Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehen tiedonsaantioikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan kommandiittiyhtiön yhtiömiehellä on oikeus tarkastaa yhtiön kirjanpito. Kirjanpito nähdään kuitenkin kattavimpana dokumentaationa yhtiön todellisesta liiketoiminnasta ja varallisuusasemasta. Kirjanpitoon kuuluvat useat erilaiset dokumentit ja asiakirjat, mistä johtuen siihen liittyvää tiedonsaantioikeutta voidaankin pitää erittäin merkittävänä. Oikeus tähän on sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaisella, että äänettömällä yhtiömiehellä. Vastuunalainen yhtiömies on siis yhtiömies, joka on vastuussa yhtiön velvoitteista, mutta myös oikeutettu itsenäisesti nostamaan yhtiöstä itselleen rahaa sekä myös, jos muuta ei ole sovittu, tekemään yhtiötä sitovia sopimuksia ja muita päätöksiä.

Äänetön yhtiömieshän on käytännössä investoija, joka sijoittaa tietynsuuruisen pääoman, josta hänelle vastineeksi maksetaan sopimuksenmukaista korkoa. Erotuksena yhtiön velkojiin, äänetön yhtiömies vastaanottaa korkeampaa korkoa ja saa muun muassa halutessaan tietoa yhtiöstä. Kirjanpitoon kuuluvat siis tilinpäätösasiakirjat, kuten tase ja tuloslaskelma, mutta myös niin sanottu juokseva kirjanpito, eli vuoden aikana kirjattu suoriteajankohtaan perustuva, sekä myös hyödykelajikohtainen kirjanpito. Kirjanpitomateriaaliin kuuluvat myös kaikki yhtiön dokumentit, kuten kuitit, laskut sekä sopimukset.

Kirjanpitoa koskevan tarkastusoikeuden lisäksi kommandiittiyhtiön yhtiömiehillä on oikeus saada tieto kaikista muista yhtiön talouteen ja toimintaan liittyvistä asioista. Käytännössä siis tiedonsaantioikeus pitäisi ulottua kaikkeen yritystä koskevaan tietoon. Tiedonsaantioikeutta ei ole mahdollista yhtiösopimuksessa myöskään rajoittaa. Sen sijaan yhtiösopimuksessa voidaan rajoittaa yhtiömiesten kelpoisuutta tehdä yhtiötä sitovia päätöksiä tai esimerkiksi allekirjoittaa sitoumuksia tai muuten edustaa yhtiötä. Vaikka joltakin yhtiömieheltä olisikin kaikki vaikutusmahdollisuudet yhtiössä poistettu, jäisi hänelle kuitenkin oikeus saada tietoa muiden yhtiömiesten yhtiötä koskevista toimista.

Tiedonsaantioikeus koskee myös liikesalaisuuksia. Liikesalaisuudeksi luokiteltavan tiedon käyttö yhtiömiehen omassa toiminnassa ei kuitenkaan ole täysin vapaata, sillä yhtiömies ei avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan saa harjoittaa yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa, elleivät toiset yhtiömiehet siihen suostu. Tämä olisi kuitenkin edellytys, vaikka yhtiömies ei edes olisi tietoinen kaikista yhtiön liikesalaisuuksista. Yhtiön kanssa kilpailevan toiminnan harjoittamisen edellytys ei ole liikesalaisuuksien hyväksikäyttö vaan se, että yhtiömies harjoittaa samalla toimialalla liiketoimintaa ja siten kilpailee yhtiön kanssa samoista asiakkaista.

Olennaista on siis yhtiömiehen asemassa tiedostaa se, että jokaisella kommandiittiyhtiön yhtiömiehellä on rajaton tiedonsaantioikeus, joka ei ole millään tavalla rajattu yhtiöön sijoitetun panoksen taikka hänen tosiasiallisiin päätöksentekomahdollisuuksiin. Kaikesta yhtiöön liittyvästä toiminnasta, sen liikesalaisuuksista kuten vaikkapa strategiasta tai teknisemmistäkin yksityiskohdista on saatava tietoa, eikä tietoa voida yhtiömiehen sitä toisilta yhtiömiehiltä tai vaikkapa kirjanpitäjältä pyytäessä evätä. Kuitenkin käytännön ongelmien ilmetessä voi olla viisainta hankkia tuekseen lainopillista apua. Soitto lakipuhelimeen voi selventää asioita jos aiheeseen liittyy epäselvyyksiä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa