Minilex - Lakipuhelin

Aluksen oikeus käyttää Suomen lippua

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kansallislipun on tietyin poikkeuksin katsottu olevan suomalaisen aluksen kansallisuustunnus. Aluksen oikeus käyttää Suomen lippua perustuu yleisesti ottaen sille, että alusta voidaan pitää suomalaisena. Aluksen suomalaisena pitäminen on mahdollista silloin, kun enemmän kuin kuusikymmentä prosenttia aluksen omistuksesta kuuluu joko Suomen kansalaiselle tai suomalaiselle oikeushenkilölle, kuten yhtiölle tai yhdistykselle. Aluksen suomalaiseksi hyväksyminen on mahdollista myös muissa tilanteissa, joihin perehdytään tarkemmin artikkelin myötä. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on toimivaltainen käsittelemään kansallisuutta koskevat hakemukset, kattaen nekin hakemukset, jotka liittyvät aluksiin, joiden kotipaikkana on Ahvenanmaa.

Suomalaisen aluksen merkitseminen alusrekisteriin ja suomalaisuuden lakkaaminen

Mikäli suomalaista alusta käytetään kauppamerenkulkuun, on sen oltava merkittynä alusrekisteriin, jolloin aluksessa vaaditaan säilytettäväksi kansallisuuskirjaa ja muita aluksen sekä liikenteen laadun mukaan määriteltyjä todistus- ja laivakirjoja. Edellä mainitun kuudenkymmenen prosentin omistusosuusedellytyksen täyttävä suomalainen alus voidaan siirtää myös toisen Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan valtion alusrekisteriin, jolloin on noudatettava kyseisen valtion lainsäädäntöä, koskien mainitunlaista rekisteröintiä. Mahdollisena on paikoin pidetty myös omistajuuden perusteella suomalaisena pidettävän aluksen merkitsemistä jonkin Euroopan talousalueen ulkopuolisen valtion alusrekisteriin, minkä on katsottu tarkoittavan samalla aluksen suomalaisuuden lakkaamista.

Muu alus, joka on hyväksyttävä suomalaiseksi

Myös muuta kuin kuudenkymmenenprosentin suomalaisen omistusosuusedellytyksen täyttävää alusta voidaan tietyissä tilanteissa pitää suomalaisena, jolloin sillä on oikeus käyttää Suomen lippua. Liikenteen turvallisuusviraston tulee tällöin hyväksyä alus suomalaiseksi.

Alus tulee hyväksyä suomalaiseksi silloin, kun enemmän kuin kuusikymmentä prosenttia aluksen omistuksesta kuuluu Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselle tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaisesti perustetulle oikeushenkilölle, jonka sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka sijaitsee Euroopan talousalueella. Alusta tulee tällöin johtaa ja operoida Suomesta käsin. Mikäli aluksen omistaja ei kuitenkaan vastaa johdosta tai operoinnista Suomesta käsin, voi hän nimittää kyseistä tehtävää hoitamaan edustajan, jolla on sekä vakinainen kotikunta että asuinpaikka Suomessa. Jotta Liikenteen turvallisuusvirasto voi hyväksyä aluksen suomalaiseksi, on alus Suomen alusrekisteriin rekisteröinnin ajaksi tullut myös poistaa toisen valtion alusrekisteristä.

Mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät, on alus ilman Liikenteen turvallisuusviraston harkintaa hyväksyttävä suomalaiseksi. Edellytykset täyttävän aluksen hyväksymisen jälkeen on toisaalta aluksen hyväksyminen suomalaiseksi myös peruutettavissa, mikäli aluksen omistaja esittää asiaa koskevan pyynnön. Liikenteen turvallisuusvirasto on lisäksi velvollinen peruuttamaan hyväksymisen tilanteissa, joissa hyväksymisen edellytysten ei enää voida katsoa täyttyvän. Kyseessä on tällöin oltava tapaus, jonka suhteen poikkeamista ei voida pitää vähäisenä. Ennen hyväksynnän peruuttamista on hyväksynnän saaneelle varattava tilaisuus asiaa koskevan selvityksen antamiseen.

Muun aluksen suomalaiseksi hyväksynnän hakeminen

Kun kyseessä on muu alus, joka on laissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä hyväksyttävä suomalaiseksi, on asiaa koskevan hakemuksen tekijänä katsottu voivan olla aluksen omistaja. Kirjallisesti Liikenteen turvallisuusvirastolle tehtävän hakemuksen on oltava joko aluksen omistajan tai hänen edustajansa allekirjoittama. Liitteinä on oltava hyväksynnän edellytysten mukaiset asiakirjat ja tiedot, minkä lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto voi esittää pyynnön koskien myös muita sellaisia asiakirjoja ja tietoja, joilla voi olla merkitystä, jotta asia saadaan käsitellyksi.

Voidaanko alus hyväksyä suomalaiseksi ilman määriteltyjen omistusosuusedellytysten täyttymistä?

Liikenteen turvallisuusviraston on mahdollista hyväksyä alus suomalaiseksi myös muissa kuin edellä mainitunlaisissa tilanteissa, jotka vaativat tiettyjen omistusosuusedellytysten täyttymistä. Alus voidaan näin ollen hyväksyä suomalaiseksi silloin, kun aluksen omistus-, hallinto-, luotonanto- tai rahtaussuhteiden perusteella voidaan todeta luotettavalla tavalla, että aluksen merenkulkuun käyttö on ratkaisevasti suomalaisten määrättävissä. Alus on tällöin tullut poistaa toisen valtion alusrekisteristä Suomessa alusrekisterissä rekisteröinnin ajaksi. Jotta alus voidaan hyväksyä suomalaiseksi, tulee sen lisäksi täyttää alusturvallisuuteen liittyvissä säännöissä asetetut vaatimukset, jotka koskevat uusia aluksia. Liikenteen turvallisuusviraston saadessa mahdollisuuden hyväksyä vaatimusten mukainen alus suomalaiseksi, on kyettävä arvioimaan, että aluksen rekisteröinti edistää Suomen merenkulkuelinkeinoa ja sen työllisyyttä.

Mikäli aluksella ei edellä mainitun kaltaisessa tilanteessa ole kuitenkaan yhtäkään suomalaista omistajaa, voidaan asettaa vielä lisäedellytyksiä aluksen suomalaiseksi hyväksymiselle. Tällöin voidaan vaatia sitä, että Suomen kansalaisilla on joko edustus ulkomaisen omistajayhteisön hallintoelimissä tai jollain muulla tavoin mahdollisuus osallistua omistajayhteisössä päätösvallan käyttöön. Tilanteissa, joissa Liikenteen turvallisuusviraston on mahdollista hyväksyä alus suomalaiseksi, voidaan lupa myöntää enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kansallisuutta koskevan luvan tulee sisältää tiedot, joita Liikenteen turvallisuusvirasto pitää tarpeellisina, ja selkeä merkintä luvan voimassaoloajasta.

Myös aluksen suomalaisuutta koskevan luvan peruuttaminen voi ajankohtaistua, mikäli alus ei enää täytä luvalle asetettuja ehtoja, eikä poikkeaminen niistä ole vähäistä. Luvan saaneelle on, hyväksynnän saaneen tavoin, varattava tilaisuus antaa asiaa koskeva selvitys silloin, kun luvan peruuttaminen on suunnitteilla.

Aluksen kansallisuutta ja suomalaiseksi hyväksymistä koskevat säännökset voivat olla hankalasti hahmotettavissa. Epäselvien tapausten osalta on suositeltavaa olla yhteydessä asiantuntevaan lakimieheen.

Aluksen hyväksymistä suomalaiseksi koskevan luvan hakeminen tapauksessa, jossa omistusosuusedellytykset eivät täyty

Kun kyse on suomalaisuutta koskevan hyväksynnän hakemisesta alukselle, joka ei täytä Suomalaisen henkilön tai Euroopan talousalueen valtioon kuuluvan henkilön omistusosuusedellytyksiä, on luvan hakijana katsottu voivan olla joko Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö, joka katsoo itsellään olevan edellytysten mukainen ratkaiseva määräysvalta aluksen merenkulkuun käytön osalta. Hakijana voi olla myös muu kuin aluksen omistaja, jolloin hakemuksen liitteistä on käytävä ilmi, että omistaja on antanut aluksen Suomen alusrekisteriin merkitsemiseen suostumuksensa.

Kirjalliseen hakemukseen on joka tapauksessa liitettävä tiedot, joita hakija pitää tarpeellisina ja lisäksi määräämisvallan perusteita ilmentävät asiakirjat sekä asiakirjat aluksen käytöstä ja muista sellaisista seikoista, joihin luvan hakija haluaa vedota. Liikenteen turvallisuusvirastolla on mahdollisuus pyytää myös muiden, hakemuksen käsittelyn kannalta oleellisten, asiakirjojen tai tietojen toimittamista.

Aluksen suomalaiseksi hyväksymisen kannalta on huomionarvoista, että Liikenteen turvallisuusviraston on mahdollista asettaa kansallisuutta koskevan luvan voimassaoloon liittyväksi ehdoksi, että aluksen omistajan on täytettävä kaikki omistajalle Suomen lainsäädännössä asetetut velvoitteet. Mikäli hakijana on tällöin joku muu kuin aluksen omistaja, on omistajaa kuultava ennen kyseisenlaisen ehdon asettamista. Liikenteen turvallisuusviraston on mahdollista vaatia myös vakuus aluksen Suomen lipun käyttämistä koskevien velvoitteiden suorittamisesta. Vakuus voi olla pankkitakaus tai toisaalta jokin muu Liikenteen turvallisuusviraston hyväksynnän saanut vakuus.

Vinkit

- Aluksen on oltava suomalainen, jotta sillä on oikeus käyttää Suomen lippua.

- Aluksen suomalaisuutta on mahdollista hakea myös tietyissä laissa määritellyissä tilanteissa, joissa aluksen kansallisuutta ilmentävät omistusosuusedellytykset eivät täyty.

Varoitukset

- Aluksen suomalaisuutta koskevan hyväksynnän tai luvan peruuttaminen on mahdollista, mikäli lain edellytykset eivät enää aluksen omistajan osalta täyty.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa