Minilex - Lakipuhelin

Tulon verotus kommandiittiyhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiö on luonteeltaan henkilöyhtiö, jolla on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies. Kommandiittiyhtiön erityispiirre henkilöyhtiönä verrattuna osakeyhtiöön on siinä, että vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista, ja he voivat rajoituksetta koska tahansa päättää omaisuuden jaosta ja nostaa yhtiön varat itselleen. Vastuunalainen yhtiömies voi näin ollen muita yhtiömiehiä kuulematta nostaa varoja yhtiöstä omaan käyttöönsä, eli tehdä niin sanottuja yksityisottoja. Tällöin yritykseen sijoitettu pääoma pienenee yksityisottoja vastaavassa suhteessa. Äänetön yhtiömies puolestaan vastaa yhtiön veloista ainoastaan suorittamallaan yhtiöpanoksella.

Kommandiittiyhtiön tuloksesta on suoritettava veroa

Kommandiittiyhtiön toiminnasta saadusta tulosta on suoritettava veroa. Toiminnan tulos jaetaan yhtiömiesten tulona verotettavaksi niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on henkilöyhtiön tuloon. Tällöin esimerkiksi, jos yhtiömiesten osuudet ovat puolet ja puolet, yhtiön toiminnan tuloksen vero jaetaan puoliksi yhtiömiehille. Käytännössä jako perustuu yhtiösopimuksen määräyksiin voitto-osuuksista.

Kommandiittiyhtiö ei siis ole yhtiömiehistä erillinen verovelvollinen, vaan yhtiön tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tuloina.

Esimerkki

Yrityksen X Ky vuoden 2017 verotettava tulo on 150 000 euroa. Kommandiittiyhtiössä on kaksi vastuunalaista yhtiömiestä. Kommandiittiyhtiö ei ole erillinen verovelvollinen, joten 150 000 euron tuloksesta ei määrätä kommandiittiyhtiölle tuloveroa 150 000 euron tuloksesta. Näin ollen tulos jaetaan kokonaisuudessaan verotettavaksi osakkaiden tulona. Tämä tulo on siis verovuoden 2017 tuloa osakkaidenkin verotuksessa.

Voitto-osuuden verotus

Voitto-osuus on yhtiömiehen oikeus kirjanpidon mukaiseen tulokseen. Yhtiömiehen saama osuus kommandiittiyhtiöstä ei ole veronalaista tuloa. Tämä johtuu siitä että kommandiittiyhtiön tulo verotetaan aina osakkaiden tulona. Jos näitä osakkaita verotettaisiin myös niistä voitto-osuuksista joita he nostavat yhtiöstä, olisi verotus kaksinkertainen. Yhtiömiehen verotus perustuu siis tulo-osuuksien verotukseen.

Tulolähteet

Tulolähteitä on kolme:

  • Elinkeinotoiminnan tulolähde
  • Maatalouden tulolähde
  • Henkilökohtainen tulolähde

Kommandiittiyhtiön tuloverotus perustuu yhtiön tuloksen laskentaan eri tulolähteissä. Tulos lasketaan siis esimerkiksi elinkeinotoiminnan tulolähteessä, jonka jälkeen tulos verotetaan yhtiömiehen tulona. Tulolähteen kulut vähennetään tulolähteen tuotoista, jolloin saadaan tulolähteen tulos. Jos tuotot ovat suuremmat kuin kulut, on tulolähde voitollinen, kun taas jos kulut ovat suuremmat kuin tuotot, on kyseinen tulolähde tappiollinen. Yhden tulolähteen tuloksesta ei voi vähentää toisen tulolähteen tappiota, mutta saman tulolähteen tuloksesta voidaan vähentää edellisten vuoden vahvistetut tappiot.

Kun edellisten vuosien tappiot ovat vähennetty tulolähteen tuloksesta, on jäljelle jäävä määrä se, mikä jaetaan yhtiömiehille, ja joka verotetaan heidän tulona. Kommandiittiyhtiön tappiota ei voi sen sijaan siirtää yhtiömiehelle.

Nettovarallisuus

Henkilöyhtiön nettovarallisuus lasketaan siten, että veronalaisista varoista vähennetään velat. Nettovaroihin lisätään myös tilikauden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista 30 %:n mukainen osuus. Saamisia muilta yhtiömiehiltä ei pidetä varoina. Myöskään yhtiöön sijoitettua omaa asuntoa ei oteta huomioon laskettaessa kyseisen osakkaan osuutta yhtiön nettovaroihin. On huomattava, että veron maksaminen koskee myös äänetöntä yhtiömiestä.

Henkilöyhtiön toiminnan tulos jaetaan verotettavaksi osakkaiden ansio- ja pääomatulona. Osakkaan osuus yhtiön tuloksesta luetaan pääomatuloksi siihen saakka, joka vastaa 20 % osakkaan osuudesta yhtiön nettovarallisuuteen. Pääomatulo verotetaan 30 %:n verokannalla. Yli 30 000 euron pääomatuloissa vero on 34%. Jäljelle jäävä osakkaan osuus on ansiotuloa ja se verotetaan progressiivisella verokannalla.

Verotus osakkaan tulona

Kommandiittiyhtiön tulos jaetaan siis verotettavaksi yhtiömiesten tulona niiden osuuksien mukaan, jotka yhtiömiehillä on kommandiittiyhtiön tuloon. Yleensä yhtiömiesten tekemä yhtiösopimus tai ne jakoperusteet jotka he ovat ilmoittaneet ovat kommandiittiyhtiön tulon jaon perusteena. Tämä osuus yhtiön tuloon ei välttämättä ole sama kuin se osuus joka yhtiömiehellä on yhtiön varoihin. Tämä sillä tästä osuudesta yhtiön tuloon voidaan sopia toisenlaiseksi. Tämä tehdään muun muassa, jotta osakkaiden työpanokset yhtiössä voidaan ottaa huomioon.

Kommandiittiyhtiön tilikausi määrittää sen verovuoden jolloin tulo-osuus yhtiöstä verotetaan yhtiömiehen tulona. Osakasta verotetaan siis sen verovuoden mukaisesti, jonka aikana kommandiittiyhtiön tilikausi päättyy.

Yhtiösopimuksesta poikkeava voitonjako

Yhtiömiehet voivat sopia keskenään yhtiön voiton jaosta joka poikkeaa siitä mitä yhtiösopimuksessa on sovittu. Jotta tämä hyväksyttäisiin verotuksessa, tulee muutokselle olla verotuksesta riippumattomat, liiketaloudelliset perusteet.

Verotuksessa voidaan myös poiketa siitä mitä yhtiömiehet ovat yhtiösopimuksessa sopineet. Näin käy, jos on ilmeistä, että ne jako-osuudet jotka yhtiömiehet ovat ilmoittaneet, eivät vastaa todellista asiantilaa. Lisäksi yhtiösopimuksesta poikkeaminen saattaa johtaa lahja epäilyihin, jolloin lahjavero voi tulla sovellettavaksi.

Esimerkki oikeuskäytännöstä

Tapauksessa KHO 1988 II 591 oli kyse siitä, että kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies luopui huomattavasta määrästä hänelle kuuluvista voitto-osuuksista, äänettömien yhtiömiesten hyväksi. Nämä äänettömät yhtiömiehet olivat lisäksi vastuunalaisen yhtiömiehen poika ja veli. KHO:n enemmistö katsoi, että äänettömät yhtiömiehet olivat saaneet vastuunaiselta yhtiömieheltä lahjan, jolloin tämä lahja tuli verottaa lahjaveron mukaisesti.

Äänetön yhtiömies

Kommandiittiyhtiön voitosta suoritetaan ensiksi äänettömän yhtiömiehen voitto-osuus. Äänettömälle yhtiömiehelle maksetaan korkoa tämän sijoittamalle pääomapanokselle, ellei yhtiösopimuksessa ole toisin sovittu. Äänettömän yhtiömiehen voitto-osuus voidaan yhtiösopimuksessa määritellä muullakin tavalla kuin korkona esimerkiksi tiettynä osuutena voitosta. Ellei tilikausi ole voitollinen, äänettömälle yhtiömiehelle ei synny oikeutta korkoon panokselleen, ellei sitä ole yhtiösopimuksessa määrätty.

Kolme päätekijää vaikuttavat siihen miten äänettömän yhtiömiehen tulo-osuutta verotetaan. Nämä ovat:

  • Kommandiittiyhtiön harjoittama toiminta
  • Onko äänetön yhtiömies yhtiö vai luonnollinen henkilö
  • Mihin tulolähteeseen äänettömän yhtiömiehen osuus kuuluu.

Saako yhtiömies ottaa kommandiittiyhtiöstä itselleen jotain muuta kuin rahaetuutta?

Yhtiömies saa ottaa itselleen kommandiittiyhtiöstä esimerkiksi rakennuksen yksityiskäyttöönsä. Tällöin yhtiömiehen verotus perustuu rakennuksen todennäköiseen luovutushintaan tai sen alkuperäiseen hankintamenoon.

Esimerkki

Yhtiömies ottaa yksityistaloutensa käyttöön kommandiittiyhtiön omistaman rakennuksen, jonka hankintahinta on alun perin ollut 200 000 euroa. Tästä hankintamenosta on poistettu 100 000 euroa. Näin ollen rakennuksen poistamaton hankintameno on 100 000 euroa. Rakennuksen käypä arvo on 250 000 euroa. Näin ollen rakennus on verotettavaa tuloa: 250 000 – 100 000 = 150 000 euroa.

Onko yhtiömiehen kommandiittiyhtiöltä saama palkka vähennyskelpoinen verotuksessa?

Jos kommandiittiyhtiö maksaa yhtiömiehelle palkkaa, saadaan tämä palkka vähentää yhtiön verotuksessa. Tuloverolain mukaan palkan vähennyskelpoisuus edellyttää kuitenkin, että osakas on työskennellyt yhtiössä, ja että palkka on kohtuullisella tasolla. Tämä kohtuullisuus määräytyy muun muassa sen mukaan, mitä ulkopuoliselle olisi samasta työstä maksettu. Käytännössä on kuitenkin tavallista, että yhtiömiehet eivät saa kommandiittiyhtiöltä palkkaa, vaan sen sijaan nostavat yhtiöstä yksityisnostoja.

Verotusta koskevat säännöt on aina syytä tarkistaa huolellisesti. Kommandiittiyhtiön verotusta mietittäessä voi olla tarpeen kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta veroseuraamuksilta voidaan välttyä. Jos siis kommandiittiyhtiön verotus aiheuttaa päävaivaa, vastaa lakipuhelin vastaa mielellään tiedusteluihin aiheesta. 

Vinkit

- Kommandiittiyhtiö ei ole erillinen verovelvollinen, vaan elinkeinotoiminnan tulos verotetaan osakkaiden tulona.

Varoitukset

- Jos yhtiösopimuksen voitonjakomääräyksistä poiketaan, edellytetään että järjestelylle liiketaloudellisia perusteita, jotka ovat verotuksesta riippumattomat. Muuten muutosta ei hyväksytä verotuksessa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa