Minilex - Lakipuhelin

Valituskirjelmään liitettävät asiakirjat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Riittää siis, että päätöksestä annetaan jäljennös. Sen ei tarvitse myöskään olla viran puolesta oikeaksi todistettu eikä yksityisten henkilöiden oikeaksi todistama. Näin ollen pelkän valokopion lähettäminen täyttää vaatimuksen. Samoin kirjelmään tulee liittää todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Viimeiseksi edellytetään, että valituskirjelmään liitetään asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Hallintolainkäytössä asian selvittäminen nimittäin perustuu suurelta osin asianosaisten, viranomaisten ja muiden esittämiin asiakirjoihin. Asiakirjoihin sisältyvät seikat voivat johtaa välittömästi tiettyyn oikeusseuraamukseen tai ne voivat olla todisteita. Valituksen käsittelyn kannalta on siis olennaista, että valittaja liittää valitukseensa asian ratkaisemisen kannalta merkitykselliset asiakirjat. Erityisen tärkeää asiakirjaan vetoaminen ja asiakirjan esittäminen on tilanteissa, joissa asiakirja ei sisälly asiassa kertyneeseen viranomaisen hallussa olevaan asiakirjavihkoon. Tähän asiakirjavihkoon sisältyviä asiakirjoja ei valittajan yleensä tarvitse liittää valitukseen. Asiakirja on esitettävä joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Joissakin tapauksissa nimenomaan alkuperäisen asiakirjan esittäminen saattaa olla tarpeen.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään myös valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Valtakirjan puuttuessa sen esittämiseen on tarvittaessa varattava tilaisuus, mikä ei kuitenkaan estä käsittelyn jatkamista tänä aikana. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa