Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön yhtiösopimuksen purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimella yhtiöllä tarkoitetaan itsenäistä oikeushenkilöä, jossa vähintään kaksi tai kahta useampi harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Koska toimintaa harjoitetaan lain mukaan yhtiösopimuksen perusteella, yhtiömiesten tulee laatia keskenään yhtiösopimus. Yhtiösopimus on yhtiömiesten, eli yhtiön omistajien välinen sopimus yhtiön toimintaan ja sen asioiden hoitamiseen liittyvistä periaatteista ja säännöistä.

Henkilöyhtiön ylläpitäminen ja toiminnan jatkuvuus ei aina onnistu suunnitelmien mukaan. Liiketoiminnan epäonnistuminen, motivaation katoaminen tai luottamuspula tai jokin muu toimintaa hankaloittava syy saattaa aiheuttaa hankaluuksia ja erimielisyyksiä yhtiömiesten suhteissa, jolloin ainoana vaihtoehtona voi olla avoimen yhtiön toiminnan päättäminen.

Purkaminen sopimuksella

Yhtiösopimus on ensinnäkin mahdollista purkaa sopimuksella, kun yhtiömiehet ovat yksimielisiä yhtiön toiminnan lopettamisesta. Lopettamisesta tulee ilmoittaa kaupparekisteriin.

Yhtiösopimuksen määräys purkamisesta

Mikäli neuvottelu henkilöyhtiön ja yhtiösopimuksen purkamisesta ei onnistu erimielisyyksistä johtuen, on keksittävä muita keinoja. Joskus yhtiösopimukseen on otettu ehto, jossa on annettu ohjeita toiminnan lopettamisesta. Yhtiösopimuksessa voidaan siten sopia, miten yhtiö puretaan. Tällöin voidaan noudattaa yhtiösopimuksessa sovittua purkamismenettelyä yhtiösopimuksen purkamiseksi.

Lakisääteinen purkamismenettely

Jos avoimen yhtiön purkamisesta ei ole sovittu yhtiösopimuksessa, voidaan noudattaa lakisääteistä menettelyä. Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista, kun:

  1. Hän on irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut
  2. Sovittu yhtiökausi on päättynyt
  3. Toinen yhtiömies joutuu konkurssiin tai hänen yhtiöosuutensa ulosmitataan
  4. Toinen yhtiömies on kuollut eikä ole sovittu tai sovita yhtiön toiminnan jatkamisesta tästä huolimatta
  5. Edellytykset yhtiön toiminnan jatkamiselle ovat rauenneet
  6. Yhtiösopimus on voimassa toistaiseksi, eikä päättymisajankohdasta ole erikseen sovittu

Yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista myös silloin, jos toinen yhtiömies olennaisesti rikkoo yhtiösuhteeseen perustuvia velvoitteitaan tai jatkuvasti käyttää asemaansa yhtiössä yhtiön edun vastaisesti taikka jos yhtiön toiminnan jatkamista on pidettävä kohtuuttomana yhtiömiehen kannalta.

Kun vaatimus yhtiön purkamisesta on tehty, yhtiösopimus puretaan siten kuin laissa säädetään. Myös yhtiösopimuksessa sovittua menettelyä voidaan käyttää, jos sellainen on. Yhtiömiehet voivat myös myöhemminkin sopia purkamisessa noudatettavasta menettelystä. Erimielisyystilanteessa lakisääteinen menettely saattaa olla kuitenkin ainoa mahdollinen vaihtoehto. Lakisääteistä menettelyä kutsutaan selvitysmenettelyksi.

Vaihtoehtona yhtiöosuuden lunastaminen

Jos yhtiösuhteen purkamiseen on jokin edellä mainituista purkamisperusteista, muut yhtiömiehet voivat lisäksi yksimielisinä päättää purkamisperusteen esittäneen yhtiömiehen yhtiöosuutensa lunastamisesta. Lunastuksen saajalle tulee ensin esittää lunastustarjous. Mikäli purkuperusteen esittänyt yhtiömies ei aio hyväksyä lunastustarjousta, tulee hänen ilmoittaa tästä 14 päivän kuluessa tarjouksen saamisesta. Muussa tapauksessa lunastustarjous katsotaan hyväksytyksi. Jos lunastamista ei toteuteta, yhtiö on lopetettava selvitysmenettelyssä.

Ilmoitus kaupparekisteriin

Tärkeää on huomata se, että avoimen yhtiön yhtiösopimuksen purkamisesta tai muuttamisesta tulee aina ilmoittaa kaupparekisteriin. Ilmoitus yhtiösopimuksen purkamisesta tehdään avoimen yhtiön lopettamisilmoituksella. Ilmoitus yhtiösopimuksen muuttamisesta taas tehdään yhtiösopimuksen muutosilmoituksella. Muutosilmoitus tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun yhtiöosuus lunastetaan.

Vinkit

- Henkilöyhtiön purkaminen saattaa aiheuttaa veroseuraamuksia, joista on hyvä konsultoida lakimiestä ennen purkamistoimia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa