Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvausvastuu kommandiittiyhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausvastuu kommandiittiyhtiössä on eri asia kuin vastuu yhtiön velasta. Yhtiön velastahan yhtiömies voi olla vastuussa velan täyteen määrään ja jopa ensisijaisesti yhtiöön verrattuna, mikäli velkoja vain päättää ensimmäisenä kääntyä yhtiömiehen puoleen. Toki yhtiömies voi velkoa yli oman osuutensa yhtiön veloista maksamansa summan muilta yhtiömiehiltä. Velkavastuu koskee lähtökohtaisesti vain kommandiittiyhtiön vastuunalaisia yhtiömiehiä, joilla vastaavasti on oikeus sitouttaa yhtiötä erilaisiin velvoitteisiin ja tehdä sopimuksia yhtiön nimissä. Vahingonkorvausvastuu kommandiittiyhtiössä kuitenkin poikkeaa hieman edellä mainituista velkavastuun periaatteista.

Vahingonkorvausvastuu ulottuu kaikkiin yhtiön toimijoihin, ei pelkästään vastuunalaisiin yhtiömiehiin, vaan yhtälailla äänettömiin yhtiömiehiin sekä mahdolliseen toimitusjohtajaan. Vahingonkorvausvastuu tulee kyseeseen tilanteessa, jossa yhtiön oma toimija on toiminnallaan aiheuttanut yhtiölle vahinkoa. Väliä ei ole tällöin vahingon aiheuttajan nimikkeellä. Korvattavan vahingon tulee olla aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta. Sinänsä tämä velvollisuus johtuu jo yleisistä vahingonkorvaukseen kytkeytyvistä periaatteista, joiden mukaan vahingon aiheuttaja korvaa aiheuttamansa vahingon. Kuitenkaan kommandiittiyhtiössä huolellisesta ja asianmukaisesta toiminnasta ei seuraa korvausvastuuta, vaikka toimenpiteet vaikuttaisivat heikentävästi yhtiön taloudelliseen asemaan. Muuten riski tehdä vaikeasti ennustettavassa ja alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä päätöksiä, joista joutuu taloudelliseen vastuuseen, nousisi liian suureksi. Huolimattomuutta ja huolellisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, mitä tavallinen huolellisesti toimiva vastaavassa asemassa oleva henkilö toimisi kyseisessä tilanteessa. Siten huolellisuusarviointi on aina jossain määrin tapauskohtaista.

Vahingonkorvausvelvollisuutta ei myöskään synny, mikäli yhtiömiehet ovat yhteisesti hyväksyneet toimen, joka aiheutti vahingon. Tämä on luonnollista, sillä muuten tilanne muodostuisi käytännössä epäreiluksi päätöksen tehneelle yhtiömiehelle. Vahingonkorvauksen määrää on mahdollista sovitella, mikäli se aiheutuisi kohtuuttoman suureksi yhtiömiehen viaksi jäävän syyn kannalta. Vahingonkorvausvastuun sovittelusta ja jakautumisesta useamman vahingonaiheuttajan kesken säädetään erikseen vahingonkorvauslaissa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Lain mukaan vahingonkorvauskanne yhtiömiestä tai toimitusjohtajaa vastaan tämän toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaman vahingon korvaamisesta on nostettava vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana kanteen perusteena oleva päätös tehtiin tai toimenpide suoritettiin. Myöhemmin kannetta ei voi nostaa, muuta kuin poikkeuksellisessa tilanteessa. Vahingonkorvauskanne voidaankin siis nostaa myöhemmin vain, jos yhtiömiehelle ei tilinpäätöksen laatimiselle säädetyssä ajassa ole annettu oikeita ja riittäviä tietoja vahingonkorvauskanteen kohteena olevasta päätöksestä tai toimenpiteestä. Kanneoikeus vanhenee kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä tilikaudesta, jonka aikana päätös tai toimenpide on tehty. Tämän jälkeen kannetta ei voida enää missään tilanteessa nostaa.

Vahingonkorvausvelvollisuutta ei siis voi välttää varsinkaan tahallisesti aiheutetuissa vahingoissa edes yhtiön omistajan asemassa. Luonnollisesti jonkinasteista huolellisuutta on edellytettävä kommandiittiyhtiön yhtiömiehiltä, sillä yhden yhtiömiehen moitittava toiminta vaikuttaa koko yhtiöön ja siten myös toiseen tai toisiin yhtiömiehiin. Enemmän tietoa kommandiittiyhtiön yhtiömiehen vahingonkorvausvastuusta saa soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa