Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvausvelvollisuus osuuskunnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja tai selvitysmies on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on aiheuttanut osuuskunnalle toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta. Sama koskee vahinkoa, jonka hän on aiheuttanut osuuskunnan jäsenelle tai jollekulle muulle lakia tai osuuskunnan sääntöjä rikkomalla.

Osuuskunnan jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut osuuskunnalle, jäsenelle tai jollekulle muulle, myötävaikuttamalla lain tai osuuskunnan sääntöjen rikkomiseen.

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakaantumisesta useamman korvausvelvollisen kesken säädetään laissa tarkemmin.

Vahingonkorvauskanteen vireillepanosta päätetään osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan hallituksella on oikeus päättää rangaistavaan tekoon perustuvan korvauskanteen vireillepanosta.

Osuuskunnan kokouksen päätös vastuuvapauden myöntämisestä tai kanteen nostamatta jättämisestä ei estä osuuskuntaa panemasta vireille kannetta, mikäli kokoukselle ei tilinpäätöksessä tai tilintarkastuskertomuksessa tai muutoin ole annettu olennaisesti oikeita ja täydellisiä tietoja kanteen perusteena olevasta päätöksestä tai toimenpiteestä.

Mikäli osuuskunta asetetaan konkurssiin hakemuksesta, joka on tehty kahden vuoden kuluessa siitä, kun osuuskunnan kokouksessa päätettiin myöntää vastuuvapaus tai olla nostamatta kannetta, saa konkurssipesä tämän päätöksen estämättä panna kanteen vireille. Tämä sama koskee selvittäjää, mikäli edellä mainitun ajan kuluessa on aloitettu osuuskuntaa koskeva, laissa tarkoitettu saneerausmenettely.

Kanne voidaan panna vireille osuuskunnan jäsenen vaatimuksesta osuuskunnan lukuun edellä mainittujen rajoitteiden estämättä, mikäli:

Osuuskunnan kokouksessa on myönnetty vastuuvapaus tai muutoin päätetty olla nostamatta korvauskannetta, mutta päätöstä vastaan ovat äänestäneet jäsenet, joilla on vähintään neljäsosa tai säännöissä määrätty pienempi osa osuuskunnan koko äänimäärästä; taikka, päätöstä vastuuvapauden myöntämistä koskevassa asiassa ei ole tehty kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä; taikka mikäli päätöstä korvauskanteen nostamista koskevassa asiassa ei muutoin ole tehty kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asiaa olisi pitänyt käsitellä osuuskunnan kokouksessa.

Kanteen voivat panna vireille osuuskunnan jäsenet, joilla on vähintään neljäsosa tai säännöissä määrätty pienempi osa osuuskunnan koko äänimäärästä. Mikäli jäsen luopuu kanteesta sen vireillepanon jälkeen, voivat muut kanteen vireille panneet jäsenet jatkaa kanteen ajamista. Kanne tulee panna vireille kolmen kuukauden kuluessa edellä mainitusta osuuskunnan kokouksen päätöksestä tai laissa tarkoitetun määräajan päättymisestä tai, jos on vaadittu laissa tarkoitetun tarkastuksen toimittamista, siitä kun tarkastuksesta annettu lausunto on esitetty osuuskunnan kokouksessa, tai kun tarkastajan määräämistä tarkoittava hakemus on hylätty.

Kanteen vireille panneet jäsenet vastaavat oikeudenkäyntikuluista. Kyseiset jäsenet ovat kuitenkin oikeutettuja saamaan osuuskunnalta korvauksen kyseisistä kuluista siinä määrin, kuin osuuskunnalle oikeudenkäynnillä voitetut varat tähän riittävät. Tuomioistuin voi lisäksi määrätä, että kanteen vireille panneille jäsenille on suoritettava heidän osuuksilleen tuleva osuus osuuskunnalle voitetuista varoista.

Kannetta osuuskunnan lukuun ei voida panna vireille, ellei kanne perustu rangaistavaan tekoon:

Osuuskunnan hallituksen jäsentä, hallintoneuvoston jäsentä tai toimitusjohtajaa vastaan, kolmen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin, tai kanteen perusteena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin; taikka, osuuskunnan tilintarkastajaa vastaan, kolmen vuoden kuluttua siitä, kun se tilintarkastuskertomus, lausunto tai todistus, johon kanne perustuu, esitettiin; taikka, osuuskunnan jäsentä vastaan, kahden vuoden kuluttua päätöksestä tai toimenpiteestä, johon kanne perustuu. Mikäli osuuskunnan lukuun ajettavan kanteen vireillepanoaika on kulunut umpeen, ei esitettyä kannetta voida panna vireille sen jälkeen, kun kuukausi on kulunut konkurssissa toimitetusta valvonnasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]