkiksi jos toinen osakkeenomistaja on merkittävästi ja toistuvasti käyttänyt vaikutusvaltaansa yhtiössä toisen osakkeenomistajan vahingoksi ja kieltäytynyt lain vaatimusten mukaan lunastamasta väärinkäytöksestä kärsineen osakkeenomistajan osakkeita. Toisaalta myös jos edellytykset yhtiön toiminnan jatkamiselle ovat muutoin selvästi rauenneet. Lähtökohtaisesti päätös selvitystilaan asettamisesta tapahtuu kuitenkin yhtiön toimesta. Usein selvitystilalle onkin aito tarve siinä vaiheessa, kun ollaan kahden vaiheilla toiminnan jatkamisesta tai jopa suunnitellaan sen lopettamista.

Selvitystila alkaa kun sitä koskeva päätös on tehty. Selvitystilaan asettamista koskeva päätös edellyttää yhtiökokouksessa 2/3 määräenemmistön, eikä päätöstä voida delegoida esimerkiksi hallituksen tai toimitusjohtajan vastuulle. Yhtiökokouksessa on mahdollista määrätä myös selvitystilan myöhemmästä alkamisajankohdasta. Selvitystilaa hoitamaan tulee valita selvitysmies tai selvitysmiehet, jotka hoitavat yhtiön asioita selvitystilan aikana. On yleistä valita selvitysmiehiksi yhtiön hallitus, sillä hallituksella usein on paras tietämys ennakolta yhtiön varallisuustilanteesta ja veloista. Myös ulkopuolinen täysvaltainen, eli ei alaikäinen tai muuten vajaavaltainen tai konkurssissa oleva voidaan valita selvitysmieheksi.

Selvitystilan aikana pääajatuksena on kuuluttaa yhtiön tuntemattomat velat niin, että kaikki yhtiön velat saataisiin selville. Myös saatavien periminen voi olla tarkoituksenmukaista. Selvitystila päättyy joko toiminnan jatkamiseen, konkurssiin tai yhtiön purkamiseen. Lisätietoja saat soittamalla lakipuhelimeen. Jos selvitystilaan asettaminen on edessä, mutta tietoa ja asiantuntemusta aiheesta puuttuu, on lakimiehen konsultointi tai jopa selvitysmieheksi palkkaaminen suositeltavaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa