Minilex - Lakipuhelin

Viivästyskorko, perintäkulut, kuluttajasaatava - KKO:2012:19

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Korko
    Viivästyskorko
    Perintäkulu
    Kuluttajasaatava

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2012:19 oli kysymys viivästyskoron maksamisesta perintäkuluille. Korkeimman oikeuden mukaan kuluttajasaatavan perinnästä aiheutuneille perintäkuluille ei ollut maksettava viivästyskorkoa ajalta, joka oli kulunut ennen kuin velallinen oli saanut velkojalta korkolaissa tarkoitetut tiedot viivästyskoron suuruudesta ja siitä ajankohdasta, josta lukien viivästyskorkoa oli maksettava.

Asiassa oli kantajana toimineen perintäyhtiön mukaan kyse siitä, miten kuluttajasaatavaa koskevien perintäkulujen viivästyskorko määräytyy. Yhtiö oli vaatinut, että perintäkuluille määrättävä viivästyskorko maksetaan korkolain 6 §:n 1 momentin mukaisesti soveltamatta pykälän 2 momentin kuluttajasaatavia koskevaa määräystä. Tätä yhtiö oli perustellut sillä, että kuluttajasaatavan perinnästä aiheutuvat kulut eivät perustu kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen sopimukseen, vaan ovat itsenäisiä saatavia.

Velvollisuudesta korvata perintäkulut säädetään laissa saatavien perinnästä. Tämän lain mukaan velallisen on korvattava velkojalle kohtuulliset perintäkulut. Lakiin ei sisälly säännötä perintäkuluille maksettavasta viivästyskorosta.

Koska nimenomaista säännöstä ei ole, on asiassa sovellettava viivästyskorkoa koskevia yleissäännöksiä. Korkolain 2 §:n 1 momentin mukaan velvollisuus viivästyskoron maksamiseen määräytyy korkolain mukaan, ellei osapuolten kesken ole sovittu toisin. Kuluttajasaatavien osalta korkolain säännökset ovat kuitenkin pakottavia, joten niistä ei voida sopia kuluttajan vahingoksi toisin.

Jos velan eräpäivää ei ole sovittu, on viivästyskorkoa maksettava sen jälkeen, kun on kulunut 30 päivää siitä päivästä, jona velkoja lähetti velalliselle laskun tai muutoin vaati tietyn rahamäärän suorittamista. Kuitenkin kuluttajasaatavien osalta on säädetty, että laskussa tai maksuvaatimuksessa on mainittava tuolloin voimassa olevan viivästyskoron suuruus ja se ajankohta, josta lukien viivästyskorkoa on maksettava. Velallinen ei ole velvollinen maksamaan viivästyskorkoa ennen näiden tietojen antamista.

Laissa termillä kuluttajasaatava tarkoitetaan sellaista elinkeinonharjoittajan saatavaa, joka perustuu kulutushyödykkeen luovuttamiseen tai luoton myöntämiseen kuluttajalle. Kuluttajasaatavien perinnässä perintää harjoittaville on säädetty korostunut tiedonantovelvollisuus perinnästä aiheutuvista viivästyskuluista. Korkolain muuttamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä todetaan, että kuluttajan suojaamiseksi säädetyt pakottavat säännökset jäävät merkityksettömiksi, jos kuluttajilla ei ole riittävää käsitystä siitä, minkälaista viivästyskorkoa velkoja voi periä.  

Korkein oikeus hylkäsi valittajan vaatimuksen, eikä muuttanut hovioikeuden tuomiota.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa