Minilex - Lakipuhelin

Aluksen oikeus käyttää Suomen lippua

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Alus on kansallisuudeltaan suomalainen ja oikeutettu käyttämään Suomen lippua, jos aluksen omistuksesta on enemmän kuin kuusi kymmenesosaa Suomen kansalaisen tai suomalaisen oikeushenkilön kuten yhtiön, säätiön tms. omistuksessa.

Merenkulkuasioista vastaavan ministeriön on hyväksyttävä alus suomalaiseksi tarkemmin säädetyin edellytyksin myös silloin, jos Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai oikeushenkilö, jonka kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueella, omistaa aluksesta enemmän kuin kuusi kymmenesosaa. Alus on hyväksyttävä suomalaiseksi, jos alusta johdetaan ja operoidaan Suomesta ja alus on poistettu toisen valtion alusrekisteristä siksi ajaksi kun se on rekisteröitynä Suomen alusrekisteriin. Lisäksi silloin, kun aluksen omistaja ei ole vastuussa sen johtamisesta ja operoimisesta, tulee hänen nimittää edustaja näitä tehtäviä hoitamaan. Tällä edustajalla on oltava vakinainen kotikunta ja asuinpaikka Suomessa. Aluksen rekisteröintiä suomalaiseksi on haettava kirjallisesti, ja hakijana voi olla vain aluksen omistaja. Aluksen omistajan tai hänen edustajansa on allekirjoitettava hakemus ja siihen on liitettävä tarpeelliset tiedot sekä asiakirjat. Hakijan on ministeriön pyynnöstä annettava myös muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.

Ministeriö voi edellä mainittujen omistusedellytysten täyttymättä ollessa hyväksyä aluksen suomalaiseksi silloin, kun aluksen käyttö merenkulkuun on ratkaisevasti suomalaisten määrättävissä. Alus voidaan tällöin hyväksyä suomalaiseksi, jos aluksen omistus-, hallinto-, luotonanto- tai rahtaussuhteista voidaan luotettavasti todeta, että aluksen käyttö merenkulkuun on ratkaisevasti suomalaisten määrättävissä, alus on poistettu toisen valtion alusrekisteristä siksi ajaksi kun se on rekisteröitynä Suomen alusrekisteriin, alus täyttää alusturvallisuutta koskevissa säännöksissä uusille aluksille asetetut vaatimukset ja aluksen rekisteröinnin arvioidaan edistävän Suomen merenkulkuelinkeinoa ja sen työllisyyttä. Jos aluksella ei ole yhtään suomalaista omistajaa, edellytetään lisäksi, että Suomen kansalaisilla on aluksen ulkomaisen omistajayhteisön hallintoelimissä edustus tai mahdollisuus muulla tavoin osallistua päätösvallan käyttöön omistajayhteisössä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »