Minilex - Lakipuhelin

Lunastaminen avoimessa yhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaihtoehto purkamiselle

Avoimessa yhtiössä voi tulla sen toiminnan aikana vastaan hankaluuksia, jotka voivat saada yhtiömiehet miettimään avoimen yhtiön purkamista ja toiminnan lopettamista. Yhtiöosuuden lunastaminen on kuitenkin vaihtoehto avoimen yhtiön purkamiselle. Lunastaminen on hyvä vaihtoehto yhtiön purkamiselle erityisesti silloin, kun joku yhtiömiehistä on erimielinen toiminnan jatkamisesta.

Oikeus vaatia lunastamista

Yhtiöosuuden lunastaminen kohdistuu siihen yhtiömieheen, jolla on lain mukaan oikeus vaatia yhtiön purkamista. Yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista ja siten myös yhtiöosuuden lunastamista, kun:

  1. Hän on irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut
  2. Sovittu yhtiökausi on päättynyt
  3. Toinen yhtiömies joutuu konkurssiin tai hänen yhtiöosuutensa ulosmitataan
  4. Toinen yhtiömies on kuollut eikä ole sovittu tai sovita yhtiön toiminnan jatkamisesta tästä huolimatta
  5. Edellytykset yhtiön toiminnan jatkamiselle ovat rauenneet
  6. Yhtiösopimus on voimassa toistaiseksi, eikä päättymisajankohdasta ole erikseen sovittu

Yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista myös silloin, jos toinen yhtiömies olennaisesti rikkoo yhtiösuhteeseen perustuvia velvoitteitaan tai jatkuvasti käyttää asemaansa yhtiössä yhtiön edun vastaisesti taikka jos yhtiön toiminnan jatkamista on pidettävä kohtuuttomana yhtiömiehen kannalta.

Lunastamista voidaan vaatia myös yhtiösopimuksen määräyksen perusteella, jos lunastamisen ehdoista on sovittu yhtiösopimuksessa.

Lunastamismenettely

Yhtiöosuuden lunastaminen vaatii kaikkien muiden yhtiömiesten yksimielisen päätöksen. Yksimielinen päätös tarvitaan myös silloin, vaikka lunastajana olisi vain yksi yhtiömiehistä. Kun lunastuspäätös on tehty, lunastuksen saajalle täytyy esittää lunastustarjous. Tarjous tulee esittää mahdollisimman pian lunastuspäätöksen tekemisen jälkeen. Jos lunastuksen saaja ei vastaa tarjoukseen 14 päivän kuluessa, hänen katsotaan hyväksyneen tarjouksen. Lunastus on suoritettava 30 päivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä tai muuten oikeus yhtiöosuuden lunastamiseen raukeaa.

Jos lunastuksen saaja kieltäytyy lunastustarjouksesta, on lunastajien talletettava lunastushinta aluehallintovirastoon 30 päivän kuluessa tarjouksen hylkäämisestä. Tämä siis silloin, jos lunastajat haluavat edelleen jatkaa lunastusta. Lunastajien on tämän jälkeen vietävä asia tuomioistuimeen, joka vahvistaa lunastukselle asetetut ehdot.

Useampi yhtiöosuus voidaan lunastaa samaan aikaan. Lunastus voidaan tehdä myös yhtiölle yhtiön varoin tai lunastuksen voi tehdä yksi yhtiömiehistä käyttäen omia varojaan.

Lunastushinta

Lunastushintana maksetaan lunastuksen saajana olevalle yhtiömiehelle se määrä, joka tälle olisi maksettu yhtiön omaisuutta jaettaessa. Avoimen yhtiön omaisuus on ensisijaisesti käytettävä yhtiömiesten jäljellä olevien yhtiöpanosten palauttamiseen. Jos panoksia ei voida täysimääräisesti palauttaa, jaetaan omaisuus panosten suuruuden mukaisessa suhteessa. Jos omaisuuden jaosta jää ylijäämää, jaetaan se niin kuin yhtiön voittoa jaettaessa. Lunastushinnassa otetaan lisäksi huomioon yhtiön liikearvo. Yhtiöosuuden lunastus voidaan suorittaa myös niin, että lunastuksen saajana olevalle yhtiömiehelle ilmoitetaan tämän maksettavaksi tuleva tappio-osuus johtuen siitä, että yhtiön omaisuuden arvo on negatiivinen.

Velkavastuu säilyy

Tärkeää on huomata se, että yhtiöosuuden lunastaminen ei poista yhtiömiehen vastuuta avoimen yhtiön veloista, vaan yhtiömies vastaa edelleen niistä veloista, joita yhtiöllä oli eroamishetkellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa