Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän pesänhoitajan tietojensaantivelvollisuus vastakkain asianajajan salassapitovelvollisuuden kanssa – KKO:2011:19

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Konkurssi
    Pesänhoitajan tietojensaantioikeus
    Asianajaja
    salassapito

Korkeimmassa oikeudessa selvitettiin asianajotoimiston velvollisuutta luovuttaa X:n konkurssipesälle pesänhoitajan vaatimat asianajotoimiston X:n maksettavaksi osoittamien laskujen maksamista koskevat tiedot, kun asianajotoimiston asiakkaana oli aikaisemmin ollut X ja sen asianajajat olivat hoitaneet X:n oikeudenkäyntiasioita ja muita toimeksiantoja. Asianajajia koskee salassapitovelvollisuus, mutta nyt tuli selvittää, onko tietoja luovutettava näiden salassapitovelvollisuuksien estämättä konkurssipesälle.

Konkurssipesän pesänhoitajalla on tietojensaantioikeus konkurssilain mukaan. Se ohittaa salassapitosäännökset, kun pesänhoitajalla on tarpeen saada konkurssipesän hoitamista ja selvittämistä varten tarpeelliset tiedot velallisen pankkitileistä, maksuliikenteestä, sitoumuksista, rahoitusta koskevista sopimuksista, varallisuudesta, verotuksesta ja muista velallisen taloudellisesta asemaa tai taloudellista toimintaa koskevista seikoista.

Asianajajista annettu laki puolestaan säätää, että asianajaja tai hänen apulaisensa ei saa luvattomasti ilmaista sellaista liike- tai ammattisalaisuutta tai yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän on saanut tiedon tehtäviä hoitaessaan.

Konkurssipesänhoitajan on laadittava pesäluettelo velallisen veloista ja varoista, sekä tehtävä velallisselvitys velallisesta ja toiminnasta, jota velallinen harjoitti ennen konkurssia. Kyseisessä tapauksessa käsiteltävänä oli velallisen maksuliikennettä koskevat tiedot, joita on pyydetty velallisen toimeksiantoja ennen konkurssia hoitaneelta asianajotoimistolta. Estääkö asianajajan salassapitovelvollisuus tällaisten tietojen antamisen? Konkurssilain esitöissä ei ole mainintaa asianajajan salassapitovelvollisuuden väistymisestä.

Asianajajan salassapitovelvollisuus turvaa päämiehen puolustautumismahdollisuuksia oikeudenkäynnissä. Asiakkaan ja asianajajan välinen suhde on luottamussuhde. Asianajajan salassapitovelvollisuus voidaan murtaa vain painavasta syystä. Poikkeuksia kuitenkin löytyy, kuten laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä, jossa on asianajajaa koskeva ilmoitusvelvollisuus. Ulosottokaaren tietojenantovelvollisuutta koskeva 3 luvun 66 §:n katsotaan koskevan myös asianajajaa ja syrjäyttävän salalssapitovelvollisuuden. Oikeudenkäymiskaaren todistamiskielto koskee asianajajaa, eli asianajaja ei saa todistaa päämiehensä oikeudenkäynnissä, ellei päämies siihen suostu.

Korkeimman oikeuden johtopäätöksissä todetaan, että tiedot asianajajan päämieheensä kohdistuvasta laskutuksesta eivät kuulu asianajosalaisuuden ydinalueeseen. Sillä ei ole merkitystä päämiehen oikeuksien kannalta, jos kerrotaan, milloin ja miltä tililtä lasku on maksettu. Asianajajan salassapitovelvollisuus sisältää siis poikkeuksia lainsäädännössä, joka on mahdollistettu, jotta voidaan saavuttaa oikeudenhoitoa koskevia tai yhteiskunnallisia päämääriä tai turvata velkojien oikeuksia.

Pesänhoitajan tietojen saaminen on ollut tarpeen, jossa X:n rahaliikenne selvitetään ja jäljitetään tämän mahdollisesti kätkemää omaisuutta. X:n asianajajat ovat avustaneet X:ää kavallusrikoksessa. X:llä on ollut Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen oikeus puolustautua itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä. Asianajajan saaminen on edellyttänyt asianajopalkkioiden maksamista, johon käytetään pankkiyhteyksiä. Pankkiyhteyksiä koskevat tiedot saattavat edistää maksajan omaisuuden jäljittämistä. Jos asianajajat antaisivat tietoja asiakkaansa pankkiyhteyksistä, syntyisi pelko omaisuuden paljastumisesta, joka vaikeuttaisi turvautumista oikeudenkäyntiavustajaan tai jopa estäisi sen kokonaan. Näin ollen Korkein oikeus katsoi, ettei pesänhoitajan tietojensaantioikeus syrjäytä asianajajan salassapitovelvollisuutta. Pesänhoitajan tiedonsaantioikeutta koskevia säännöksiä on tulkittava Euroopan ihmisoikeussopimuksen asettamien vaatimuksien mukaan kyseisen tapauksen yksityiskohtien perusteella. Korkeimman oikeuden mukaan asianajajan salassapitovelvollisuus estää antamasta tietoja konkurssipesälle.  


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa