Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön edustaminen prokuralla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Prokura on tietylle henkilölle osoitettu ja annettu toimivalta edustaa yhtiötä. Prokura voidaan merkitä myös Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, josta myös ulkopuolinen voi havaita prokuristilla - eli henkilöllä, jolle prokura on myönnetty - olevan toimivallan yhtiötä kohtaan. Yhtiöllä on mahdollisuus halutessaan antaa prokura haluamalleen henkilölle. Tämä voi olla järkevää esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa yhtiön vastuunalaisilla yhtiömiehillä ei ole aikaa tai asiantuntemusta riittävästi yhtiön juoksevien asioiden hoitamiseen. Tällöin yhtiö tarvitsee jonkun ulkopuolisen edustajan. Prokuristi nimetään usein valtakirjalla samaan tapaan kuin tilanteessa, jossa yksityishenkilö haluaisi valtuuttaa toisen hoitamaan asioita puolestaan. Valtakirja on tosin nimettävä prokuraksi, jotta sillä perustettava edustussuhde olisi nimenomaisesti prokura eikä jokin muu edustuksen muoto.

Prokuralain mukaan nimetty prokuristi saa kaikessa, mikä kuuluu päämiehen liikkeen harjoittamiseen, toimia päämiehen puolesta ja kirjoittaa hänen toiminimensä. Prokura on siis eräänlainen yleisvaltuutus. Prokuristi ei kuitenkaan saa ilman erityistä valtuutusta luovuttaa päämiehen kiinteätä omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta eikä hakea kiinnitystä niihin. Kiinteään omaisuuteen kuuluvat siis kaikki kiinteistörekisteriin merkitty omaisuus, kuten maa- ja vesialueet. Mikäli prokura on kirjallinen, saa prokuristi myös oikeuden edustaa yhtiötä tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona. Toisin sanoen prokura voi olla myös suullinen. Tällöin luonnollisesti sellaisessa tilanteessa, jossa prokuran olemassaolo tai vaikkapa päättyminen tulisi todistaa, on se luonnollisesti vaikeaa, mikäli prokurasta ei ole olemassa kirjallista näyttöä. Prokuralain mukaan prokuran täytyy olla, jos ei kirjallisesti, niin muuten todisteellisesti laadittu.

Prokura on mahdollista osoittaa usealle henkilölle yhdessä siten, että ainoastaan he yhdessä voivat käyttää prokuraa ja edustaa yhtiötä. Prokura on mahdollista muotoilla myös siten, että prokuristi saa kirjoittaa yhtiön nimen ainoastaan jonkun yhtiömiehen kanssa. Lähtökohtaisesti prokura tarjoaa kuitenkin myös itsenäisen edustus- ja päätöksenteko-oikeuden yhtiössä, mikäli muuta ei ole prokuraa annettaessa määrätty. Prokura oikeuttaa joka tapauksessa ottamaan vastaan yhtiötä koskevia tiedoksiantoja, kuten haasteita. Prokuran antavat kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet yhdessä, eli toisin sanoen yksimielinen päätöksenteko on tässä asiassa tarpeen. Ainoa taho yhtiössä, jonka suostumusta ei tarvita on äänetön yhtiömies.

Jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on myös yksin oikeus peruuttaa prokura. Prokuran antamisen lisäksi myöskään sen peruuttaminen ei tule kyseeseen kommandiittiyhtiössä äänettömän yhtiömiehen niin vaatiessa. Toisin sanoen prokura on kommandiittiyhtiön vastuunalaisille yhtiömiehille kätevä väline delegoida yhtiön asioiden hoitaminen ja edustaminen ulkopuoliselle taholle. Huomioitavaa on, että prokuristi luonnollisesti joutuu myös vahingonkorvausvastuuseen yhtiötä kohtaan, jos hän ylittää toimivaltansa tai kelpoisuutensa tai sitten aiheuttaa muuten vahinkoa tahallisuudella tai törkeällä huolimattomuudella yhtiötä kohtaan.

Prokuran antamisessa tulee siis lähinnä kiinnittää huomiota prokuran muotoon ja mahdollisesti myös rekisteröimiseen. Ainakin silloin, jos haluaa myös yhtiön ulkopuolisten tietävän prokuristin kelpoisuudesta ja toimivallasta. Suositeltavinta on laatia prokura kirjallisena, mutta kuten sanottu, niin muutkin muodot ovat päteviä. Jos prokuralla kommandiittiyhtiön edustaminen herättää kysymyksiä, niin lakipuhelin tarjoaa tietoa aiheesta mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa