Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen pakollinen sisältö

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yhtiösopimuksella tarkoitetaan dokumenttia, johon avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehet määrittävät ikään kuin yhtiön "pelisäännöt". Yhtiömiehillä tarkoitetaan yhtiön omistajia. Kommandiittiyhtiö eroaakin avoimesta yhtiöstä juuri yhtiömiestensä perusteella, sillä siinä missä avoimessa yhtiössä on vain yhtiömiehiä, on kommandiittiyhtiössä sekä vastuunalaisia yhtiömiehiä, että niin sanottuja äänettömiä yhtiömiehiä. Kun päätetään perustaa nimenomaan kommandiittiyhtiö, on tärkeää laatia myös yhtiösopimus oikein.

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen sisällöstä saavat yhtiömiehet määrätä monilta osin vapaasti. Tämä johtuu siitä, että suurimmaksi osaksi laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä sisältää vain niin sanottuja tahdonvaraisia säännöksiä, joista voidaan yhtiösopimuksessa sopimalla myös päättää toisin. Avoimista ja kommandiittiyhtiöistä annetun lain mukaan yhtiömiesten keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät ensisijaisesti yhtiömiesten sopimuksen mukaan. Sikäli, kun asioista ei siis ole sovittu toisin, noudatetaan lain säännöksiä. Tietyistä kommandiittiyhtiön toimintaan liittyvistä asioista on yhtiösopimuksessa kuitenkin nimenomaisesti määrättävä.

Yhtiösopimukseen tulee sisällyttää vähintään yhtiön toiminimi, toimiala, tarkoitus, kotipaikka sekä se, kenellä on oikeus kirjoittaa yhtiön nimi. Toiminimellä tarkoitetaan sitä nimeä, jolla yritys harjoittaa toimintaansa, tarkoitukseksi määrätään tavallisimmin voiton tuottaminen yhtiömiehille ja kotipaikalla tarkoitetaan sitä kuntaa, josta yhtiön toimintaa johdetaan. Tämän lisäksi on yhtiösopimuksessa nimettävä yhtiömiehet sekä mainittava, että kuka näistä on äänetön yhtiömies. Äänettömän yhtiömiehen yhtiöön sijoittaman yhtiöpanoksen suuruus on myös mainittava. Sopimuksen rekisteröinti edellyttää lisäksi yhtiön tilikautta koskevaa sopimusmääräystä. Lisäksi sopimuksesta tulee selvitä se, että kyseessä on kommandiittiyhtiö.

Vaikka yhtiömiehen vastuista ei edellytetä erikseen määrättävän yhtiösopimuksessa, niin, nimeämällä yhtiö kommandiittiyhtiöksi, nimeämällä joku yhtiömiehistä äänettömäksi yhtiömieheksi ja määräämällä äänettömälle yhtiömiehelle yhtiöpanos, saadaan äänettömän yhtiömiehen velkavastuu myös automaattisesti rajoittumaan tämän panoksen suuruiseksi, jos yhtiösopimukseen ei siis oteta tätä kumoavia määräyksiä. Yhtiömiehen vastuun rajautumisesta tämän sopimuksen mukaan sijoittamaan omaisuuspanokseen ei siten tarvitse ottaa määräystä yhtiösopimukseen. Yhtiösopimuksessa voidaan sopia muutenkin laista poiketen yhtiön edustamisesta, yhtiöosuuden luovutuksesta, yhtiömiesten päätösvallasta sekä muista yhtiön toimintaan liittyvistä seikoista. Usein varsinkin tavanomaisessa, pienehkössä kommandiittiyhtiössä lain tahdonvaltaiset säännökset ovat usein riittäviä järjestämään yhtiön toiminta järkevällä tavalla, jolloin poikkeavia määräyksiä ei edes tarvita. Näin ei tokikaan aina ole.

Lopuksi yhtiömiesten on allekirjoitettava yhtiösopimus. Tällöin yhtiösopimus on pätevä rekisteröintiä varten. Kommandiittiyhtiö tulee siis rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, jotta se voi harjoittaa elinkeinotoimintaansa. Osa myös yhtiösopimuksessa määrättävistä seikoista johtuu nimenomaan rekisteröinnin vaatimuksista. Jos kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen sisältö herättää lisäkysymyksiä, niin lakipuhelin neuvoo aiheesta mielellään.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »