Minilex - Lakipuhelin

Mikä on selvitystila kommandiittiyhtiössä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön selvitystila edeltää yhtiön purkua, joskaan se ei ole pakollinen vaihe yhtiön purkamisen eli sen toiminnan lopettamisen yhteydessä. Selvitystilassa yhtiön velat maksetaan ja jäljelle jäänyt omaisuus jaetaan yhtiön omistajille. Ilman selvitystilaa voidaan edetä, mikäli yhtiömiehet ottavat henkilökohtaisesti vastatakseen yhtiön veloista. Tällöin yhtiömiehet voivat suoraan jakaa yhtiövarallisuuden keskenään ja huolehtia veloista sitten omasta varallisuudestaan. Tämä järjestely on mahdollista kommandiittiyhtiössä johtuen sen korostuneesti henkilökohtaisesta luonteesta. Viime kädessähän kommandiittiyhtiön velat ovat sen vastuunalaisten yhtiömiesten velkoja.

Selvitystila alkaa, kun purkuperuste on olemassa, ja joku purkuperusteen käyttämiseen oikeutettu vaatii yhtiön purkua. Purkuperusteita on lain avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä mukaan useita. Yksinkertaisimmillaan purkuperuste seuraa siitä, että yhtiösopimus, eli sopimus yhtiön hallinnon ja toiminnan järjestämisestä on irtisanottu ja irtisanomisaika on kulunut umpeen. Toisaalta myös jos edellytykset yhtiön toiminnan jatkamiselle ovat lakanneet ja joku yhtiömies on tästä syystä vaatinut yhtiön purkamista, voi selvitystila olla edessä. Edellytysten lakkaaminen voi tulla kyseeseen, mikäli joku yhtiömiehistä kuolee, joutuu konkurssiin, menettelee olennaisesti yhtiösopimuksen vastaisesti tai jatkuvasti toimii yhtiön edun vastaisesti. Joskus myös esimerkiksi edellytykset yhtiön liiketoiminnalle voivat toimintaympäristön, kuten lainsäädännön tai vaikkapa kuluttajien kysynnän muutoksen vuoksi vaikeutua niin olennaisesti, että purkuperusteen edellytykset täyttyvät.

Kommandiittiyhtiön purkamista voi vaatia kuka tahansa vastuunalainen yhtiömies, sekä kuolleen yhtiömiehen konkurssipesä. Kuitenkin muut yhtiömiehet saavat aina halutessaan lunastaa sen yhtiömiehen yhtiöosuuden, joka vaatii yhtiön purkamista. Tällöin purkaminen ei ole ehdoton seuraus edes purkuperusteen kohdalla. Toisaalta yhtiö voi purkautua myös passiivisuuden johdosta. Jos kaupparekisteri ei kymmeneen vuoteen havaitse "elonmerkkejä" yhtiöstä, eikä lähetettyään yhtiömiehille kehotuksen ilmoittaa toiminnastaan saa vastausta, niin yhtiö puretaan automaattisesti. Toisaalta myös yhtiömiesten lukumäärän vähentyminen yhteen, johtaa kommandiittiyhtiön purkautumiseen.

Selvitystilan alkaminen edellyttää lisäksi sitä, että kaikki yhtiömiehet ovat saaneet tiedon purkuperusteesta ja siihen vetoamisesta. Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettu laki sisältää säännökset avoimen yhtiön selvityksestä. Lain säännöksistä voidaan kuitenkin monilta osin poiketa sopimalla toisin. Selvitystila voidaan myös yhtiömiesten päätöksellä ohittaa. Tällöin yhtiön velat jäävät kuitenkin yhtiömiesten vastattaviksi. Selvitysmenettelystä vastaavat selvitysmiehet, joille kuuluu myös toimivalta yhtiön asioiden hoitamiseen selvitystilan aikana. Selvitysmiehen tulee ilmoittaa selvitystilan alkamisesta, päättymisestä ja jälkiselvityksestä kaupparekisteriin ja jättää julkinen kuulutus yhtiön tuntemattomille velkojille vaatien heitä ilmoittamaan määräajassa velkansa. Tämän jälkeen velat tulee maksaa ja jäljelle jäänyt omaisuus jakaa ensisijaisesti äänettömille yhtiömiehille ja mikäli heidän panoksensa saadaan kokonaisuudessaan maksettua, niin myös vastuunalaisille yhtiömiehille.

Selvityksen jälkeen on laadittava selvityskertomus, jossa kuvataan kaikki selvitystilan aikana tehdyt toimenpiteet. Tämän jälkeen selvitys on valmis ja yhtiöllä ei pitäisi enää olla varallisuutta eikä velkoja. Näin ollen se voidaan poistaa rekisteristä. Lisätietoja kommandiittiyhtiön selvitystilasta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa